Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Specialisttandvård barn och ungdomar omfattar sju inriktningsuppdrag där minst ett är obligatoriskt.

Inriktningsuppdrag 1: Bettfysiologi

Inriktningsuppdrag 2: Endodonti

Inriktningsuppdrag 3: Käkkirurgi

Inriktningsuppdrag 4: Odontologisk radiologi

Inriktningsuppdrag 5: Oral protetik

Inriktningsuppdrag 8: Parodontologi

Inriktningsuppdrag 9: Pedodonti

Behandlingar inom specialiteten pedodonti ska avse komplext vårdbehov enligt HSLF:FS 2017:77, bilaga 9. För övriga specialiteter gäller att behandlingar ska avse vårdbehov beskrivet i respektive bilaga till ST-föreskriften HSLF:FS 2017:77.

Målgrupp

Målgruppen för vårdvalet är barn och unga i åldern 0-23 år med remiss.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de krav som är aktuella för vårdgivare inom avtalsområdet. Förfrågningsunderlaget utgörs av en ansökningsinbjudan med tillhörande ansökningsblankett samt en förlaga till avtal (huvuddokument och bilagor). Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller från 8 maj 2024

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 8 maj 2024.

Förfrågningsunderlag som gäller från 3 maj 2023

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 3 maj 2023

Vårdgivare med avtal

Ersättning

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Dokumentet innehåller instruktioner om hur du ansöker samt samtliga krav som tillsammans utgör förutsättningar för att en ansökan ska godkännas inom vårdvalet.

Ska läggas som bilaga till ansökan om en vårdgivare vill bedriva verksamhet vid flera mottagningar.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

Uppföljning utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

Registrera/ändra uppgifter

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm. Mer om detta kan du läsa i förfrågningsunderlaget.

Avser uppsägning från vårdgivarens sida. Uppsägningstiden framgår av avtalet.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

Tandvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 30202, 104 25 Stockholm

  • Uppdaterad: 22 februari 2024

  • Faktagranskad: 11 augusti 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Maria Hedberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen