Till start

Vårdgivarguiden

Utöver högkostnadsskyddet gäller avgiftsbefrielser för vissa patientkategorier och för vissa typer av vårdkontakter.

Avgiftsbefrielse per patientkategori/aktivitet.
Patientkategori/ Aktivitet Avgiftsbefrielse gäller
Abort återbesök efter genomförd abort samt vårdkontakt som enbart avser utlämnande av läkemedel som startar en medicinsk abort.
Abortrådgivning oavsett vilken mottagning eller hos vilken personalkategori vårdkontakten sker.
Akutläkarbil vårdkontakt som utförs inom akutläkarbilarnas uppdrag inom prehospital vård.
Ambulanssjukvård vård som ges inom prehospital ambulanssjukvård
Anhållna, häktade och intagna på kriminalvårdsanstalt vårdkontakter i öppen vård.
Avstämningsmöte med försäkringskassan patient som deltar på avstämningsmöte som Försäkringskassan kallat till.
Barn under 18 år med undantag för besök på akutsjukhusens akutmottagningar. Gäller även asylsökande och personer utan tillstånd som är under 18 år.
Barnhälsovård Observera att andra regler kan förekomma för barn som inte är folkbokförda i Sverige.
Bukaortascreening 65-åringar som erhållit kallelse från regionen till screening för bukaortaaneurysm.
Direkthänvisning

patienter som erlagt patientavgift och hänvisas från annan vårdgivare till närakut eller akutsjukhusens akutmottagningar.

Efterlevandesamtal vid dödsfall de två första samtalen.
Forskningspatient/ forskningsperson patient som deltar i forskningsstudie vid vårdkontakter som utförs i samband med forskningsprojektet.
Gynekologisk screening personer som får kallelse från regionen till screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning.
Habilitering/Habiliteringsmottagning barn, ungdomar och vuxna med livslånga funktionsnedsättningar för vårdkontakter på habiliteringsmottagning.
Hemrehabilitering oavsett vilken yrkeskategori som ansvarar för vårdkontakten.
Hemsjukvård patienter som är inskrivna i hemsjukvård. 
Hepatit C-smittade i vården öppen vård för personer som smittats med Hepatit C i hälso- och sjukvården. Avgiftsbefrielsen gäller från att Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag beslutat i ärendet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att utfärda frikort till dessa personer.
HIV-smittade i vården personer som smittats med HIV i hälso- och sjukvården genom faktorkoncentrat eller blodtransfusion. Avgiftsbefrielsen gäller öppen och sluten vård samt sjukresor.

Hälsoundersökning som utförs enligt lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

barn och unga i ålder 0–20 år.

Jourläkarbil

hembesök av jourläkare.
Mammografiscreening

 

personer som erhållit kallelse från regionen till screening för bröstcancer med mammografi.
Mottagning för hemlösa vårdkontakter hos vårdgivare som har avtal med regionen att bedriva vård för personer i hemlöshet.
Mottagning för våldtagna besök på Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna.
Mödrahälsovård vård och behandling som ges inom ramen för mödrahälsovården.
Personer 85 år eller äldre öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.
Preventivmedelsrådgivning  oavsett vilken yrkeskategori som ansvarar för vårdkontakten eller vid vilken mottagning vårdkontakten sker.

Psykiatrisk tvångsvård

vård som ges enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).
Rehabiliteringskoordinator koordineringsinsatser som utförs av rehabiliteringskoordinator enligt lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.
Riktade hälsounder-sökningar/screeningverksamhet bukaortascreening, gynekologisk screening och mammografiscreening där patienten erhållit kallelse från regionen.
Rådgivning och stöd enligt LSS rådgivning och annat personligt stöd som ges enligt 2 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Rättspsykiatrin i Huddinge vårdkontakter vid Rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningen Huddinge.
Samordnad individuell planering (SIP-möte) Oavsett om mötet sker på mottagning, i hemmet eller på annan plats.
Skriftliga vårdkontakter alla former av skriftliga vårdkontakter med undantag för KBT-behandling via internet.
Sprutbytesmottagning vårdkontakter vid sprutbytesmottagning (inkl. mobil vårdbuss).
Strålskadade i vården öppen vård för personer som orsakats bestående kroppsskada genom hypofraktionering i samband med behandling av bröstcancer under perioden 1960–1989. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att utfärda frikort till dessa personer.
Särskilt boende 

hembesök av läkare och distriktssköterska till patient som beviljats särskilt boende med stöd av socialtjänstlagen eller LSS.

Telefonkontakt alla typer av telefonkontakter
Totalförsvarspliktiga öppen vård för person som tjänstgör enligt lag (1994:1908) om totalförsvarsplikt.
Ungdomsmottagning vårdkontakter som ges vid ungdomsmottagning till ungdomar 12-22 år.
Viss psykiatri  patient med psykossjukdom, eller annan svår psykiatrisk sjukdom med bristande sjukdomsinsikt, som löper stor risk att avstå från vården på grund av patientavgiften.
Vård enligt smittskyddslagen undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom som behandlande läkare bedömer minska risken för smittspridning, samt undersökning, vård och behandling av anmälningspliktig sjukdom efter beslut av smittskyddsläkare.
Vårdgarantin (förnyad bedömning)  den inledande vårdkontakten för förnyad bedömning av patient som inte kan behandlas inom garantitiden och därför erbjudits vård vid alternativ vårdenhet.
Vårdkontakt med företrädare för patient då särskilda skäl föreligger huvudprincipen är att patientavgift debiteras för dessa vårdkontakter. Vid behov kan vårdgivare besluta om avgiftsbefrielse. Det kan exempelvis handla om situationer där det finns risk att patienten, på grund av förekommande patientavgift, motsätter sig nödvändiga vårdkontakter med företrädare för patienten.

Återbesök på akutmottagning och närakut

återbesök på samma närakut eller akutmottagning på ett akutsjukhus (för samma hälsoproblem) inom 24 timmar från det första besöket. Gäller om återbesöket är oplanerat.
Öppenvård som har medicinskt samband med slutenvårdstillfälle

patient som är inskriven i sluten vård och där öppenvårdskontakten kan härledas till pågående slutenvårdstillfälle. Vårdkontakten ska inte rapporteras som en öppenvårdskontakt.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen