Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Misstänkt eller verifierad rabies kräver snar bedömning och åtgärd. Vid stark klinisk misstanke kontakta infektionsspecialist samt smittskyddsläkare.
  2. Förhållningsregler: Sjukdomen är allmänfarlig vilket innebär att förhållningsregler skall ges utifrån Smittskyddslagen 2004:168. Diskutera dessa med Smittskyddsläkaren.
  3. Smittspårning: Innebär att ange sannolikt smittland, eventuell smittort samt omständigheter runt smittotillfället (djurbett).
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet.
  5. Kostnadsfrihet: Ja, detta innebär att Post Expositionsprofylax (PEP) skall vara kostnadsfri för patienten. Se nedan vilka kliniker i Region Stockholm som har beredskap för att ge detta. Misstänkt exponerade skall ej handläggas via annan vaccinationsmottagning.

Rabies är en akut virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och orsakar hjärninflammation. Rabiesvirus sprids med infekterade djurs saliv. Hund är för människan den vanligaste smittkällan; cirka 99 procent av alla rabiesfall hos människan är orsakade av hundbett. Dödligheten i rabies vid manifest klinisk sjukdom är så gott som 100 procent, och de åtgärder som står till buds är förebyggande insatser.

Se uppdaterade riktlinjer juni 2019 från Folkhälsomyndigheten:

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

SmiNet

Vill du ansöka om ett lösenord eller veta mer om det elektroniska anmälningssystemet SmiNet?

Smittskyddsblad

Postexpositionsprofylax

Kontakt

Anna Hammarin | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Maria-Pia Hergens | Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks | Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar