Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen är barn och vuxna med en varaktig funktionsnedsättning såsom:

 • intellektuell funktionsnedsättning
 • autismspektrumdiagnos (ASD)
 • rörelsenedsättning
 • dövblindhet
 • förvärvad hjärnskada.

Insatser ges även till närstående och personal i barnets eller den vuxnes närmiljö.

Uppdragets omfattning

 • Uppdraget omfattar habiliteringsinsatser i öppenvård i form av kartläggning, utredning, behandling, råd och stöd.
 • Vuxna teckenspråksanvändare med dövhet eller hörselnedsättning kan få kompletterande psykosocialt och pedagogiskt stöd inom uppdraget.
 • Uppdraget innefattar också kunskapsspridning om funktionsnedsättningar och vilket stöd vården erbjuder.

Från och med 1 november 2020 upphörde Habilitering & Hälsas uppdrag att förskriva tyngdtäcken efter remiss från BUMM då tyngdtäcke inte längre är ett förskrivningsbart hjälpmedel.

Personalkompetenser

Kompetenser inom uppdraget är huvudsakligen arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, kurator, psykolog och specialpedagog. Det finns även en läkare som arbetar konsultativt.

Uppdragsbeskrivning och kontakt. Habiliteringsläkaren är en del av uppdraget för Habilitering & Hälsa, SLSO. Uppdraget är att stärka den medicinska vården för vuxna personer med funktionsnedsättning i Stockholms län.

Habilitering & Hälsa har inga läkare för enskilda patientärenden. Den som behöver bedömning, utredning och behandling av kroppslig eller psykisk ohälsa bör i första hand kontakta en husläkarmottagning. Det gäller även vid behov av läkarintyg. Läs mer under rubriken Habiliteringsläkaren.

Lokalisering

Insatserna ges på habiliteringscenter och specialiserade mottagningar samt i patientens närmiljö över hela Stockholms län.

Bilaga 1 till Avtalet. Avtalet är ett länsövergripande vårdavtal och är förlängt till 31 december 2022.

Vårdgivare med avtal

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som genomgått utredning eller på annat sätt tillhör målgruppen.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Dokumentet beskriver ersättningsmodellen för vårdavtalet med Habilitering & Hälsa i SLSO. Bilaga 3 till vårdavtalet.

Rapporteringsanvisningar

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2019. Uppdaterad 1 november 2022.

Fakturering

Fakturaunderlaget för besök av patienter med skyddad identitet ska bifogas i Vårdfaktura.

Fakturaunderlaget ska bifogas i excelformat till Vårdfaktura. Uppdaterad 5 oktober 2022. Gäller från 1 november 2022.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

I detta dokument beskrivs den årliga uppföljning av avtalet för Habilitering & Hälsa, SLSO, inklusive krav på manuell inrapportering.

Matris för årlig uppföljning av yrkeskategorier för Habilitering & Hälsa, SLSO.

Allmänna villkor

Det uppdrag och åtagande vårdgivaren ska uppfylla inom avtalet.

Remittering

Insatser från Habilitering & Hälsa beviljas efter remiss från läkare eller en egenanmälan med läkarintyg som visar en varaktig funktionsnedsättning.

Intyget skrivs av husläkare som kan begära en fördjupad bedömning av annan specialist (exempelvis barnläkare, neurolog eller psykiater).

Om det finns ett läkarintyg från ett annat land som intygar att personen har en funktionsnedsättning ska detta bifogas remiss eller egenansökan till Habilitering & Hälsa. Intyget ska då vara översatt till svenska eller engelska.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Allmänna frågor hänvisas till funktionsbrevlådan här nedan.

Enheten för Rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin och hjälpmedel

Funktionsbrevlåda för frågor.

 • Uppdaterad: 2 november 2022

 • Faktagranskad: 29 december 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Petra Eriksson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen