Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uteblivandeavgift i sluten vård

Uteblivandeavgift ska tas ut när en patient uteblir från en planerad operation i sluten vård och inte lämnat återbud minst 72 timmar före avtalad tid.

Uteblivandeavgift för planerade operationer.
Planerade operationer Avgift

Gäller då en operation ställs in på grund av att patienten uteblivit eller på grund av patientens försummelse.

400 kr

Uteblivandeavgift debiteras även för barn och ungdomar under 18 år.

Sena ombokningar

Ombokningar som sker mindre än 72 timmar före planerad operation räknas som sent återbud och ska debiteras uteblivandeavgift.

Patienten bör i samband med ombokningen påminnas om att uteblivandeavgift kommer att debiteras för det sent av-/ombokade operationstillfället.

Patientens försummelse

Uteblivandeavgift ska även tas ut om en operation inte kunnat genomföras på grund av patientens försummelse. Det kan till exempel handla om att patienten inte vidtagit föreskrivna förberedelser inför en operation, eller om patienten uteblivit från nödvändiga preoperativa besök som medför att operationen måste ställas in.

Undantag från uteblivandeavgift 

Det kan förekomma giltigt skäl till att patienten uteblir eller lämnar sent återbud. Uteblivandeavgift ska då inte tas ut. Bedömning av giltigt skäl görs av respektive vårdgivare. Regeln ska tillämpas på ett skäligt sätt och omständigheterna i det enskilda fallet ska beaktas.

En mer restriktiv bedömning kan tillämpas om patienten uteblivit utan försök att kontakta vårdgivaren.

Uteblivandeavgift får inte tas ut i följande situationer:

  • Om operationen ställs in på grund av medicinska skäl (patientens hälsotillstånd).
  • Om patienten missar eller blir försenad till operationen på grund av försenad eller icke genomförd sjuk- eller färdtjänstresa med taxi till vårdgivare inom regionens regi eller vårdgivare med vårdavtal med regionen. Gäller endast när bokning av resan sker via regionens beställningscentral.
  • Om patienten inte givits möjlighet att avboka en planerad operation inom 72 timmar, till exempel på grund av att mottagningen hållit stängt.
  • Operationer som bokats in mindre än 72 timmar innan operationen äger rum.

Uppföljning av uteblivandeavgiften

Vårdgivaren ska kunna redovisa hur många uteblivandeavgifter som debiterats för operationer som ställts in på grund av att patienten uteblivit eller lämnat sent återbud utan giltigt skäl. Dessa uppgifter ska kunna lämnas till hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom 5 arbetsdagar efter skriftlig anmodan från förvaltningen.

Information om uteblivandeavgift

Information om uteblivandeavgift ska lämnas genom upplysning vid skriftlig kallelse eller muntlig överenskommelse.

Affischen patientavgifter innehåller även information om uteblivandeavgiften.

Affischen med patientavgifter kan skrivas ut av dig som vårdgivare eller beställas i tryckt version.

Relaterat

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen