Till start

Vårdgivarguiden

Undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom som behandlande läkare bedömer minska risken för smittspridning är med vissa undantag kostnadsfri för hela befolkningen enligt kapitel 7, paragraf 1 och 2 smittskyddslagen.

Avgiftsbefrielsen omfattar inte sluten vård.

Avgifter vid vård enligt smittskyddslagen – förtydligande

Avgifter för olika typer av öppen vård samt sluten vård.
Typ av vård Avgift
Öppen vård
Undersökning, vård och behandling av:
 • Allmänfarlig sjukdom
  (Gäller även personer som är aktuella för smittspårning)
 • Anmälningspliktiga sjukdomar efter beslut av smittskyddsläkare
  (Gäller undersökning, vård och behandling (alternativt profylax) av personer som uppkommer i smittspårning av anmälningspliktiga sjukdomar som inte klassas som allmänfarliga.)*
 • Följdsjukdomar eller komplikationer
 • Annan anmälningspliktig sjukdom

 


0 kr

 

0 kr

 

Gällande avgift för öppenvård

Gällande avgift för öppenvård

Sluten vård, avseende:

 • Smittsam tuberkulos
  (Gäller då slutenvården sker primärt för isolering för att undvika smittspridning.)
 • Tvångsisolering enligt smittskyddslagen
  (Gäller oavsett diagnos)
 • Övrig sluten vård

 

0 kr

 


0 kr


Gällande slutenvårdsavgift

* Smittskyddsläkarens beslut om kostnadsfrihet anpassas till det specifika tillfället och ska kunna omfatta såväl nödvändiga läkemedel som vårdkontakter inom öppen vård.

Det är endast de vårdkontakter som läkare bedömer minska risken för smittspridning av allmänfarlig sjukdom som är kostnadsfria enligt smittskyddslagen. För vård och behandling av komplikationer eller följdsjukdomar debiteras vanlig patientavgift.

Slutenvårdsavgiften omfattas inte av kostnadsfriheten enligt smittskyddslagen och ska normalt sett betalas av patienten. Det beror på att avgiften för sluten vård avser kostnad för mat och logi. Avgiften betraktas därför inte som en kostnad för vård och behandling i smittskyddslagens mening. Dock finns undantag, enligt tabellen ovan, då slutenvårdsavgiften inte ska debiteras.

Återbetalning av patientavgift

Om patienten innan en vårdkontakt betalar patientavgift i kassan och behandlande läkare sedan finner att patienten har en allmänfarlig sjukdom, ska avgiften återbetalas till patienten om läkaren skriver ”Kostnadsfritt enligt SmL” på kvittot.

Läkemedel

Läkemedel mot en allmänfarlig sjukdom som läkaren bedömer minskar risken för smittspridning och har förskrivits av patientens behandlande läkare är kostnadsfria för patienten. Receptet måste märkas ”Kostnadsfritt enligt SmL”. 

Privata vårdgivare utan avtal med regionen

Kostnadsfriheten enligt smittskyddslagen är begränsad till vård som ges hos regionens egenägda mottagningar eller privata vårdgivare som har avtal med eller får ersättning från regionen.

Vem omfattas av smittskyddslagen?

Rätt till kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168) kapitel 7, paragraf 1 (läkemedel) och 2 (undersökning, vård och behandling) har:

 • den som är bosatt i Sverige enligt kapitel 5 socialförsäkringsbalken.
 • den som har rätt till förmåner utan att vara bosatt här enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april om samordning av de sociala trygghetssystemen.
 • utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis.
 • asylsökande och den som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Smittskydd till personer från andra länder 

Personer som med tillfälligt tillstånd vistas i Sverige och som inte omfattas av ovanstående kostnadsfrihet är avgiftsbefriade för:

 • Läkemedel samt undersökning (inklusive provtagning, vård och behandling), som ges enligt 7:1 samt 7:2 smittskyddslagen gällande STI-sjukdomarna klamydia, gonorré och syfilis samt tuberkulos.
 • Undersökning (inklusive provtagning) av hiv samt hepatit B och C.

Vård och behandling av hiv, hepatit B och C ska inte ges avgiftsfritt generellt efter positivt test. Behandlande läkare tar medicinsk ställning till avgiftsfri vård och behandling i det enskilda fallet.

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Kontaktinfo till myndigheten och enheten Smittskydd Stockholm.

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

 • Uppdaterad: 1 januari 2024

 • Faktagranskad: 1 januari 2024

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen