Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Målgrupp

Målgruppen är personer 18 år och äldre som lider av antingen könsdysfori, sexualmedicinsk och sexologisk problematik, riskerar att begå sexuella övergrepp, har självdestruktivt sexuellt beteende eller andrologisk problematik (reproduktionsproblem eller könsspecifika sjukdomar).

Med sexualmedicinsk problematik avses sexuella dysfunktioner, tvångsmässig sexuell beteendestörning, parafili, sexuellt högriskbeteende, osäkerhet avseende könsidentitet och svårighet att acceptera sexuell läggning eller sexuellt intresse.

I målgruppen är patienter som riskerar att begå sexuella övergrepp är prioriterade.
Utifrån patientens vårdbehov tillämpas en flexibel åldersgräns (16-20 år) gentemot Barn- och ungdomspsykiatrin.

Uppdrag

Psykiatrisk utredning diagnostik och medicinsk (hormonell) behandling av personer med könsdysfori samt för dessa samordna vården med andra vårdgivare, konsultationer och informationsspridning om patientgruppen och dess behandling. Somatisk utredning och beteende terapeutisk behandling av sexualmedicinsk problematik i samverkan med andra vårdnivåer samt svara för utredning och behandling av män med infertilitetsproblem och annan andrologisk problematik.

Vårdgivare med avtal

Kontakt

För utlämnande av handling hänvisas till registrator med angivande av diarienummer (HSN 2018-1655)

Registrator Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Övriga ärenden hänvisas till funktionsbrevlådan psykiatri och samverkan

Enheten för psykiatri och samverkan

Relaterad information

Ansvarsfördelning, primärvård och specialistpsykiatrin vid psykisk ohälsa

Kvalitetsregister

Lathund för att stödja verksamheterna i Stockholmsregionen.

Regionala vårdprogram

Remittering

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Samverkan kommun och region

Aktuella samverkansöverenskommelser mellan Region Stockholm och kommuner i Stockholms län.

  • Uppdaterad: 31 oktober 2022

  • Faktagranskad: 31 oktober 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Eva Korek, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen