Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Misstänkt eller verifierad rabies kräver snar bedömning och åtgärd. Vid stark klinisk misstanke kontakta omedelbart infektionsspecialist samt smittskyddsläkare.
  2. Förhållningsregler: Sjukdomen är allmänfarlig vilket innebär att förhållningsregler skall ges utifrån Smittskyddslagen 2004:168. Diskutera dessa med Smittskyddsläkaren.
  3. Smittspårning: Innebär att samla information om sannolikt smittland, eventuell smittort samt omständigheter runt smittotillfället såsom förekomst av djurbett.
  4. Anmälan: Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.
  5. Kostnadsfrihet för patienten och exponerade: Då sjukdomen är allmänfarlig ska undersökning, vård och behandling inklusive postexpositionsprofylax (PEP) vara kostnadsfria för patienten.

Se nedan vilka sjukhus i Region Stockholm som har beredskap för att ge postexpositionsprofylax (PEP). Misstänkt exponerade ska ej handläggas via vaccinationsmottagning eller annan vårdgivare.

Om sjukdomen

Rabies är en akut virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och orsakar hjärninflammation. Rabiesvirus sprids med infekterade djurs saliv. Nästan alla rabiesfall hos människa är orsakade av hundbett. Dödligheten i rabies vid manifest klinisk sjukdom är så gott som 100 procent, och de åtgärder som står till buds är förebyggande insatser.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad för läkare om rabies.

Klinisk smittskyddsanmälan/Sminet

Gör en klinisk smittskyddsanmälan direkt via datorn. Inloggning sker i första hand med SITHS e-legitimation. Rekommenderad webbläsare är Google Chrome och i andra hand Microsoft Edge.

Här hittar du blanketter i pdf-format som kan skrivas ut, fyllas i och sedan skickas med vanlig post.

Här finns information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Postexpositionsprofylax

Rekommendationer för postexpositionsprofylax mot rabies.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

Rekommendationer om förebyggande åtgärder inklusive postexpositionsprofylax. Information riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal.

  • Uppdaterad: 9 februari 2024

  • Faktagranskad: 9 februari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen