Till start

Vårdgivarguiden

Avgift tas ut per vårddag patienten är inskriven i sluten vård.
In- och utskrivningsdag räknas samman som en vårddag.

Avgift tas inte ut i samband med permission.

Patientavgifter i sluten vård

Personer 18 år eller äldre 110 kr/vårddag*
Barn och ungdom 0-17 år 0 kr/vårddag

*Avgiften fastställs i enlighet med den maxavgift som regleras av 17 kap. 2 paragrafen, hälso- och sjukvårdslagen, vilken uppgår till 0,0023 prisbasbelopp avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor.

Utskrivningsklara patienter

Utskrivningsklara patienter som ingår i sluten vård, men där kommunen övertagit betalningsansvaret, omfattas av regelverket för sluten vård. Det betyder att patientavgift tas ut så länge patienten är inskriven på vårdavdelningen.

Ansvarig vårdenhet avgör när ett vårdtillfälle startar och avslutas.

Avgiftsbefrielser i sluten vård

För dessa patientgrupper är sluten vård avgiftsfri:

 • Barn och ungdom 0-17 år
 • Person som smittats med HIV i hälso- och sjukvården genom så kallad faktorkoncentrat eller genom blodtransfusion.
  Avgiftsbefrielsen gäller även vårdkontakter inom öppen vård samt sjukresor
 • Person som vårdas i sluten psykiatrisk tvångsvård
  Gäller vård som ges enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)
 • Person på permission
  Ingen avgift tas ut för de dagar under ett vårdtillfälle som patienten har haft permission. Som permission räknas dag då patienten vistas utanför sjukhuset sammanhållet minst 12 timmar mellan klockan 6.00 och 24.00 under ett dygn utan att avbryta permissionen
 • Asylsökande och personer utan tillstånd

Läs mer

 • Uppdaterad: 1 april 2022

 • Faktagranskad: 1 januari 2022

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen