All vård och behandling som ges till patienter under graviditeten inom ramen för mödrahälsovård är avgiftsfri. Det gäller oavsett om vården bedrivs på MVC, specialistmödravård eller gynekologmottagning på sjukhus (med undantag om vården bedrivs i sluten vård).

För övrig hälso- och sjukvård betalar patienten sedvanlig patientavgift.

Aktivitet Avgift
Vård och behandling under graviditet av
  • patienter bokförda i Stockholms län
  • patienter bokförda i andra län
  • asylsökande
  • personer utan tillstånd.
0 kr
Utländska medborgare och utlands-
svenskar bosatta utomlands.
Varierar beroende på vilket
land personen är bosatt i.

Avgift för uteblivet besök

Vid uteblivet besök inom mödrahälsovården (inklusive specialistmödravård samt obstetriska ultraljud) debiteras avgift 400 kr.

Avgift får tas ut när patienten uteblivit från ett planerat besök i öppenvård och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket. 

Regler och undantag för uteblivet besök hänvisas till särskilt kapitel enligt nedan.

Patienter folkbokförda i Stockholms län

Personer som är folkbokförda i Stockholms län har fri mödravård som utförs inom MVC-verksamhetens ansvarsområde.

Utomlänspatienter

För att en patients hemregion ska ersätta en vårdregion förutsätts att eventuella remisskrav för öppen specialiserad vård i patientens hemregion följs. Besök hos barnmorska kräver inte remiss från hemregionen. Vid besök hos gynekolog gäller hemregionens remissregler i de fall remisskrav förekommer.

Fakturering

Hemregionen faktureras enligt regionavtal mellan Stockholms län - Gotland.

Utländska medborgare och utlandssvenskar

Beroende på vilket land barnet är bosatt eller folkbokförd i gäller olika regler. Personer från EU/ESS-land som kan uppvisa EU-kort har rätt till all vård som blir nödvändig på grund av graviditet. Detta inkluderar också förlossning i normal tid förutsatt att avsikten med vistelsen inte är att söka förlossningsvård.

Se Turisthandboken för vidare information om vad som gäller för det specifika landet.

Turisthandboken - samlad information

Samlad information om patientavgifter för utlandssvenskar, utländska medborgare, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige.

Asylsökande

Asylsökande har rätt till samma mödrahälsovård som personer folkbokförda i Stockholms län.

Personer utan tillstånd

Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har samma rätt till mödravård som personer folkbokförda i Stockholm.