Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Misstänkt eller verifierad rabies kräver snar bedömning och åtgärd. Vid stark klinisk misstanke kontakta infektionsspecialist samt smittskyddsläkare.
  2. Förhållningsregler: Sjukdomen är allmänfarlig vilket innebär att förhållningsregler skall ges utifrån Smittskyddslagen 2004:168. Diskutera dessa med Smittskyddsläkaren.
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland, eventuell smittort samt omständigheter runt smittotillfället (djurbett).
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Ja, detta innebär att Post Expositionsprofylax (PEP) skall vara kostnadsfri för patienten. Se nedan vilka kliniker i Region Stockholm som har beredskap för att ge detta. Misstänkt exponerade skall ej handläggas via annan vaccinationsmottagning.

Rabies är en akut virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och orsakar hjärninflammation. Rabiesvirus sprids med infekterade djurs saliv. Hund är för människan den vanligaste smittkällan; cirka 99 procent av alla rabiesfall hos människan är orsakade av hundbett. Dödligheten i rabies vid manifest klinisk sjukdom är så gott som 100 procent, och de åtgärder som står till buds är förebyggande insatser.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i PDF-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om rabies.

Postexpositionsprofylax

Rekommendationer för postexpositionsprofylax mot rabies.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

Rekommendationer om förebyggande åtgärder inklusive postexpositionsprofylax. Information riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal.

  • Uppdaterad: 6 februari 2023

  • Faktagranskad: 6 februari 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen