Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdvalet omfattar specialiserad vård i öppenvård och slutenvård inom specialiteten gynekologi med ett basuppdrag (obligatoriskt) och tilläggsuppdrag/åtagande (valfritt) inom kirurgi, fertilitet, assisterad befruktning, kvalificerat gynekologiskt ultraljud samt uroterapeutisk utredning och behandling.

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med gynekologiska sjukdomstillstånd och besvär, som inte kräver akutsjukhusens resurser eller som kan utföras av primärvården. 

Basuppdrag

Basuppdraget är obligatoriskt och innebär gynekologisk mottagning och ingrepp under lokalbedövning. Inom basuppdraget kan vårdgivaren ansöka om följande tre åtaganden:

 • Åtagande 1: Medicinsk abort
 • Åtagande 2: Uppföljning av patienter som behandlats för gynekologisk cancer
 • Åtagande 3: Utredning av cellförändringar

Tilläggsuppdrag

Vårdgivaren har möjlighet att ansöka om följande fem tilläggsuppdrag med åtaganden:

Tilläggsuppdrag 1: Kirurgiska ingrepp (ASA 1-2)

 • Åtagande 1: Enklare dagkirurgi
 • Åtagande 2: Prolaps och inkontinens
 • Åtagande 3: Hysteroskopi
 • Åtagande 4: Laparoskopi och laparotomi
 • Åtagande 5: Kirurgisk abort

Tilläggsuppdrag 2: Fertilitet

 • Åtagande 1: Fertilitetsutredning och behandling
 • Åtagande 2: Missfallsutredning
 • Åtagande 3: Särskild prövning inför assisterad befruktning med donerade spermier

Tilläggsuppdrag 3: Assisterad befruktning

 • Åtagande 1: Insemination
 • Åtagande 2: Insemination med donerade spermier
 • Åtagande 3: IVF
 • Åtagande 4: IVF med donerade spermier

Tilläggsuppdrag 4: Kvalificerat gynekologiskt ultraljud

Tilläggsuppdrag 5: Uroterapeutisk utredning och behandling

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 maj 2020.

Vårdgivare med avtal

Länken leder till vårdgivare med avtal inom avtalsområdet. Notera att fler filter kan användas för att specificera sökresultatet. Åtagande kan exempelvis användas för att filtrera fram tilläggsuppdrag.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till regionens centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 maj 2020. Uppdaterad 27 januari 2023.

Kostnadsansvar

Dokumentet ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar, asylsökande, tillståndslösa samt kvotflyktingar som erhållit vård i Region Stockholm. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag. Uppdaterat 30 september 2022.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Uppföljningsplan gäller från 1 mars 2020.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Blankett för ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem vårdval specialiserad gynekologi. Gäller från 1 maj 2020.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Vårdgivaren ska bifoga denna checklista vid ansökan om godkännande enligt LOV. Den används för egenkontroll av det vårdhygieniska kvalitetsarbetet inför start av verksamhet.

Checklista inför driftstart av vårdval inom somatisk specialistvård, operationsverksamhet. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Funktionsbrevlåda för vårdvalsfrågor

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

Parisa Nabati Borna|Handläggare - Specialiserad vård

Viktor Ljöstad|Avdelningen för somatisk specialistvård

Samverkansavtal kirurgiska aborter

För samverkansavtal gällande kirurgiska aborter var god vänd er till ansvarig avtalshandläggare.

Relaterad information

Sveriges kommuner och regioners rekommendationer om enhetlighet i regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning.

SKR:s revidering av rekommendation kring assisterad befruktning.

 • Uppdaterad: 11 januari 2023

 • Faktagranskad: 7 november 2022

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Parisa Nabati Borna, hälso- och sjukvårdsförvaltningen