Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

30-minutersregeln - när patienten får vänta

Har patienten fått vänta längre än 30 minuter ska avgiften på patientens begäran återbetalas. Regeln gäller vid planerade besök i öppenvård då patienten redan betalat avgiften.

 • Administration
 • Öppenvård
Abort

Avgifter för abortrådgivning, kirurgisk abort samt medicinsk abort på mottagning och i hemmet. Beskrivning av de olika besökens innehåll.

 • Administration
 • Öppenvård
Anhörigsamtal

Innefattar alla samtal där praktisk hjälp om ekonomi eller stödsamtal av terapeutisk karaktär ingår. De två första anhörigsamtalen är alltid avgiftsfria.

 • Administration
 • Öppenvård
Avbetalningsplan

En patient ska inte behöva betala mer än 300 kronor per månad i patientavgifter för öppen sjukvård. Om summan överskrids ska en avbetalningsplan upprättas om patienten begär detta.

 • Administration
 • Öppenvård
Avgiftsbefriad vård

Utöver högkostnadsskyddet gäller avgiftsbefrielser för vissa patientkategorier och för vissa typer av behandlingar och undersökningar.

 • Administration
 • Öppenvård
Avstämningsmöte med Försäkringskassan

Ibland krävs ett avstämningsmöte med Försäkringskassan för att utreda och bedöma det medicinska tillståndet och arbetsförmågan hos en patient.

 • Administration
 • Öppenvård
Barn och ungdom under 18 år

För barn och ungdomar under 18 år är all vård avgiftsbefriad. Undantaget är besök på sjukhusens akutmottagningar.

 • Administration
 • Barn och ungdomar
 • Öppenvård
Barnhälsovård, BVC - patientavgifter

För barnhälsovård finns det vissa regler, när det gäller patientavgifter, beroende på var barnet är folkbokfört och om det är utländskt, asylsökande, utan tillstånd eller adopterat.

 • Administration
 • Öppenvård
Betalningsansvar barn och ungdomar under 18 år

När vård ges eller när barn under 18 år uteblir från ett avtalat besök ska eventuell avgift tas ut av patientens vårdnadshavare.

 • Administration
 • Barn och ungdomar
 • Öppenvård
Betalningsmedel

Patienter ska i samband med besök i öppenvård kunna betala avgiften kontant, med med betalkort eller i efterskott genom faktura.

 • Administration
 • Öppenvård
Betalningspåminnelse och inkassokrav

Patient inom öppenvård ska kunna betala patientavgiften kontant, med betalkort eller i efterskott genom faktura.

 • Administration
 • Öppenvård
Betalningsvillkor vid fakturering

Inom Region Stockholm gäller 30 dagars betalningsvillkor för patientfakturor.

 • Administration
 • Öppenvård
Dagsjukvård

Avgifter för dagsjukvård, dagmedicin och dagkirurgi. Måltidsavgifter och patientens rätt till ersättning vid sent inställd operation.

 • Administration
 • Öppenvård
Direkthänvisning

Besök på närakut och sjukhusens akutmottagningar är avgiftsfria om patienten blir hänvisad av annan vårdgivare och åker direkt från vårdgivaren till akuten.

 • Administration
 • Öppenvård
E-frikort

Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort samt handbok för e-frikort-webbtjänsten och instruktionsfilmer.

Faktureringsavgift/expeditionsavgift

Det är inte tillåtet för vårdgivare att påföra fakturerings-/expeditionsavgift för patientavgifter, eller avgifter för uteblivet besök, där betalning sker via faktura/inbetalningskort.

 • Administration
 • Öppenvård
Flera besök samma dag

Här finns information om vad som gäller om en patient besöker samma mottagning flera gånger samma dag planerat eller oplanerat och hur patientavgiften hanteras.

 • Administration
 • Öppenvård
Forskningspatient

Patient som deltar i forskningsprojekt betalar ingen patientavgift. Forskningsprojekt kan exempelvis vara läkemedelsstudier eller egen forskning.

