Till start

Vårdgivarguiden

Utöver högkostnadsskyddet gäller avgiftsbefrielser för vissa patientkategorier och för vissa typer av besök.

Patientkategori/ Aktivitet Avgiftsbefrielse gäller för
Abortrådgivning oavsett vilken mottagning eller hos vilken personalkategori besöket sker.
Anhållna och intagna
på kriminalvårdsanstalt
öppen och sluten hälso- och sjukvård.
Anhörigsamtal, de två
första besöken
samtal med anhörig efter dödsfall av närstående. Avgiftsbefrielsen avser de två första samtalen.

Om det finns behov av ytterligare samtal gör vårdgivaren en bedömning om samtalen är av vårdande karaktär.

Den anhörige registreras i så fall som patient och betalar då gällande avgift.
Asylsökande barn öppen och sluten hälso- och sjukvård enligt samma villkor som folkbokförda barn i regionen.
Avstämningmöte avstämningsmöte där Försäkringskassan ansvara för att deltagarna kallas är avgiftsfritt för patienten.
Barnhälsovård barn som är folkbokförda i Sverige.
Observera att andra regler kan förekomma för barn som inte är folkbokförda i Sverige.
Barn under 18 år öppen och sluten hälso- och sjukvård med undantag för besök på sjukhusens akutmottagningar.
Bukaortascreening 65-åriga män som får kallelse från regionen.
Forskningspatient vård som ges i samband med forskningsprojekt.
Gynekologisk screening kvinnor som får kallelse från regionen (normalt var tredje till femte år).
Habilitering barn, ungdomar och vuxna med livslånga funktionsnedsättningar vid besök på habiliteringsmottagning.
Hemrehabilitering behandling i hemmet oavsett vilken personalkategori 
som patienten träffar.
Hemsjukvård patienter som är inskrivna i hemsjukvård. Avgiftsbefrielsen gäller för vård och behandling som ges i hemmet av vårdgivare som har uppdrag att utföra hemsjukvård.

Vid besök på mottagning betalar patienten gällande avgift för besöket.
Hepatit C-smittade i vården personer som smittats med Hepatit C i hälso- och sjukvården. Avgiftsbefrielsen gäller öppen hälso- och sjukvård från den dag Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) beslutat i ärendet.

Dessa personer har ett frikort som utfärdas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
HIV-smittade i vården personer som smittats i hälso- och sjukvården genom faktorkoncentrat eller blodtransfusion. Avgiftsbefrielsen gäller all sjukvård inklusive sjukresor.
Häktade öppen och sluten hälso- och sjukvård.
Jourläkarbil Hembesök av jourläkare (s.k. jouläkarbil)
LSS personkrets 3 personer tillhörande LSS personkrets 3 och som inte ingår i habiliteringscentrens verksamhetsansvar. Avgiftsbefrielsen gäller för besök hos fysioterapeut.

Bedömningen om en person tillhör LSS personkrets 3 utförs av regionens Habiliteringscenter, Försäkringskassan, eller socialtjänsten inom kommunen.
Mammografiscreening kvinnor som får kallelse från regionen.
Mottagning för hemlösa Vård på Centrum för Hemlösa och för insatser av verksamhetens mobila team. Avgiftsbefrielsen gäller personer som enligt Socialstyrelsens definition är hemlösa.
Mottagning för tortyrskadade besök hos vårdgivare med avtal att bedriva vård för personer med tortyrskador eller svåra krigstrauma.
Mottagning för våldtagna Besök vid Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna. 
MRSA-mottagningar patienter som besöker MRSA-team i öppenvård och som omfattas av vårdprogram.
Mödrahälsovård och specialistmödravård vård och behandling som ges i öppen vård till kvinnor under graviditeten inom ramen för mödrahälsovården Gäller även besök i födelsekontrollerande syfte, oavsett om vården bedrivs på MVC eller inom specialistmödravård

Observera att andra regler kan förekomma för patienter som inte är folkbokförda i Sverige.
Personer 85 år eller äldre öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.
Preventivmedelsrådgivning  oavsett vilken mottagning eller hos vilken vårdpersonal besöket sker.
Rättspsykiatrin i Huddinge  patienter med komplexa vårdbehov vid besök på regionens öppenvårdsmottagning vid rättspsykiatrin i Huddinge.
Sprutbytesmottagning besök på Region Stockholms mottagning för sprutbyte.
Strålskadade i vården kvinnor som orsakats bestående kroppsskada genom hypofranktionering i samband med behandling av bröstcancer under perioden 1960-1989. Avgiftsbefrielsen gäller öppen vård.

Dessa personer har ett frikort som utfärdas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Särskilt boende  hembesök av distriktssköterska, husläkare eller geriatriker hos person som av kommun beviljats särskilt boende.

Make eller maka som bor med en person som beviljats särskilt boende omfattas också av avgiftsbefrielsen.

Vid besök på mottagning betalar patienten gällande avgift för besöket.
Telefonkontakt Gäller alla typer av telefonkontakter, oavsett mottagning eller personalkategori.
Totalförsvarspliktiga öppen- och slutenvård.

Det är regeringen som avgör om eller när eller totalförsvarsplikten ska tas i praktiskt bruk. Ett sådant beslut fattade regeringen i december 2014. Försvarsmakten fick då rätt att kalla in värnpliktig personal till repetitionsutbildning.
Tvångsvård Gäller person som vårdas enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).
Undersökning enligt smittskyddslagen  Undersökning, vård och behandling som behandlande läkare bedömer minska risken för smittspridning.
Viss psykiatri  patienten som saknar sjukdomsinsikt och där vårdbehovet föranleds av psykossjukdom. Avgiftsbefrielse beslutas i det enskilda fallet av namngiven psykiater vid vårdande klinik.
Vårdgarantin (förnyad bedömning)  de patienter som inte kan behandlas inom garantitiden och därför erbjuds vård vid alternativ vårdenhet. Avgiftsbefrielsen gäller för det inledande besöket för bedömning vid den mottagande vårdenheten.
  • Uppdaterad: 4 december 2020

  • Faktagranskad: 4 december 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen