Brödsmule-navigation

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ska följas av alla vårdgivare. Där sägs bland annat i artikel 24 att barn har rätt till bästa möjliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Barns mänskliga rättigheter ska respekteras. Barnkonventionen berör all landstingsfinansierad verksamhet.

Konventionen säger att barns bästa alltid ska komma i första rummet. När ett barn är patient ska vårdgivaren tala direkt med barnet och berätta om behandling med mera. Barnet ska då få möjlighet att framföra sina synpunkter. Det är viktigt att lyssna på vad barnet själv har att säga. Barn med funktionsnedsättningar ska genom särskilda insatser från samhällets sida vara jämställda med barn utan funktionsnedsättning.

Bemötande och delaktighet i centrum

Alla barn har samma rättigheter oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Barns rättigheter gäller oberoende av föräldrarnas bakgrund och situation. Barn och unga har rätt att vara delaktiga i sin egen vård enligt patientlagen.

Handlingsplan

Stockholms läns landsting har en övergripande handlingsplan för arbetet med barnkonventionen, som gäller all landstingsfinansierad verksamhet. Den finns i en längre och en kortare version som ska vara underlag för att

  • öka kunskapen om barnkonventionen och att verksamheterna arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter
  • utveckla barns och ungas delaktighet och inflytande inom verksamheten
  • verka för att barns bästa lyfts fram i beslut, avtal, verksamhetsplanering och budget.

Material som kan skrivas ut:

Informationsblad: Ditt barns rättigheter

Ett informationsblad till förälder/vårdnadshavare som besöker habiliteringen. Informationsbladet finns på fyra språk: arabiska, somaliska, svenska och turkiska.

Barn som närstående

När en förälder eller annan närstående vuxen blir allvarligt fysiskt eller psykiskt sjuk, missbrukar eller dör är det viktigt för vårdpersonalen att tänka på barnen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och barnkonventionen har barn rätt att få information, råd och stöd när något händer en närstående. Det finns en vägledning, checklista och ett kunskapsunderlag för vårdpersonal i det arbetet.

Kunskapsunderlag: Barn som är närstående

Innehåller bland annat stöd för hur ett samtal med barnet kan planeras och genomföras, goda exempel på hur verksamheter kan arbeta med frågan samt tips på länkar, litteratur och material.

Om du vill ha en Power Point-presentation som presenterar dokumenten kan du mejla till: narstaendebarn.lsf@sll.se

Mejla även till ovanstående adress om du vill ha "Diskussionsfrågor kring Barn som är närstående". Frågorna kan med fördel användas tillsammans med Kunskapsunderlaget. Den finns i två versioner, den ena inkluderar ordet brukare, har med en bild med en hemsituation och är tänkt för habiliteringspersonal. Den andra använder ordet patient och har bilder som är mer vårdbetonade.

Kontakt