 • Administration
 • Öppenvård
Gruppbehandling

Patienten betalar avgift enligt gällande taxa. Om fler än en vårdgivare medverkar tas ändå bara en avgift ut.

 • Administration
 • Öppenvård
Hembesök

Vid hembesök betalar patienten en extra avgift utöver patientavgiften.

 • Administration
 • Öppenvård
Hembesök - patient i särskilt boende

Patienter med beslut om särskilt boende har avgiftsbefriad öppenvård för hembesök av distriktssköterska, husläkare och geriatriker.

 • Administration
 • Öppenvård
Hemrehabilitering

Besöken är avgiftsfria oavsett vilken yrkeskategori som patienten träffar.

 • Administration
 • Öppenvård
Hemsjukvård

Patienter som är inskrivna i hemsjukvård är befriade från patientavgift för vård och behandling som ges i hemmet.

 • Administration
 • Öppenvård
Hjälpmedel - avgifter

Oftast lånas hjälpmedel ut kostnadsfritt av landstinget. Ibland tas dock en avgift ut för hjälpmedlet. För vissa tillbehör betalar brukaren själv.

 • Administration
Hälsoundersökningar

Undersökningar som ges utan medicinska indikationer eller utanför Region Stockholms screeningsprogram är inte subventionerade av regionen. Priset avgörs av den enskilde läkaren.

 • Administration
 • Hälsoundersökning
Högkostnadskort - elektronisk hantering (e-frikort)

Regler om hur högkostnadsskyddet för patientavgifter i öppen vård hanteras inom Region Stockholm.

 • Administration
 • Högkostnadsskydd
 • Öppenvård
Högkostnadskort - manuell hantering

En patient som har valt att stå utanför det elektroniska frikortssystemet har rätt att få sina besök i öppen vård stämplade manuellt på ett högkostnadskort.

 • Administration
 • Högkostnadsskydd
 • Öppenvård
Högkostnadsskydd - allmänna bestämmelser

Om högkostnadsskydd och vad som gäller för olika patientgrupper. Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet oavsett nivån på högkostnadsskyddet i hemregionen.

 • Administration
 • Högkostnadsskydd
 • Öppenvård
Intyg, vaccination och hälsoundersökningar - regelverk

Regelverket omfattar intyg och utlåtanden, vaccinationer samt hälsoundersökningar som inte omfattas av den allmänna försäkringen.

 • Administration
 • Hälsoundersökning
 • Intyg
 • Vaccination
Journalkopior

Information om de regler och avgifter som gäller inom Region Stockholm vid begäran av om utlämning av journalkopior.

 • Administration
Läkarbesök

Avgifter för olika typer av läkarbesök för personer från och med 18 år samt avgiftsfria läkarbesök.

 • Administration
 • Öppenvård
Läkemedelsförskrivning enligt smittskyddslagen

Läkemedel som har föreskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minskar risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten enligt smittskyddslagen, SmL.

 • Administration
Mödravård, MVC

Avgifter, fakturering och remisskrav för mödravård till inom- och utomlänspatienter.

 • Administration
 • Öppenvård
Permission från slutenvård

Vad som räknas som permission och mellan vilka klockslag under ett vårddygn som avses.

 • Administration
 • Slutenvård
Personer 85 år eller äldre

Personer 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för vård som ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

 • Administration
 • Öppenvård
Preoperativt besök

Patientavgiften motsvarar gällande avgift för specialistläkare. Besöket ingår i högkostnadsskyddet för sjukvård.

 • Administration
 • Öppenvård
Preventivmedelsrådgivning

Rådgivningen är alltid avgiftsfri, oavsett på vilken mottagning eller hos vilken personalkategori besöket sker.

 • Administration
 • Öppenvård
Provtagning på laboratoriemottagning

Patientavgifter för besök på laboratoriemottagning.

