Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälsan hos invånarna i Stockholms län är överlag god, men det finns väsentliga skillnader i sjuklighet, dödlighet och upplevd hälsa mellan olika grupper. En god folkhälsa innebär att så många invånare som möjligt har en god hälsa, både fysisk och psykisk. Arbetet innebär att människor ska erbjudas insatser utifrån sina olika behov och förutsättningar. Insatserna ska både vara generella för alla i befolkningen och rikta sig till grupper med specifika behov. Människors olika omständigheter påverkar möjligheten till god hälsa. Det handlar till exempel om under vilka omständigheter vi växt upp, våra möjligheter till utbildning och arbete, var vi bor samt sociala och miljömässiga förhållanden.

Region Stockholms folkhälsopolicy

Folkhälsopolicyn gäller för alla verksamheter inom Region Stockholm. Den antogs av regionfullmäktige i november 2021 och gäller tills vidare. Den visar riktning för vårt arbete med att identifiera behov och vidta åtgärder i strävan att uppnå god hälsa och minska skillnader i hälsa hos invånarna i länet.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Att arbeta med hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en prioriterad strategi i regionens folkhälsoarbete. Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att vårdpersonal i mötet med patienten utgår från individens aktuella livssituation, att individens egna resurser tillvaratas och stärks, vilket i sin tur har en positiv inverkan på hälsan. En annan viktig del i det hälsofrämjande arbetet med individens hälsa och livssituation i fokus är att arbeta för hälsosamma levnadsvanor. Det behöver göras brett för alla invånare men även specifikt för prioriterade målgrupper.

Folkhälsorapport var fjärde år

Vart fjärde år sammanfattas befolkningens hälsoläge i Region Stockholms folkhälsorapport. Den används för att anpassa hälso- och sjukvård och hälsofrämjande och förebyggande insatser efter befolkningens behov. Faktorer som har betydelse för invånarnas hälsa, till exempel livsmiljö, levnadsvanor och relationer kartläggs. Det görs bland annat genom att frågor ställs i en enkät som går ut till en stor del av befolkningen.

Stöd och utveckling av folkhälsoarbetet

Region Stockholm arbetar med att utveckla kunskapen inom folkhälsa. Det görs bland annat genom utbildning och forskningsinriktat arbete med att ta fram underlag, metoder och material som kan stödja vårdgivare i implementering av hälsofrämjande arbete.

CES arbetar med analys, utveckling, utvärdering och stöd till implementering av metoder för hälsofrämjande och förebyggande arbete i vården.

CAMM arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att identifiera och förebygga olika risker i arbets- och omgivningsmiljö.

APC arbetar för att utveckla primärvården, bland annat genom att implementera evidensbaserade metoder i vården och erbjuda utbildningar och stöd till vårdpersonal.

CHIS studerar hur resurser används för att tillgodose vårdbehov och bidra till bättre hälsa, både i samhället i stort och inom hälso- och sjukvården.

NASP arbetar med forskning och utveckling av självmordspreventiva metoder, analys och uppföljning samt information och undervisning.

Kunskapscenter för transkulturell psykiatri samt hälso- och sjukvård och tandvård för asylsökande samt nyanlända flyktingar. De arbetar med att stärka vårdpersonalens kunskaper.

Webbplatsen vänder sig till alla som är intresserade av, eller arbetar med folkhälsa i Stockholms län, till exempel inom hälso- och sjukvården.

Region Stockholms ansvar för folkhälsoarbetet

Enheten för hälsoutveckling på hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett övergripande strategiskt ansvar för regionens folkhälsoarbete. De arbetar för att hälso- och sjukvården ska erbjuda en hälsoinriktad, jämställd och jämlik vård.

Kontakt

Enheten för hälsoutveckling

  • Uppdaterad: 13 oktober 2022

  • Faktagranskad: 12 oktober 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lina Wahlström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen