Till start

Vårdgivarguiden

Med sluten vård avses hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård. Vården bedrivs dygnet runt och kräver inskrivning.

Debitering av slutenvårdsavgift

Avgift tas ut per vårddag patienten är inskriven i sluten vård. In- och utskrivningsdag räknas samman som en vårddag.

Avgift tas inte ut i samband med permission.

Slutenvårdsavgift
Patient Avgift
Personer 18 år eller äldre 130 kr/vårddag*
Barn och ungdom 0–17 år 0 kr/vårddag

*Avgiften fastställs i enlighet med den maxavgift som regleras av kapitel 17, paragraf 2, hälso- och sjukvårdslagen, vilken uppgår till 0,0023 prisbasbelopp avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor.

Utskrivningsklara patienter

Utskrivningsklara patienter som ingår i sluten vård, men där kommunen övertagit betalningsansvaret, omfattas av regelverket för sluten vård. Det betyder att patientavgift tas ut så länge patienten är inskriven på vårdavdelningen.

Ansvarig vårdenhet avgör när ett vårdtillfälle startar och avslutas.

Avgiftsbefrielser i sluten vård

För dessa patienter är sluten vård avgiftsfri:

 • Barn och ungdom 0-17 år.
 • Person som smittats med HIV i hälso- och sjukvården genom så kallad faktorkoncentrat eller genom blodtransfusion.
  Avgiftsbefrielsen gäller även vårdkontakter inom öppen vård samt sjukresor.
 • Patient som medverkar i vård av smittsam tuberkulos, där slutenvården sker primärt för isolering för att undvika smittspridning.

 • Patient som tvångsisolerats enligt smittskyddslagen. Gäller oavsett diagnos.

 • Patient som vårdas i sluten psykiatrisk tvångsvård 
  Gäller vård som ges enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

 • Patient på permission
  Ingen avgift tas ut för de dagar under ett vårdtillfälle som patienten har haft permission. Som permission räknas dag då patienten vistas utanför sjukhuset sammanhållet minst 12 timmar mellan klockan 6.00 och 24.00 under ett dygn utan att avbryta permissionen.

 • Hemlösa
  Avgiftsbefrielsen gäller sluten vård hos vårdgivare som har avtal med regionen att bedriva vård för personer i hemlöshet.
 • Asylsökande och personer utan tillstånd.

Läs mer

 • Uppdaterad: 1 januari 2024

 • Faktagranskad: 1 januari 2024

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen