Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta vårdval är patienter i öppenvård. Vårdgivaren ska i första hand tillgodose patientens behov av rehabilitering för patienter som vårdats vid akutsjukhus, geriatrisk klinik eller specialiserad sluten rehabiliteringsklinik. Det finns inget krav på remiss.

Basuppdraget består av rehabiliteringsinsatser från:

 • legitimerad fysioterapeut
 • legitimerad arbetsterapeut
 • legitimerad dietist

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster till uppdraget är:

 • kiropraktik
 • naprapati
 • kombinerad fysikalisk lymfödemterapi
 • behandling i bassäng

Tilläggsuppdraget neuroteam efter stroke och annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom består av insatser från:

 • legitimerad fysioterapeut
 • legitimerad arbetsterapeut
 • legitimerad logoped
 • kurator

Tilläggsuppdraget behandling av barn och ungdom med obesitas består av insatser från:

 • legitimerad fysioterapeut
 • legitimerad dietist
 • och sker i samverkan med Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 maj 2021

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV i Norrtälje. Förfrågningsunderlaget inkluderar avtal och ansökningsblankett. Gäller från 1 maj 2021.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 mars 2022

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV i Norrtälje. Förfrågningsunderlaget inkluderar avtal och ansökningsblankett. Gäller från 1 mars 2022.

Det uppdrag och åtagande vårdgivaren ska uppfylla inom avtalet. Uppdaterad 1 april 2021.

Personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2021. Uppdaterad 1 april 2022.

Denna lathund är skapad för att underlätta för dietister att klassificera diagnoser och vårdåtgärder i samband med en vårdkontakt.

Fakturering

Särskild rutin för manuell rapportering och fakturering av vårdtjänster.

Fakturera besök av utomlänspatienter

Besök av utomlänspatienter ska månatligen faktureras i Vårdfaktura genom särskild rutin.

Här beskrivs rutinen för utomlänsfakturering.

Här beskrivs hur du lägger in fakturaunderlaget i Vårdfaktura.

Excelfilen ska laddas upp som tillägg i Vårdfaktura.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet enligt Vårdval Norrtälje. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande och det finns ingen begränsning i antalet utförare men däremot ett ekonomiskt tak för respektive mottagning.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

I dokumentet anges gällande krav på fysiska tillgängligheten för bassänglokaler. Redovisning av fysisk tillgänglighet för bassänglokaler ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Ansök om ändring

Ifyllningsbar blankett om förändringar i verksamhet.

Inför driftstart

Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i. Ifylles av handläggare vid driftstartsmöte.

Kontakt för vårdgivare

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Norrtälje kan ställas per e-post.

Lana Berglund|Avtalshandläggare

Registrator

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

 

 • Uppdaterad: 1 mars 2022

 • Faktagranskad: 9 december 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Lana Berglund, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje