Till start

Vårdgivarguiden

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Enligt befintliga lokala PM för gastroenteriter/dehydrering hos barn. Inget särskilt ur smittskyddsperspektiv.
  2. Förhållningsregler: Inga tvingande enligt smittskyddslagen.
  3. Smittspårning: Inte aktuellt.
  4. Anmälan: Ingen klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet. Endast det diagnostiserande laboratoriet behöver göra anmälan.
  5. Kostnadsfrihet för patienten: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Mer om rotavirus

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn vaccination mot difteri, haemophilus influenzae, kikhosta, mässling, pneumokocker, polio, påssjuka, rotavirus, röda hund, stelkramp samt mot humant papillomvirus (HPV).

Kontakt

Veronica Woxén|Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Sahar Nejat|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 6 november 2023

  • Faktagranskad: 6 november 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Sahar Nejat, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen