Till start

Vårdgivarguiden

TBE-vaccination rekommenderas till

  • barn och vuxna som vistas i naturen i länet.
  • resenärer som kommer att vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Centraleuropa eller Östeuropa.

Karta över riskområden

TBE-fall per kommun där smitta sannolikt har skett i Region Stockholm år 2022-2023.

Grundvaccination för personer som inte fyllt 50 år när vaccination mot TBE påbörjas

Grundvaccinationen består av tre doser där dos två ges 1-3 månader efter dos ett, dos tre ges 5-12 månader efter dos två i god tid före fästingsäsongen.

Snabbvaccination är sällan indicerat då tidsvinsten är minimal jämfört med konventionellt schema med 2 doser. Undvik snabbvaccination med två doser (med 2 veckor emellan) som ger ett sämre skydd på sikt.

Amning utgör inget hinder för vaccination, varken för modern eller för barnet.

Vaccination under graviditet kan göras om risken är hög att insjukna i TBE just under den tiden men kan i övrigt vänta till efter förlossningen. Given TBE-vaccination innan graviditeten är känd, utgör inget problem i sig.

Grundvaccination för personer som fyllt 50 år när vaccination mot TBE påbörjas

För att förbättra vaccinationsskyddet i denna åldersgrupp ges en extra dos i grundvaccineringen, vilken då innefattar totalt 4 doser det första året. En månad efter dos ett ges dos två. Två månader efter dos två ges extradosen och dos fyra ges 5-12 månader efter dos tre.

Vad gäller för personer som nu är över 50 år och inte har fått 4 doser som grundvaccinering?

Personer som redan fyllt 50 år och som inte erhållit 4 doser totalt kan med fördel komplettera med ytterligare en extra dos inför nästa säsong, även om intervallen blir längre. Man kan alltså lägga till en extrados minst två månader efter dos två, tre eller fyra i det ordinarie schemat. När sedan personen fått totalt 5 doser, oavsett intervall, så fortsätter man därefter med boosterdoser vart 5:e år.

Exempel 1

Personen har tagit två doser föregående säsong, kommer nu i början av TBE säsongen för dos tre. Här bör man då rekommendera även en fjärde dos under innevarande år, lämpligtvis 2-3 månader senare. Nästa dos (dos 5) ges efter 3 år och därefter vart 5:e år.

Exempel 2

Personen har tagit tre doser tidigare och kommer nu för sin fjärde dos efter 3 år. Här kan man då rekommendera även en femte dos 2-3 månader efter den fjärde dosen. Nästa dos (dos 6) ges efter 5 år och därefter vart 5:e år.

Grundvaccination för personer med nedsatt immunförsvar

Nedan följer rekommendationer för personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar/immunmodulerande behandling när grundvaccination mot TBE påbörjas.

För att förbättra vaccinationsskyddet i denna grupp rekommenderas en extra dos två månader efter dos två, (liktydigt med schemat för de som fyllt 50 år).

Grundvaccineringen innefattar då totalt 4 doser det första året enligt följande schema: dos 2 ges en månad efter dos 1 och sedan ges en extra dos två månader efter dos 2. Därefter ges den fjärde dosen 5-12 månader efter dos 2 (se schema nedan).

Bakgrunden till denna rekommendation är en svensk studie publicerad 2016 där TBE-vaccin gavs till patienter med reumatoid artrit som behandlades med TNF-hämmare och/eller metotrexate. För övriga grupper av patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (till exempel behandling men prednisolon > 20 mg/dag, rituximab eller TNF-hämmare i kombination med annat preparat) finns endast få publicerade studier, men utifrån känd kunskap om andra vacciner/andra typer av immunsuppression är det rimligt att förstärka den så kallade "primingen" med en ytterligare dos till kraftigt immunsupprimerade patienter generellt, eftersom de löper en högre risk att bli svårt sjuka.

I den aktuella studien var skyddet fortfarande dåligt (mätt som neutraliserande antikroppar) hos många patienter, trots extra doser och därför bör denna grupp särskilt informeras om att vaccinationsskyddet inte är optimalt men förhoppningsvis kan skydda mot svårare sjukdom. Det finns inga särskilda biverkningsrisker efter vaccinering hos denna grupp patienter utan tvärtom en vinst att om möjlig undvika svår TBE-sjukdom.

Definitionen av kraftigt nedsatt immunförsvar bör diskuteras med patientens behandlande läkare men gäller i första hand patienter som behandlas för malignitet eller inflammatorisk systemsjukdom.

Vad gäller barn med kraftigt nedsatt immunförsvar/immunmodulerande behandling så finns det inga studier angående TBE-vaccin. Möjligen svarar barnen bättre på TBE-vaccinering, men det finns inga kontraindikationer att förstärka skyddet med en extra dos, på samma sätt som för vuxna, även i denna grupp om det finns en reell exponering i TBE-risk områden

Boosterdoser

Dos fyra ges tre år efter grundvaccination. Följande boosterdoser ges vart femte år oavsett ålder. Boosterdoser bör ges i god tid innan fästingsäsongen för att ge ett optimalt skydd.

TBE-vaccin till barn

Kan ges från 1-årsåldern och ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn.

Vaccinationsscheman

Information om grundvaccination och när påfyllnadsdoser ska ges.

Information om grundvaccination och när påfyllnadsdoser ska ges till personer äldre än 50 år samt personer med nedsatt immunförsvar.

Avvikelse från vaccinationsschema

Vid avvikelse från rekommenderat vaccinationsschema gäller att friska, yngre personer kan fortsätta med vaccinationsschemat oavsett intervall till föregående dos/er, alltså behöver man inte "börja om". Hos individer > 50 år eller de med nedsatt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom måste bedömningen göras utifrån varje enskilt fall. Med tanke på ökad risk för svår TBE-sjukdom i denna grupp i kombination med förmodat sämre immunologiskt svar på vaccinet så kan man vara mer liberal med att "börja om" om det har gått mer än ett år sedan första dosen.

Utbytbarhet mellan vacciner

Helst ska samma vaccin användas för de två första doserna, eller tre första doserna för personer som rekommenderas en extrados i grundvaccinationen. Vid brist på vaccin eller oklarheter om vilket vaccin som givits tidigare är det bättre vaccinera med tillgängligt TBE-vaccin än att avstå från vaccination.

Sjukdomsinformation

Smittskydd Stockholms information om TBE.

Utbildning

En utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.

Externa länkar

  • Uppdaterad: 14 juni 2024

  • Faktagranskad: 14 juni 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Charlotta Rydgård, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen