Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uteblivandeavgift i öppen vård

Uteblivandeavgift ska tas ut när patienter utan giltigt skäl uteblir från ett planerat besök i öppen vård och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket. Gäller även planerade videomöten som ersätter ett fysiskt besök. 

 

Planerade besök och videomöten

Avgift

Planerade besök och videomöten inom primärvård och specialistvård.

(Gäller även planerade besök hos ortopedingenjör inom ortopedteknisk verksamhet.)

400 kr

Uteblivandeavgift ska tas ut även om besöket skulle ha varit avgiftsfritt för patienten, till exempel för barn och ungdomar under 18 år, personer 85 år eller äldre och patienter med frikort.

Uteblivandeavgift ska även debiteras för besök på avgiftsbefriade mottagningar om verksamheten inte omfattas av något av de undantag som framgår nedan.

Sena ombokningar

Ombokningar som sker mindre än 24 timmar före ett planerat besök ska räknas som sent återbud och debiteras uteblivandeavgift.

Patienten bör i samband med ombokning påminnas om att uteblivandeavgift kommer att debiteras för det sent av-/ombokade besöket.

Försenad patient

Besök som inte kunnat genomföras på grund av att patienten varit försenad, ska räknas som ett uteblivet besök. I dessa fall får uteblivandeavgift endast debiteras om förseningen varit längre än halva den planerade tiden för besöket.

Vårdgivare bör dock alltid eftersträva att om möjligt genomföra besöket trots patientens dröjsmål.

Andra tidsfrister för vårdgivare med ersättning enligt LOL och LOF

Vårdgivare som får ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning (LOL) eller lag om ersättning för fysioterapi (LOF) kan ha andra tidsfrister för när en patient måste lämna återbud för att inte debiteras uteblivandeavgift.

Undantag från uteblivandeavgift

Det kan föreligga giltigt skäl till att en patient uteblir, avbokar eller ombokar mindre än 24 timmar före ett planerat besök. Uteblivandeavgift ska då inte debiteras. Bedömning av giltigt skäl görs av respektive vårdgivare. Regeln ska tillämpas på ett skäligt sätt och omständigheterna i det enskilda fallet ska beaktas.

Hänsyn ska tas till om orsaken till att patienten uteblir har stark koppling till patientens sjukdomsbild, exempelvis inom psykiatrin. Andra exempel på giltigt skäl kan vara eget eller egna barns plötsliga insjuknande. I sådana fall kan hänsyn tas till om patienten har, eller har försökt, meddela förhindret före besöket.

Vårdgivaren bör även beakta att det i vissa fall kan det vara direkt olämpligt att skicka hem en faktura till patienten. Det kan till exempel handla om patienter på gynekolog- och ungdomsmottagningar. I dessa fall kan vårdgivaren i stället ge patienten möjlighet att betala uteblivandeavgiften i samband med nästkommande besök. I särskilda fall kan det också finnas skäl att avskriva kravet.

Uteblivandeavgift får inte tas ut för följande verksamheter eller situationer:

 • Öppenvårdsmottagning för hemlösa.

 • Sprutbytesmottagning.

 • Besök för abortrådgivning.

 • Preventivmedelsrådgivning för personer under 23 år.
 • Vårdkontakt avseende undersökning, vård och behandling av STI-sjukdomar för personer under 23 år.
 • Vårdkontakt avseende vård och behandling av konstaterad hiv, hepatit B, hepatit C
 • Vårdkontakt avseende vård och behandling av misstänkt och konstaterad tuberkulos.
 • Besök hos rehabiliteringskoordinator.

 • Bokade undersökningar som sker inom ramen för regionens riktade screeningverksamhet (livmoderhalscancer, bröstcancer och bukaortaaneurysm).

 • Om barn kallas till ett allra första besök på en barnavårdscentral utan föregående kontakt med någon av barnets vårdnadshavare. Efterföljande vårdkontakter (inklusive årskontroller) som barnet kallas till debiteras uteblivandeavgift enligt detta regelverk. Regeln ska även användas för andra avtalsområden där vårdgivare, inom ramen för en uppsökande verksamhet, utan föregående kontakt skickar kallelser till alla personer i en population.
 • Hembesök - då patienten inte är hemma när besöket ska utföras.

 • Telefonkontakt – då patienten inte besvarar planerat telefonsamtal.

 • Om patienten missar eller blir försenad till ett besök på grund av försenad eller icke genomförd sjuk- eller färdtjänstresa med taxi till vårdgivare inom regionens regi eller vårdgivare med vårdavtal med regionen.
  (Gäller endast när bokning av resan sker via regionens beställningscentral)

 • Om patienten inte givits möjlighet att avboka ett planerat besök inom 24 timmar, till exempel på grund av att mottagningen hållit stängt.

 • Besök som bokats in mindre än 24 timmar innan besöket äger rum.

 • Besök som planerats in någon gång mellan två klockslag, till exempel
  klockan 9:00-11:00. Detta kan till exempel förekomma på mottagningar med drop-in.

Uteblivandeavgift för personer från andra länder

Personer bosatta i andra länder som har rätt till offentligt subventionerad vård betalar samma uteblivandeavgift som folkbokförda. Se Turisthandboken för mer information

Samlad information om regler och avgifter för personer som inte är folkbokförda i Sverige eller som tillfälligt vistas i landet.

Undantag

Asylsökande och personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd debiteras uteblivandeavgift motsvarande den patientavgift som dessa patientkategorier (ålder 18–84 år) skulle ha betalat för besöket enligt gällande regelverk för asylsökande och tillståndslösa. I övrigt gäller ovanstående regler och undantag för uteblivandeavgift även asylsökande och personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd.

Information om uteblivandeavgift

Information om uteblivandeavgift ska lämnas genom upplysning vid skriftlig kallelse eller muntlig överenskommelse.

Affischen patientavgifter innehåller även information om uteblivandeavgiften.

Affischen med patientavgifter kan skrivas ut av dig som vårdgivare eller beställas i tryckt version.

Relaterat

Samlad information om regler och avgifter för personer som inte är folkbokförda i Sverige eller som tillfälligt vistas i landet.

 • Uppdaterad: 1 januari 2024

 • Faktagranskad: 1 januari 2024

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen