Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Specialiserad fysioterapi riktar sig till patienter som behöver rehabilitering av en specialiserad fysioterapeut inom en viss inriktning; till exempel ortopedi, reumatologi, psykiatri och psykosomatik, neurologi eller barn.

Vårdgivare inom vårdval specialiserad fysioterapi ska prioritera patienter som kommer direkt från slutenvården. Det finns inget krav på remiss.

Uppdraget består av akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård inom tolv inriktningar:

 • Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Mental hälsa
 • Neurologi
 • Obstetrik, gynekologi och urologi
 • Onkologi
 • Ortopedi
 • Ortopedisk manuell terapi
 • Respiration
 • Reumatologi
 • Smärta och smärtrehabilitering
 • Äldres hälsa

Tilläggsuppdrag

Tilläggstjänst till uppdraget består av behandling i bassäng.

I uppdraget ingår att:

 • erbjuda specialiserade fysioterapi insatser på mottagning, individuellt eller i grupp
 • undersöka, bedöma, diagnostisera, behandla, följa upp och utvärdera insatser
 • upprätta en individuell rehabiliteringsplan
 • tillgodose återkommande insatser för patient med varaktigt nedsatt funktionstillstånd
 • arbeta förebyggande och främja levnadsvaneförändringar.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 december 2019

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 december 2019.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 oktober 2022

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV i Norrtälje. Gäller från 1 oktober 2022.

Det uppdrag och åtagande vårdgivaren ska uppfylla inom avtalet. Uppdaterad 1 april 2021.

Vårdgivare med avtal

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 oktober 2022. Uppdaterad 30 september 2022.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 december 2019 tom 30 september 2022. Uppdaterad 1 april 2022.

Frågor och svar

Frågor och svar relaterat till rapporteringsanvisningarna som gäller från 1 januari 2019.

Fakturera

För manuell rapportering och fakturering av vårdtjänster inom vårdval specialiserad fysioterapi.

Fakturera besök av utomlänspatienter

Besök av utomlänspatienter ska månatligen faktureras i Vårdfaktura genom särskild rutin.

Här beskrivs rutinen för utomlänsfakturering.

Här beskrivs hur du lägger in fakturaunderlaget i Vårdfaktura.

Excelfilen ska laddas upp som tillägg i Vårdfaktura.

Uppföljning

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Uppföljningsplan gäller från 1 december 2019.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, enligt Vårdval Norrtälje. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte uppfyller kraven.

Ansökningar tas emot löpande och det finns ingen begränsning i antalet utförare men däremot ett ekonomiskt tak för respektive mottagning.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

I dokumentet anges gällande krav på fysiska tillgängligheten för bassänglokaler. Redovisning av fysisk tillgänglighet för bassänglokaler ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Ansök om ändring

Ifyllningsbar ansökningsblankett om förändringar i verksamhet för vårdval specialiserad fysioterapi. Ansökan ska göras senast tre månader före planerad förändring.

Vikariat

Här finns information om vilka villkor som gäller vid ansökan om tillfälligt vikariat för vårdgivare inom vårdval specialiserad fysioterapi.

Ifyllningsbar blankett för ansökan om tillfälligt vikariat för vårdgivare inom vårdval specialiserad fysioterapi.

Inför driftstart

Uppföljning utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Norrtälje kan ställas per e-post till:

Registrator

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Lana Berglund|Avtalshandläggare

 • Uppdaterad: 30 september 2022

 • Faktagranskad: 9 december 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Lana Berglund, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje