Till start

Vårdgivarguiden

Stödmaterial och utbildning

Vägledning för att stärka barn och ungas rättigheter

Vägledning för att stärka barn och ungas rättigheter är ett praktiskt stöd för att inkludera barnrättsperspektivet i verksamhetsplanering och uppföljning utifrån varje verksamhets uppdrag. Den kan även användas för att ta fram eller komplettera riktlinjer, rutiner eller som ett underlag till förbättringsarbete.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är verktyg för att systematiskt omsätta och synliggöra barnets rättigheter i planering- och beslutsprocesser. Den ska användas inför åtgärder, förändringar och beslut som direkt eller indirekt berör barn och unga, på kort och lång sikt.

Gäller för Region Stockholm.

Se lokaler med barn och ungas ögon

Ska ni genomlysa nuvarande lokaler? Bygga nytt? Flytta till andra lokaler? Granska era lokaler med barn och ungas ögon – använd gärna mallen för trygghetsvandring.

Gäller för Region Stockholm.

Barnrättsombudsutbildning

Region Stockholms barnrättsombudsutbildning riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom både barn- och vuxensjukvården. Du får kunskap om barnkonventionen och verktyg för hur barnrättsfrågor kan omsättas i er verksamhet. Anmäl intresse till

Barnkonventionen

Barnkonventionen är lag från och med 1 januari 2020.  Genom att göra barnkonventionen till lag blir det ännu tydligare att barn är egna individer med egna rättigheter. Den har samma status som andra svenska lagar. Den lägger grunden för barns rättigheter och är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet då övriga lagar inte räcker till.

Detta ställer ett större krav på att vårdgivare har tillräcklig kunskap om barns rättigheter och hur dessa ska omsättas i verksamheten utifrån uppdrag. Det innebär också att barns rättigheter ska få ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som berör barn och unga.

Det berör dig som i arbetet möter barn som patient eller som närstående och även dig som har uppdrag där barn berörs, till exempel i verksamhetsutveckling, i investeringar, upphandlingar och avtal.

Definitionen av barn är människa under 18 år. För att omsätta barn och ungas rättigheter i praktiken så behöver man känna till de fyra grundprinciperna i barnkonventionen.

Barnkonventionen i praktiken – film för vårdpersonal

Alla kan prata med barn. Alla kan också utveckla sin förmåga att prata med barn och samtidigt säkerställa barns rättigheter vid beslut och åtgärder i vården. För att prata med barn behöver du som vårdpersonal ta hänsyn till både barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv. Filmen nedan är framtagen av Region Stockholm. Den är 2,5 minuter lång och syftar till att kort exemplifiera vad det innebär i vårdmötet och inspirera till vidare läsning.

Barn är varje människa under 18 år.

Bemötande och delaktighet i centrum

Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionsnedsättning eller andra liknande skäl. Barns rättigheter gäller oberoende av föräldrarnas bakgrund och situation. Barn och unga har rätt att vara delaktiga i sin egen vård enligt patientlagen.

Information ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenheter, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar.

Patientlagen syftar framför allt till att stärka patientens ställning i vården genom att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Barn som närstående

När en förälder eller annan närstående vuxen blir allvarligt fysiskt eller psykiskt sjuk, missbrukar eller dör är det viktigt för vårdpersonalen att tänka på barnen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och barnkonventionen har barn rätt att få information, råd och stöd när något händer en närstående. Det finns en vägledning, checklista och ett kunskapsunderlag för vårdpersonal i det arbetet.

Barn som riskerar att fara illa

Regionens verksamheter har ett viktigt uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Enligt barnkonventionen har barn rätt att känna sig trygga och skyddas mot alla former av våld. Från forskningen vet vi att barn som har funktionsnedsättning är extra utsatta för våld och våld i nära relationer.

Mer information:

Inspirationsmaterial

Patientlöften RESPEKT är framtaget inom BUP och kan användas som inspiration av andra verksamheter/enheter.

Patientinformation om patientlöften som utgår från FN:s barnkonvention som definierar barns rättigheter.

Läs mer

Kontakt

Therese Lindman

  • Uppdaterad: 16 februari 2024

  • Faktagranskad: 5 september 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Therese Lindman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen