Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

När vård ges eller när barn under 18 år uteblir från ett avtalat besök ska eventuell avgift tas ut av patientens vårdnadshavare.

När det finns flera vårdnadshavare har de gemensamt betalningsansvar för barnets avgifter. Det innebär att vårdgivaren kan rikta krav på betalning av hela beloppet mot vem som helst av vårdnadshavarna.

Undantag

I särskilda fall får avgiften tas ut av den underårige. Särskilda skäl kan till exempel vara om man kan anta att den underårige kommer att fara illa av att vårdnadshavaren får veta att den underårige har varit i kontakt med vårdgivaren.

Faktura

För att markera att det är vårdnadshavaren som har betalningsansvaret ska en faktura aldrig riktas mot barnet. Vårdgivaren ansvarar för att ta fram rutiner för den praktiska hanteringen kring detta.

Av fakturan ska det tydligt framgå vem fakturan gäller och när vårdkontakten ska ha ägt rum. Information om vårdgivaren samt mottagning/avdelning ska också framgå av fakturan.

Läs mer

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen