Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år. Dels ges stöd till beräkning av njurfunktion och dels ges evidensbaserade rekommendationer för dosering av läkemedel, anpassade efter framräknad grad av njursvikt.

Målgruppen är läkare, sjuksköterskor och apotekare inom hälso- och sjukvården i Sverige, som ordinerar läkemedel och/eller genomför läkemedelsgenomgångar.

Janusmed njurfunktion innehåller evidensbaserade rekommendationer om läkemedelsdosering baserade på patientens beräknade njurfunktion. Dessutom finns uppgifter om njurpåverkan per läkemedelssubstans. Innehållet produceras av Medbase, Finland, och anpassas och tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Som en del av Janusmed integrerad hämtas i vissa journalsystem (se nedan) automatiskt aktuell information (P/S-kreatinin, ålder och kön) från journalsystemet och ett relativt eGFR (estimerad glomerulär filtrationshastighet) visas i knappraden när läkemedelsmodulen öppnas. Vid klick på knappen visas patientens aktuella läkemedel, klassificerade efter graden av njurpåverkan. Patientens beräknade njurfunktion ligger till grund för föreslagna dosrekommendationer. Vikt och längd kan matas in för bestämning av absolut eGFR.

Automatisk visning av eGFR på njurfunktionsknappen i Janusmed integrerad enligt beskrivningen ovan sker i journalsystemet TakeCare i Region Stockholm, Region Gotland och Landstinget Dalarna samt i VAS i Region Norrbotten.

I andra journalssystem än TakeCare inom Region Stockholm, som har Janusmed integrerad, kommer ingen skattning av eGFR att visas på knappen på grund av att nödvändiga tekniska anpassningar inte har gjorts. Det går ändå att klicka på knappen och ta del av dosrekommendationerna för läkemedlen på patientens läkemedelslista.

Mejla till e-tjanster.hsf@sll.se om du har frågor om Janusmed njurfunktion. Mer information om krav och förutsättningar hittar du i dokumentet Frågor och svar om Janusmed njurfunktion, under rubriken Informationsmaterial.

Full funktionalitet via webben

Vårdgivare inom Region Stockholm, Region Gotland, Landstinget Dalarna och Region Norrbotten kan även nå Janusmed njurfunktion via webben (inom SLLnet och Sjunet). Via denna ingång får du tillgång till full funktionalitet. Utöver kreatinin används också cystatin C-eGFR, längd och vikt som underlag för njurfunktionsberäkning. Aktuella patientuppgifter och läkemedel matas in manuellt.

Utbildning

Alla som vill använda Janusmed njurfunktion uppmanas att göra den e-utbildning som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kostnadsfritt tillhandahåller via Region Stockholms kunskapsportal Lärtorget. Utbildningen visar kunskapsstödets olika funktioner och syftar till att användaren ska kunna tolka given information korrekt och patientsäkert.

Sök på "Janusmed njurfunktion" i kurskatalogen på Lärtorget.

Informationsmaterial

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 27 januari 2020

  • Faktagranskad: 15 januari 2020

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Ylva Askfors, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen