Till start

Vårdgivarguiden

Familjestödsprogram innebär att vårdpersonalen ger stöd till vårdnadshavare att förbättra sina barns levnadsvanor. Det ska erbjudas barn och familjer på vårdcentral och BVC. I vissa fall när det stödet inte räcker även inom primärvårdsrehabilitering (PVR) och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM). Stödet anpassas efter familjens förutsättningar och behov. Åtgärden kräver särskild kompetens. Region Stockholm erbjuder kostnadsfri utbildning. 

Så fungerar familjestödsprogram

Familjestödsprogram rekommenderas för barn mellan 2–12. Fokus är att ge stöd till föräldrarna att förändra matvanor och öka den fysiska aktiviteten hos barnen. Det ingår samtal, information och praktiska övningar. Stödet kan ges individuellt eller i grupp och motsvarar samtalsnivån för "Kvalificerat rådgivande samtal".

Åtgärden är strukturerad och teoribaserad. Det innebär till exempel att:

  • arbeta med motiverande strategier
  • uppmana familjen att sätta upp mål för sin förändring
  • främja en tydlig och vägledande föräldrastil
  • föräldern fungerar som en förebild

KVÅ-kod för familjestödsprogram

KVÅ är en klassifikation av vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården och när koder rapporteras skapas en statistisk beskrivning av vårdens innehåll.

Använd KVÅ-kod QV013.

Barn med obesitas/fetma (Iso-BMI >30 vid 4 års ålder) ska remitteras till BUMM. Samverka gärna med elevhälsan i ert område. Elevhälsan erbjuds också kostnadsfri utbildning inom åtgärden familjestödsprogram.

Mer information

Stöd för beslutsfattare inom regional och kommunal styrning och ledning i hälso- och sjukvården.

Utbildning i familjestödsprogram

Grundläggande fortbildning för all personal i primärvården som möter barn, unga och deras familjer.

Informationsmaterial 

Ett stöd för vårdpersonal att identifiera ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet hos barn och erbjuda stöd. Uppmuntrar föräldrar att fråga om råd gällande sina barns levnadsvanor. Filmen är 1,5 minuter lång.

Informationsmaterial som vänder sig både till personal och till patienter.

  • Uppdaterad: 31 augusti 2023

  • Faktagranskad: 27 mars 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen