Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Beslutsstödet klassas som Nationellt medicinskt informationssystem (NMI) och står under tillsyn av Läkemedelsverket.

De kunskapsstöd som ingår i Janusmed integrerad ger dig direkt i journalen tillgång till läkemedelsinformation som är aktuell, vetenskapligt värderad, producentoberoende och evidensbaserad.

Beslutstödet signalerar automatiskt varningar när patientens läkemedelsjournal öppnas. Varningarna baseras på information från journalsystemet om patientens ordinerade läkemedel, ålder och kön samt den information som finns i de källor och databaser som Janusmed integrerad använder. Informationen är kopplad till det läkemedelssortiment som finns på den svenska marknaden.

Kunskapsstöd som ingår

Janusmed interaktioner

Visar varning om det finns interaktioner mellan de läkemedel som ordineras eller redan är ordinerade.

Janusmed riskprofil

Värderar eventuella risker för några vanliga eller potentiellt allvarliga biverkningar på grund av att två eller flera läkemedel förstärker varandras farmakologiska effekter vid samtidig användning.

Janusmed njurfunktion

Ett beslutsstöd för ordination av läkemedel för patienter över 18 år som har nedsatt njurfunktion. Det ger stöd för beräkning av njurfunktion och visar dosrekommendation anpassat till patientens grad av njursvikt.

Janusmed fosterpåverkan

Visar varning om det finns risk för fosterpåverkan för de läkemedel som är ordinerade eller ordineras (aktivt när patienten är en kvinna i fertil ålder, 13–55 år).

Janusmed amning

Visar varning om det finns ordinerade läkemedel som kan utgöra en risk för spädbarnet om modern ammar (aktivt när patienten är en kvinna i fertil ålder, 13–55 år).

Janusmed kön och genus

Via Janusmed integrerad finns även åtkomst till kunskapsstödet Janusmed kön och genus. När man klickar på någon av knapparna Interaktioner, Riskprofil, Njurfunktion, Fosterpåverkan eller Amning öppnas ett fönster med fördjupad information och där visas även fliken Kön och genus. För närvarande finns inte Kön och genus som egen knapp i Janusmed integrerads knapprad.

Janusmed biverkning

Söktjänst som ger användaren möjlighet att på ett strukturerat sätt få en överblick över biverkningssymtomen för de läkemedel som patienten har ordinerats.

Janusmed äldre 

Bygger på tjänsten Nationell lista – undvik till äldre, från Svenska informationstjänster för läkemedel, SIL. Visar varning om patienten är 75 år eller äldre och har läkemedel som bör undvikas (om inte särskilda skäl föreligger) enligt Socialstyrelsens rapport: Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre bilaga 1.1.

Janusmed integrerad finns i följande journalsystem

 • Take care
 • VAS
 • Profdoc J3
 • Asynja Visph
 • Medidoc
 • Webdoc
 • Kliniken

Ansvariga

Janusmed integrerad ägs, förvaltas och utvecklas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Region Stockholm. I förvaltningen ingår medicinskt ansvarig, verksamhetsnära objektspecialist och teknisk förvaltare.

Det är också HSF i Region Stockholm som tillgängliggör och förvaltar innehållet i de kunskaps- och beslutsstöd som ingår i Janusmed.

Postadress:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Avdelningen Kunskapsutveckling
Box 30017
104 25 Stockholm

Avvikelser/negativa händelser

Det är viktigt för HSF att få kännedom om eventuella avvikelser eller negativa händelser som rör Janusmed integrerad eller de ingående kunskapsstöden. Det kan hjälpa förvaltningen att utveckla kunskaps- och beslutsstöden.

Skicka en sammanfattning av händelsen/avvikelsen till:

Vänligen följ nedanstående punkter:

 • Ange avvikelse/negativ händelse i ämnesraden.
 • Kom ihåg att ange kontaktuppgifter.
 • Ange vilket journalsystem som användes.
 • Ange på vilken/vilka vårdenheter som felet har inträffat.
 • Ange om det fanns risk för att patient skulle komma till skada.
 • Ange eventuellt vilka åtgärder som vidtagits.

Vi tar kontakt snarast möjligt, på kontorstid.

Driftstörningar och servicefönster

Information om driftstörningar och servicefönster som påverkar Janusmed integrerad publiceras på två ställen:

Du kan prenumerera på information om driftstörningar och servicefönster (liksom på nyheter).
Prenumeration

Användarhandledning

Du kommer till användarhandledningen när du klickar på i-knappen i knappraden för Janusmed integrerad i journalsystemet. 

Kontakt och support

Avdelningen Kunskapsutveckling

E-postadressen bevakas under kontorstid. Kontakta oss vid frågor och synpunkter som gäller:

 • Feedback/synpunkter på beslutsstödet
 • Förbättringsförslag
 • Beställning/aktivering av kunskapsstöd
 • Problem och fel
 • Avvikelser/negativa händelser
 • Avtalsfrågor
 • Pris/kostnad
 • Utbildning och utbildningsmaterial
 • Teknik
  • Integrationsanvisning
  • Teknisk support
  • Test
 • Uppdaterad: 2 november 2023

 • Faktagranskad: 2 november 2023

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Anikó Veg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen