Till start

Vårdgivarguiden

Nivån på de avgifter som ska tas ut för utlämnande av journalkopior är samma när någon begär kopia av andra allmänna handlingar i Region Stockholm. Begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska handläggas skyndsamt.

Privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm ska följa motsvarande avgiftsregler.

Reglerna kan variera något beroende på vem det är som begär handlingen.

Om journalkopior begärs av tredje part ska detta alltid ske skriftligen och patienten ska ha gett sitt samtycke till att journalen lämnas ut. Det är viktigt att samtycket är tydligt formulerat och att det går att utläsa vilka uppgifter som patienten lämnat sitt samtycke till att dela med tredje part.

Regler för beställare

Enskilda personer

 • En patient har enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) rätt att kostnadsfritt få en kopia av alla personuppgifter om honom eller henne som behandlas av vårdgivaren, så kallat registerutdrag, vilket även omfattar journalkopia. Avgift bör därför i normalfallet inte tas ut för journalkopia till patient. I fall av upprepade förfrågningar från patienten om samma journalkopia får dock avgift tas ut enligt reglerna för utlämnande av allmän handling. Det är den enskilde vårdgivaren som är ansvarig för att personalen känner till vad GDPR innebär och följer lagen.
 • För övriga journalkopior gäller att privatpersoner erhåller upp till nio sidor gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje följande sida kostar två kronor styck. För privatpersoner som begär kopia av egen eller eget barns patientjournal tillämpas en maxavgift på 300 kronor.
 • För digitalisering av pappershandling tas samma avgift ut som för kopia på papper.
 • För digital patientjournal på databärare (till exempel USB) tas avgift motsvarande vårdgivarens kostnad för databärare ut.

 • Avgift för rekommenderad post och postförskott tas ut av den som beställt handlingarna.

Offentligt finansierade vårdgivare

 • Alla vårdgivare som har avtal med eller får ersättning från Region Stockholm, samt vårdgivare som har avtal med eller får ersättning från annan region erhåller gratis kopior oavsett antal. Detta gäller enbart då syftet med begäran av kopian har direkt koppling till vården av berörd patient.
 • Om journalkopior begärs av annan anledning, exempelvis i forskningssyfte, gäller kostnad 50 kronor för den tionde sidan och två kronor för varje efterföljande sida. De första nio sidorna är gratis.

Region Stockholm

 • Vårdgivaren är skyldig att utan kostnad tillhandahålla journalkopior som regionen behöver för sin handläggning av vårdrelaterade ärenden.

Övriga organisationer och myndigheter

 • Myndigheter utanför Region Stockholm som enligt lag eller förordning har rätt till uppgifter erhåller dessa gratis.
 • Vårdgivaren är skyldig att utan kostnad tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser som Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag behöver för sin handläggning av patientskadefall.
 • Övriga organisationer, företag och myndigheter erhåller upp till nio sidor gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje följande sida kostar två kronor styck.

Övergripande regler (gäller oavsett vem som begär handlingen)

 • För kopior av fotografier, ritningar, ljudband, CD-skivor med mera gäller särskilda avgifter, kontakta Regionarkivet.
 • Om sekretessbelagda handlingar, som patientjournaler, ska sändas per post bör brevet rekommenderas. Avgiften för detta får tas ut av den som beställt handlingarna. Detta gäller oavsett vem som begär uppgifterna.

Beställa handlingar

 • Beställning av journalkopior sker i första hand hos den vårdgivare där dokumentationen förts.
 • Beställning av äldre handlingar och journaler sker hos Regionarkivet. Din beställning kan göras via telefon, brev, fax eller personligt besök.
  På Regionarkivets hemsida finns även kontaktformulär där du kan göra din beställning.

Om bevarande och gallring av patientjournaler för regiondrivna och privata vårdgivare.

Patientinformation om registerutdrag

 • Uppdaterad: 21 december 2021

 • Faktagranskad: 21 december 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen