Till start

Vårdgivarguiden

Sökträffar

Abort

Avgifter för abortrådgivning, kirurgisk abort samt medicinsk abort på mottagning och i hemmet. Beskrivning av de olika vårdkontakternas innehåll.

 • Administration
 • Öppenvård
Allmänt om regelverket för patientavgifter

Regelverket gäller vid vård hos regiondrivna vårdgivare och vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm.

 • Administration
Avbetalningsplan

En patient ska inte behöva betala mer än 300 kronor per månad i patientavgifter för öppen sjukvård. Om summan överskrids ska en avbetalningsplan upprättas om patienten begär detta.

 • Administration
 • Öppenvård
Avgifter för vuxentandvård

Vissa patientgrupper kan få viss tandvård till samma patientavgifter som gäller för öppen hälso- och sjukvård. Högkostnadsskydd och frikort gäller i dessa fall.

 • Öppenvård
Avgifter i sluten vård

Avgifter för patientens vistelse i slutenvård och vad som gäller för inom- och utomlänspatienter.

 • Administration
 • Slutenvård
Avgifter i öppen vård

Avgifter som gäller inom öppenvården för vuxna samt barn och ungdomar under 18 år.

 • Administration
 • Öppenvård
Avgiftsbefriade vårdkontakter i öppen vård

Utöver högkostnadsskyddet gäller avgiftsbefrielser för vissa patientkategorier och för vissa typer av behandlingar och undersökningar.

 • Administration
 • Öppenvård
Avgiftsbefrielse för viss psykiatri

Viss psykiatrisk vård kan vara avgiftsbefriat för patienten inom psykiatrisk öppenvård.

 • Administration
 • Öppenvård
Avstämningsmöte med Försäkringskassan

Ibland krävs ett avstämningsmöte med Försäkringskassan för att utreda och bedöma det medicinska tillståndet och arbetsförmågan hos en patient.

 • Administration
 • Öppenvård
Barnhälsovård, BVC - patientavgifter

För barnhälsovård finns det vissa regler, när det gäller patientavgifter, beroende på var barnet är folkbokfört och om det är utländskt, asylsökande, utan tillstånd eller adopterat.

 • Administration
 • Öppenvård
Betalningsansvar barn och ungdomar under 18 år

När vård ges eller när barn under 18 år uteblir från ett avtalat besök ska eventuell avgift tas ut av patientens vårdnadshavare.

 • Administration
 • Barn och ungdomar
 • Öppenvård
Betalningsmedel

Patienter ska i samband med besök i öppenvård kunna betala avgiften kontant, med betalkort eller i efterskott genom faktura.

 • Administration
 • Öppenvård
Betalningspåminnelse och inkassokrav

Patient inom öppenvård ska kunna betala patientavgiften kontant, med betalkort eller i efterskott genom faktura.

 • Administration
 • Öppenvård
Betalningsvillkor vid fakturering

Inom Region Stockholm gäller 30 dagars betalningsvillkor för patientfakturor.

 • Administration
 • Öppenvård
Direkthänvisning

Besök på närakut och sjukhusens akutmottagningar är avgiftsfria om patienten blir hänvisad av annan vårdgivare och åker direkt från vårdgivaren till akuten.

 • Administration
 • Öppenvård
E-frikort

Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort samt handbok för e-frikort-webbtjänsten och instruktionsfilmer.

Efterlevandesamtal vid dödsfall

Innefattar alla samtal där praktisk hjälp om ekonomi eller stödsamtal av terapeutisk karaktär ingår. De två första anhörigsamtalen är alltid avgiftsfria.

 • Administration
 • Öppenvård
Faktureringsavgift/expeditionsavgift

Det är inte tillåtet för vårdgivare att påföra fakturerings-/expeditionsavgift för patientavgifter, eller uteblivandeavgift, där betalning sker via faktura/inbetalningskort.

 • Administration
 • Öppenvård
Flera besök samma dag

Här finns information om vad som gäller om en patient besöker samma mottagning flera gånger samma dag planerat eller oplanerat och hur patientavgiften hanteras.

 • Administration
 • Öppenvård
Hemrehabilitering

Besöken är avgiftsfria oavsett vilken yrkeskategori som patienten träffar.

 • Administration
 • Öppenvård
Hemsjukvård

Patienter betalar ingen patientavgift för vård och behandling som ges i hemmet som utförs av vårdgivare som har uppdrag att utföra insatser inom basal hemsjukvård eller ASIH.

 • Administration
 • Öppenvård
Hjälpmedel – avgifter

Oftast lånas hjälpmedel ut kostnadsfritt av regionen. Ibland tas dock en avgift ut för hjälpmedlet. För vissa tillbehör betalar brukaren själv.

 • Administration
Högkostnadskort – elektronisk hantering (e-frikort)

Regler om hur högkostnadsskyddet för patientavgifter i öppen vård hanteras inom Region Stockholm.

 • Administration
 • Högkostnadsskydd
 • Öppenvård
Högkostnadskort – manuell hantering

En patient som har valt att stå utanför det elektroniska frikortssystemet har rätt att få sina besök i öppen vård stämplade manuellt på ett högkostnadskort.

 • Administration
 • Högkostnadsskydd
 • Öppenvård
Högkostnadsskydd - allmänna bestämmelser

Om högkostnadsskydd och vad som gäller för olika patientgrupper. Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet oavsett nivån på högkostnadsskyddet i hemregionen.

 • Administration
 • Högkostnadsskydd
 • Öppenvård
Intyg, vaccination och hälsoundersökningar - regelverk

Regelverket omfattar intyg och utlåtanden, vaccinationer samt hälsoundersökningar som inte omfattas av den allmänna försäkringen.

 • Administration
 • Hälsoundersökning
 • Intyg
 • Vaccination
Journalkopior

Information om de regler och avgifter som gäller inom Region Stockholm vid begäran av om utlämning av journalkopior.

 • Administration
Mödravård, MVC

Avgifter, fakturering och remisskrav för mödravård till inom- och utomlänspatienter.

 • Administration
 • Öppenvård
Skyddade personuppgifter

Personer som lever under hot behöver skyddas och vårdgivare behöver därför riktlinjer och rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras.

Smittskydd – patientavgifter

Förtydligande om avgifter vid vård enligt smittskyddslagen samt vilka personer som omfattas av kostnadsfrihet.

 • Administration
Visar 1-30/34