 • Administration
 • Lab och röntgen
Röntgen, fysiologi- och neurofyslab samt viss endoskopi

Avgifterna gäller för patienter över 18 år, med remiss från distriktsläkare, regionanställd specialistläkare eller privatläkare med ersättning från regionen.

 • Administration
 • Lab och röntgen
Sjukvårdande behandling

Behandling eller utredning av sjukdom eller skada som utförs självständigt och på eget ansvar av annan yrkeskategori än läkare.

 • Administration
 • Öppenvård
Skyddad identitet, adress och personuppgifter

För fakturering av patientfakturor till personer som har skyddad identitet ska fakturorna förmedlas via Skatteverket.

 • Administration
Slutenvårdsavgifter - sammanställning

Avgifter för patientens vistelse i slutenvård och vad som gäller för inom- och utomlänspatienter.

 • Administration
 • Slutenvård
Smittskydd - förtydligande om kostnadsbefrielse vid covid-19

Information om när kostnadsbefrielse gäller enligt smittskyddslagen.

 • Öppenvård
Smittskydd - patientavgifter

Undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom som behandlande läkare bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfri för hela befolkningen enligt smittskyddslagen, SmL.

 • Administration
Smittskydd - utlandssvenskar och utländska medborgare

För utlandssvenskar och utländska medborgare gäller särskilda regler för rätt till kostnadsfri vård enligt smittskyddslagen.

 • Administration
Tandvård - intyg och remiss

Personer som bedöms ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska förses med ett så kallat tandvårdsstödsintyg.

 • Administration
 • Intyg
 • Öppenvård
Tandvård till öppenvårdsavgift

Vissa patientgrupper har enligt tandvårdslagen rätt att få viss tandvård till samma patientavgifter som gäller för sjukvård inom öppenvården.

 • Administration
 • Öppenvård
Teambesök

Vid behandling av vårdteam, då fler än en hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser deltar vid samma besökstillfälle, tas endast en patientavgift ut.

 • Administration
 • Öppenvård
Telefonkontakt

Alla typer av telefonkontakter är avgiftsfria. Det gäller patienter över och under 18 år samt hemsjukvårdspatienter.

 • Administration
 • Öppenvård
Tvångsvård enligt LVM

Besök i öppenvård som kan härledas till vården i slutenvård är avgiftsfria för patienten. Detta gäller även för besök på sjukhusens akutmottagningar.

 • Administration
 • Slutenvård
Uteblivandeavgift – planerade besök

Avgift ska tas ut när patienten uteblir från ett planerat besök i öppen vård och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket.

 • Administration
 • Öppenvård
Uteblivandeavgift - planerade operationer

Avgift ska tas ut när en patient uteblir från en planerad operation i sluten vård och inte lämnat återbud minst 72 timmar före avtalad tid.

 • Administration
 • Slutenvård
Utskrivningsklara patienter i slutenvård

Patientavgift tas ut så länge patienten är inskriven på vårdavdelningen. Den vårdande kliniken avgör när ett vårdtillfälle startar och avslutas.

 • Administration
 • Slutenvård
Vaccinationer

För vaccinationer som inte ingår i Region Stockholms vaccinationsprogram betalar patienten hela kostnaden för samtliga vacciner och globuliner.

 • Administration
 • Vaccination
Warankontroll

Ingen patientavgift för Warankontroll från och med 1 januari 2020.

 • Administration
 • Lab och röntgen
 • Öppenvård
Öppen vård som övergår i sluten vård

Om besök på sjukhusansluten öppenvårdsmottagning leder till intagning i sluten vård återbetalas inte eventuell avgift för öppenvårdsbesöket.

 • Administration
 • Slutenvård
 • Öppenvård
Öppen vård under pågående sluten vård

Beroende på orsaken till besöket i öppenvård är tillämpningen av avgiftsregeln olika.

 • Administration
 • Slutenvård
 • Öppenvård
Öppenvårdsavgifter - sammanställning

Avgifter som gäller inom öppenvården för vuxna samt barn och ungdomar under 18 år.

 • Administration
 • Öppenvård