Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom som behandlande läkare bedömer minska risken för smittspridning är med vissa undantag kostnadsfri för hela befolkningen enligt 7 kap. 1 och 2 paragrafen smittskyddslagen.

Regeln omfattar inte sluten vård.

Avgifter vid vård enligt smittskyddslagen - förtydligande

Öppen vård – Undersökning, vård och behandling av: Avgift
 • Allmänfarlig sjukdom
  (Gäller även personer som är aktuella för smittspårning)
 • Följdsjukdomar eller komplikationer
 • Annan anmälningspliktig sjukdom än allmänfarlig


0 krGällande avgift för öppenvård

Gällande avgift för öppenvård

Sluten vård Gällande slutenvårdsavgift

Avgiftsbefrielsen är begränsad till vård som ges hos mottagningar i egen regi eller privata vårdgivare som har avtal med eller får ersättning från regionen.

Det är endast de vårdkontakter som läkare bedömer minska risken för smittspridning av allmänfarlig sjukdom som är kostnadsfria för patienten. För vård och behandling av komplikationer eller följdsjukdomar betalas vanlig patientavgift.

Slutenvårdsavgiften omfattas inte av kostnadsfriheten enligt smittskyddslagen och ska därför betalas av patienten. Avgiften för sluten vård avser kostnad för mat och logi och inte en kostnad för vård och behandling i smittskyddslagens mening.

För andra anmälningspliktiga sjukdomar än allmänfarliga betalas vanlig patientavgift.

Återbetalning av patientavgift

Om patienten innan en vårdkontakt betalar patientavgift i kassan och behandlande läkare sedan finner att patienten har en allmänfarlig sjukdom, ska avgiften återbetalas till patienten om läkaren skriver ”Kostnadsfritt enligt SmL” på kvittot.

Läkemedel

Läkemedel som har förskrivits av patientens behandlande läkare mot en allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten. Receptet måste märkas ”Kostnadsfritt enligt SmL”.

Vem omfattas av smittskyddslagen?

Rätt till kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168) 7 kap. 1 paragrafen (läkemedel) och 2 paragrafen (undersökning, vård och behandling) har:

 • den som är bosatt i Sverige enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken.
 • den som har rätt till förmåner utan att vara bosatt här enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april om samordning av de sociala trygghetssystemen.
 • utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis.
 • asylsökande och den som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Smittskydd till andra personkategorier

Personer som med tillfälligt tillstånd vistas i Sverige och som inte omfattas av ovanstående kostnadsfrihet är avgiftsbefriade för:

 • Läkemedel samt undersökning (inklusive provtagning, vård och behandling), som ges enligt 7:1 samt 7:2 smittskyddslagen gällande STI-sjukdomarna klamydia, gonorré och syfilis samt tuberkulos.
 • Undersökning (inklusive provtagning) av hiv samt hepatit B och C.

Vård och behandling av hiv, hepatit B och C ska inte ges avgiftsfritt generellt efter positivt test. Behandlande läkare tar medicinsk ställning till avgiftsfri vård och behandling i det enskilda fallet.

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Kontaktinfo till myndigheten och enheten Smittskydd Stockholm.

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

 • Uppdaterad: 1 april 2022

 • Faktagranskad: 17 december 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen