Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Övergångsregler

Uteblivandeavgift 400 kronor gäller från och med 1 september 2020. Patienter som inför ett bokat besök fått uppgift om att avgift för uteblivet uppgår till tidigare gällande avgiftsnivå, får inte debiteras den nya högre avgiften. Dessa patienter debiteras den avgift som patienten fått information om inför det bokade besöket. 

Uteblivandeavgift

Uteblivandeavgift ska tas ut när patienten uteblir från ett planerat besök i öppen vård och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket.

Avgift tas ut även om patientens besök är kostnadsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 18 år, personer 85 år eller äldre eller patienter med frikort.

Som uteblivet besök räknas även om patienten kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden hunnit gå. Vårdgivaren bör dock eftersträva att om möjligt ta emot patienten trots att denne kommit för sent till mottagningen.

Uteblivandeavgift

 

Gäller oavsett vårdnivå eller vilken yrkeskategori patienten skulle ha träffat

400 kr

Observera

Vårdgivare som får ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning eller lag om ersättning för fysioterapi kan ha andra tidsfrister för när en patient måste lämna återbud för att inte debiteras uteblivandeavgift.

Undantag från uteblivandeavgift

Det kan föreligga giltigt skäl till att en patient uteblir eller avbokar mindre än 24 timmar före besöket. Uteblivandeavgift ska då inte tas ut. Bedömning av giltigt skäl görs av respektive vårdgivare. Regeln ska tillämpas på ett skäligt sätt och omständigheterna i det enskilda fallet ska beaktas.

Hänsyn ska tas till om orsaken till att patienten uteblir har stark koppling till patientens sjukdomsbild, exempelvis inom psykiatrin. Andra exempel på giltigt skäl kan vara eget eller egna barns plötsliga insjuknande. I sådana fall kan en mer restriktiv bedömning tillämpas om patienten uteblivit utan försök att kontakta mottagningen före besökstillfället.

I vissa fall kan det även vara direkt olämpligt att skicka hem en faktura, till exempel gällande patienter på gynekolog- och ungdomsmottagningar. Möjlighet att ta ut avgift vid uteblivet besök kan i dessa fall i stället ges på plats hos vårdgivaren vid nästa besökstillfälle. I särskilda fall kan det också finnas skäl att avskriva kravet.

När uteblivandeavgift inte får tas ut

Uteblivandeavgift får inte tas ut i följande situationer:

 • Besök på BVC.
 • Besök på öppenvårdsmottagning för hemlösa.
 • Besök på sprutbytesmottagning.
 • Besök för abortrådgivning.
 • Besök för preventivmedelsrådgivning.
 • Besök för patienter som går under smittskyddslagen (SmL).
 • Hembesök - då patienten inte är hemma när besöket ska utföras.
 • Telefonkontakt – då patienten inte besvarar planerat telefonsamtal.
 • Om patienten missar eller blir försenad till besöket på grund av försenad eller icke genomförd sjuk- eller färdtjänstresa med taxi till vårdgivare inom regionens regi eller vårdgivare med vårdavtal med regionen. (Gäller endast när bokning av resan sker hos regionens beställningscentral)
 • Om patienten inte givits möjlighet att avboka ett planerat besök inom 24 timmar, till exempel på grund av att mottagningen hållit stängt. 
 • Besök som bokats in mindre än 24 timmar innan besöket äger rum.
 • Besök som planerats in någon gång mellan två klockslag, till exempel 09:00-11:00. Detta kan till exempel förekomma på mottagningar med drop-in.

Informera om uteblivandeavgift

Information om utelivandeavgift ska lämnas genom upplysning vid skriftlig kallelse eller muntlig överenskommelse.

Det finns en affisch för att på mottagningen informera om uteblivandeavgiften liksom en affisch med översättningar till de vanligaste språken.

Affisch för utskrift eller beställning, med patientinformation om uteblivandeavgift för dig som vårdgivare att sätta upp på mottagningen.

Affisch för nerladdning och utskrift, med patientinformation om uteblivandeavgift för dig som vårdgivare att sätta upp på mottagningen. Innehåller språken arabiska, engelska, finska, persiska, polska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja.

Relaterat

 • Uppdaterad: 1 november 2021

 • Faktagranskad: 25 augusti 2020

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen