Brödsmule-navigation

Sökträffar

 • Har patienten fått vänta längre än 30 minuter ska avgiften på patientens begäran återbetalas. Regeln gäller vid planerade besök i öppenvård då patienten redan betalat avgiften.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Avgifter för abortrådgivning, kirurgisk abort samt medicinsk abort på mottagning och i hemmet. Beskrivning av de olika besökens innehåll.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Innefattar alla samtal där praktisk hjälp om ekonomi eller stödsamtal av terapeutisk karaktär ingår. De två första anhörigsamtalen är alltid avgiftsfria.

  • Administration
  • Öppenvård
 • En patient ska inte behöva betala mer än 300 kronor per månad i patientavgifter för öppen sjukvård. Om summan överskrids ska en avbetalningsplan upprättas om patienten begär detta.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Utöver högkostnadsskyddet gäller avgiftsbefrielser för vissa patientkategorier och för vissa typer av behandlingar och undersökningar.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Ibland krävs ett avstämningsmöte med Försäkringskassan för att utreda och bedöma det medicinska tillståndet och arbetsförmågan hos en patient.

  • Administration
  • Öppenvård
 • För barn och ungdomar under 18 år är all vård avgiftsbefriad. Undantaget är besök på sjukhusens akutmottagningar.

  • Administration
  • Barn och ungdomar
  • Öppenvård
 • För barnhälsovård finns det vissa regler, när det gäller patientavgifter, beroende på var barnet är folkbokfört och om det är utländskt, asylsökande, utan tillstånd eller adopterat.

  • Administration
  • Öppenvård
 • När vård ges eller när barn under 18 år uteblir från ett avtalat besök ska eventuell avgift tas ut av patientens vårdnadshavare.

  • Administration
  • Barn och ungdomar
  • Öppenvård
 • Patienter ska i samband med besök i öppenvård kunna betala avgiften kontant, med med betalkort eller i efterskott genom faktura.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Patient inom öppenvård ska kunna betala patientavgiften kontant, med betalkort eller i efterskott genom faktura.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Avgifter för dagsjukvård, dagmedicin och dagkirurgi. Måltidsavgifter och patientens rätt till ersättning vid sent inställd operation.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Besök på närakut och sjukhusens akutmottagningar är avgiftsfria om patienten blir hänvisad av annan vårdgivare och åker direkt från vårdgivaren till akuten.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort. Du hittar också en handbok för e-frikort-webbtjänsten samt instruktionsfilmer.

 • Det är inte tillåtet för vårdgivare att påföra fakturerings-/expeditionsavgift för patientavgifter, eller avgifter för uteblivet besök, där betalning sker via faktura/inbetalningskort.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Här finns information om vad som gäller om en patient besöker samma mottagning flera gånger samma dag planerat eller oplanerat och hur patientavgiften hanteras.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Patient som deltar i forskningsprojekt betalar ingen patientavgift. Forskningsprojekt kan exempelvis vara läkemedelsstudier eller egen forskning.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Patienten betalar avgift enligt gällande taxa. Om fler än en vårdgivare medverkar tas ändå bara en avgift ut.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Patienter med beslut om särskilt boende har avgiftsbefriad öppenvård för hembesök av distriktssköterska, husläkare och geriatriker.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Besöken är avgiftsfria oavsett vilken yrkeskategori som patienten träffar.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Patienter som är inskrivna i hemsjukvård är befriade från patientavgift för vård och behandling som ges i hemmet.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Oftast lånas hjälpmedel ut kostnadsfritt av landstinget. Ibland tas dock en avgift ut för hjälpmedlet. För vissa tillbehör betalar brukaren själv.

  • Administration
 • Undersökningar som ges utan medicinska indikationer eller utanför Region Stockholms screeningsprogram är inte subventionerade av regionen. Priset avgörs av den enskilde läkaren.

  • Administration
  • Hälsoundersökning
 • En patient som har valt att stå utanför det elektroniska frikortssystemet har rätt att få sina besök i öppen vård stämplade manuellt på ett högkostnadskort

  • Administration
  • Högkostnadsskydd
  • Öppenvård
 • Om högkostnadsskydd och vad som gäller för olika patientgrupper. Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet oavsett nivån på högkostnadsskyddet i hemregionen.

  • Administration
  • Högkostnadsskydd
  • Öppenvård
 • Regelverket omfattar intyg och utlåtanden, vaccinationer samt hälsoundersökningar som inte omfattas av den allmänna försäkringen.

  • Administration
  • Hälsoundersökning
  • Intyg
  • Vaccination
 • Information om de regler och avgifter som gäller inom Region Stockholm vid begäran av om utlämning av journalkopior.

  • Administration
 • Avgifter för olika typer av läkarbesök för personer från och med 18 år samt avgiftsfria läkarbesök.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Läkemedel som har föreskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minskar risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten enligt smittskyddslagen, SmL.

  • Administration
 • Avgifter, fakturering och remisskrav för mödravård till inom- och utomlänspatienter.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Vad som räknas som permission och mellan vilka klockslag under ett vårddygn som avses.

  • Administration
  • Slutenvård
 • Personer 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för vård som ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Avgiften betalas innan behandlingsresan påbörjas. För frågor, kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Patientavgiften motsvarar gällande avgift för specialistläkare. Besöket ingår i högkostnadsskyddet för sjukvård.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Rådgivningen är alltid avgiftsfri, oavsett på vilken mottagning eller hos vilken personalkategori besöket sker.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Avgifterna gäller för patienter över 18 år, med remiss från distriktsläkare, regionanställd specialistläkare eller privatläkare med ersättning från regionen.

  • Administration
  • Lab och röntgen
 • Behandling eller utredning av sjukdom eller skada som utförs självständigt och på eget ansvar av annan yrkeskategori än läkare.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom som behandlande läkare bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfri för hela befolkningen enligt smittskyddslagen, SmL.

  • Administration
 • Personer som bedöms ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska förses med ett så kallat tandvårdsstödsintyg.

  • Administration
  • Intyg
  • Öppenvård
 • Vissa patientgrupper har enligt tandvårdslagen rätt att få viss tandvård till samma patientavgifter som gäller för sjukvård inom öppenvården.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Vid behandling av vårdteam, då fler än en hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser deltar vid samma besökstillfälle, tas endast en patientavgift ut.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Alla typer av telefonkontakter är avgiftsfria. Det gäller patienter över och under 18 år samt hemsjukvårdspatienter.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Besök i öppenvård som kan härledas till vården i slutenvård är avgiftsfria för patienten. Detta gäller även för besök på sjukhusens akutmottagningar.

  • Administration
  • Slutenvård
 • Avgift får tas ut när patienten uteblir från ett planerat besök i öppenvården och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Patientavgift tas ut så länge patienten är inskriven på vårdavdelningen. Den vårdande kliniken avgör när ett vårdtillfälle startar och avslutas.

  • Administration
  • Slutenvård
 • För vaccinationer som inte ingår i Region Stockholms vaccinationsprogram betalar patienten hela kostnaden för samtliga vacciner och globuliner.

  • Administration
  • Vaccination
 • Ingen patientavgift för Warankontroll från och med 1 januari 2020.

  • Administration
  • Lab och röntgen
  • Öppenvård
 • Om besök på sjukhusansluten öppenvårdsmottagning leder till intagning i sluten vård återbetalas inte eventuell avgift för öppenvårdsbesöket.

  • Administration
  • Slutenvård
  • Öppenvård