Till start

Vårdgivarguiden

Utöver högkostnadsskyddet gäller avgiftsbefrielser för vissa patientkategorier och för vissa typer av vårdkontakter.

Patientkategori/ Aktivitet Avgiftsbefrielse gäller
Abort återbesök efter genomförd abort samt vårdkontakt som enbart avser utlämnande av läkemedel som startar en medicinsk abort.
Abortrådgivning oavsett vilken mottagning eller hos vilken personalkategori besöket sker.
Anhållna, häktade och intagna på kriminalvårdsanstalt öppen och sluten hälso- och sjukvård.
Avstämningmöte med försäkringskassan patient som deltar på avstämningsmöte som Försäkringskassan kallat till.
Barn under 18 år med undantag för besök på sjukhusens akutmottagningar. Gäller även asylsökande och personer utan tillstånd som är under 18 år.
Barnhälsovård Observera att andra regler kan förekomma för barn som inte är folkbokförda i Sverige.
Direkthänvisning

patienter som erlagt patientavgift och hänvisas från annan vårdgivare till närakut eller akutsjukhusens akutmottagningar.

Efterlevandesamtal vid dödsfall de två första samtalen.
Forskningspatient/ forskningsperson patient som deltar i forskningsstudie vid vårdkontakter som utförs i samband med forskningsprojektet.
Gynekologisk screening kvinnor som får kallelse från regionen (normalt var tredje till femte år).
Habilitering/Habiliteringsmottagning barn, ungdomar och vuxna med livslånga funktionsnedsättningar vid besök på habiliteringsmottagning.
Hemrehabilitering oavsett vilken yrkeskategori som ansvarar för vårdkontakten.
Hemsjukvård patienter som är inskrivna i hemsjukvård. 
Hepatit C-smittade i vården personer som smittats med Hepatit C i hälso- och sjukvården. Dessa personer har ett frikort som utfärdas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
HIV-smittade i vården personer som smittats i hälso- och sjukvården genom faktorkoncentrat eller blodtransfusion.

Hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

hälsoundersökning som utförs enligt lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Jourläkarbil hembesök av jourläkare.
Mottagning för hemlösa vård på Centrum för Hemlösa och för insatser av verksamhetens mobila team. Avgiftsbefrielsen gäller personer som enligt Socialstyrelsens definition är hemlösa.
Mottagning för våldtagna besök på Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna.
Mödrahälsovård vård och behandling som ges inom ramen för mödrahälsovården.
Personer 85 år eller äldre öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.
Preventivmedelsrådgivning  oavsett vilken yrkeskategori som ansvarar för vårdkontakten eller vid vilken mottagning vårdkontakten sker.

Psykiatrisk tvångsvård

vård som ges enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).
Rehabiliteringskoordinator koordineringsinsatser som utförs av rehabiliteringskoordinator enligt lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.
Riktade hälsounder-sökningar/screeningverksamhet bukaoortascreening, gynekologisk screening och mammografiscreening där patienten erhållit kallelse från regionen.
Rådgivning och stöd enligt LSS rådgivning och annat personligt stöd som ges enligt 2 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Rättspsykiatrin i Huddinge vårdkontakter vid Rättspsykiatriska öppenvårds[1]mottagningen Huddinge.
Skriftliga vårdkontakter undantag: KBT-behandling via internet debiteras avgift enligt gällande enhetstaxa.
Sprutbytesmottagning besök på Region Stockholms mottagning för sprutbyte.
Strålskadade i vården personer som orsakats bestående kroppsskada genom hypofraktionering i samband med behandling av bröstcancer under perioden 1960–1989. Dessa personer har ett frikort som utfärdas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Särskilt boende 

hembesök av läkare och distriktssköterska till patient som beviljats särskilt boende med stöd av socialtjänstlagen eller LSS.

Telefonkontakt alla typer av telefonkontakter
Totalförsvarspliktiga person som tjänstgör enligt lag (1994:1908) om totalförsvarsplikt
Ungdomsmottagning vårdkontakter som ges vid ungdomsmottagning till ungdomar 12-22 år.
Viss psykiatri  patienten som saknar sjukdomsinsikt och där vårdbehovet föranleds av psykossjukdom, eller annan svår psykiatrisk sjukdom med bristande sjukdomsinsikt. 
Vård enligt smittskyddslagen undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom som behandlande läkare bedömer minska risken för smittspridning.
Vårdgarantin (förnyad bedömning)  den inledande vårdkontakten för förnyad bedömning av patient som inte kan behandlas inom garantitiden och därför erbjudits vård vid alternativ vårdenhet.
Vårdkontakt med företrädare för patient då särskilda skäl föreligger Huvudprincipen är att patientavgift debiteras för dessa vårdkontakter. Vid behov kan vårdgivare besluta om avgiftsbefrielse. Det kan exempelvis handla om situationer där det finns risk att patienten, på grund av förekommande patientavgift, motsätter sig nödvändiga vårdkontakter med företrädare för patienten.

Återbesök på akutmottagning

återbesök på samma akutmottagning (för samma hälsoproblem) inom 24 timmar från det första besöket.
Öppenvård som har medicinskt samband med slutenvårdstillfälle

patient som är inskriven i sluten vård och där öppenvårdskontakten kan härledas till pågående slutenvårdstillfälle. Ansvarig vårdenhet inom slutenvården bör i dessa fall utfärda en konsultremiss. Vårdkontakten ska inte rapporteras som en öppenvårdskontakt.

  • Uppdaterad: 8 april 2022

  • Faktagranskad: 1 januari 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen