Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Högkostnadsskyddet gäller för besök i öppenvård och innebär att en patient inte ska behöva betala mer än 1 150 kronor i vårdavgifter för besök i öppen vård under en tolvmånadersperiod.

Beloppsgränsen ska tillämpas exakt, vilket innebär att den sist betalade eller fakturerade avgiften kan vara lägre än den normala avgiften för besöket.

Patient som har betalat, eller fått fakturor för besök i öppen vård motsvarande 1 150 kronor inom en tolvmånadersperiod har rätt till ett frikort.

Frikortet gäller i hela landet

Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet och ger rätt till avgiftsfria besök inom öppen vården under resten av tolvmånadersperioden räknat från det första besöket.

Barn och ungdomar under 18 år

För föräldrar som har flera barn under 18 år i sin vård, får barnen gemensam avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter sammanlagt uppgår till 1 150 kronor.

Avgiftsbefrielse gäller även för de barn som under denna tid fyller 18 år.

Med förälder avses även fosterförälder. Som förälder räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor, som föräldern är eller har varit gift med eller har barn med.

Patienter från andra regioner

Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet oavsett nivån på högkostnadsskyddet i hemregionen.

Frikort utfärdas för utomlänspatienter enligt samma regler som gäller för inomlänspatienter. Bestämmelser om nivån på högkostnadsskyddet och vilka avgifter som ingår i högkostnadsskyddet kan variera mellan olika regioner. I dessa fall gäller vårdregionens regler.

Asylsökande och personer utan tillstånd

Högkostnadsskyddet för sjukvård gäller inte för asylsökande eller personer utan tillstånd. Däremot finns ett särskilt högkostnadsskydd för asylsökande som administreras av Migrationsverket, som enligt särskilda regler återbetalar avgifter till de asylsökande. För vidare information hänvisas till Migrationsverket.

Registrering/stämpling av avgifter

Egenägda vårdgivare samt vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm är skyldiga att registrera/stämpla de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet i e-frikortstjänsten eller manuellt på ett högkostnadskort (remsa). Reglerna för högkostnadsskydd och frikort är detsamma oavsett om avgifterna hanteras manuellt eller elektroniskt.

Vårdgivare som får ersättning enligt lag är inte skyldiga, men rekommenderas att registrera i högkostnadsskyddet.

Rutiner vid stämpling/registrering i efterhand

Om patienten inte får en stämpel/registrering vid besökstillfället, har patienten rätt att få avgiften registrerad vid senare ett tillfälle.
Patienten ska då visa upp besökskvitto, faktura eller liknande, som innehåller uppgifter om personnummer, besöksdatum, vårdgivare/mottagning och besökstyp. Dokumentation som styrker att avgiften har betalats är inte nödvändigt.

Besök hos andra vårdgivare

Vårdgivare ska på patientens begäran även stämpla/registrera patientavgifter för besök hos andra vårdgivare.

Vilka avgifter omfattas?

Följande avgifter omfattas av högkostnadsskyddet:

 • patientavgifter för besök inom öppen hälso- och sjukvård
 • avgifter för inkontinenshjälpmedel
 • avgifter för röntgen, fysiologi- och neurofyslab
 • avgifter för viss tandvård (då patienten betalat öppenvårdsavgift)
 • vissa avgifter för vård i annat EU/EES-land.

Endast besök som föranleds av sjukdom, skada eller misstanke om detta får tillgodoräknas vid kvalificering för frikort.

Högkostnadsskyddet gäller vid besök hos vårdgivare i Region Stockholm, andra regioner eller hos privat vårdgivare som har ersättning från Region Stockholm eller annan region enligt lag eller avtal.

Avgifter för vård i annat EU/EES-land får endast registreras i högkostnadsskyddet då patienten ansökt om ersättning från Försäkringskassan för vårdkostnader i annat EU-/EES-land med stöd av lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För att avgift ska få tillgodoräknas i högkostnadsskyddet krävs att det rör sig om besök i öppen vård och att patienten uppvisar ett beslut/kvitto från Försäkringskassan där det framgår vilken avgift som Försäkringskassan har dragit av från den ersättningen som betalats ut till patienten.

Vilka avgifter omfattas inte?

Följande avgifter omfattas inte av högkostnadsskyddet:

 • påminnelse- och kravavgift
 • avgifter i slutenvård
 • uteblivet besök
 • vårdavgifter för asylsökande
 • avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar som inte ingår i landstingets kampanjer
 • avgifter för journalkopior
 • avgifter för hjälpmedel (undantag inkontinenshjälpmedel)
 • faktura- eller expeditionsavgifter från andra regioner (vårdgivare i Region Stockholm får inte ta ut expeditionsavgift vid fakturering av patientavgift).
 • avgifter som patient har betalat för vård i annat EU/EES-land enligt förordning 883/2004 eller land som Sverige ingått sjukvårdskonvention med.
 • avgifter som patient har betalat för vård i annat land utanför EU/EES- eller konventionsland.

Frikortets giltighetstid

Frikortet gäller från och med datumet för det första besöket som registrerades/stämplades i högkostnadsskyddet till och med dagen före detta datum nästkommande år.

Exempel: Om det första besöket som registrerades ägde rum den 13 oktober 2016 ska frikortet utfärdas till och med den 12 oktober 2017.

Taktikval inte tillåtet

Det är inte tillåtet att stryka det äldsta besöket för att förlänga giltighetstiden på frikortet. Detta gäller oavsett om högkostnadsskyddet hanteras elektroniskt eller manuellt med högkostnadskort (remsa).

Återbetalning och makulering av fakturor

Om en patient av någon anledning betalat vårdavgifter i öppen vård som överstiger 1 150 kronor, ska det överstigande beloppet återbetalas till patienten.

Återbetalningen administreras av den eller de mottagningar som patienten besökt efter att patienten kommit upp i maxbeloppet.

Om patienten fått ett frikort utfärdat och det finns en obetald faktura mitt i högkostnadsskyddsperioden som inte har stämplats/registrerats i högkostnadsskyddet, är praxis att fakturan makuleras och att besöket registreras om som ett avgiftsbefriat frikortsbesök.

Samma praxis gäller när ett betalt besök inte är uppfört på högkostnadsskyddet och frikort är utfärdat. Denna avgift ska återbetalas till patienten av berörd vårdgivare.

Preskriptionstid

Återbetalning av överstigande belopp får göras gällande gentemot vårdgivaren 10 år tillbaka i tiden. Detta enligt2 § preskriptionslagen (1981:130).

Beställning

Vid manuell hanteringen av högkostnadskort (remsa) och frikort kan de beställas av vårdgivaren från Medicarrier.

Beställ material till högkostnadskort, frikort och plastfickor

Vårdgivare i Region Stockholm kan beställa högkostnadskort (remsa), frikort och plastfickor för sjukvård vid manuell hantering av högkostnadsskyddet.

Övriga högkostnadsskydd

Förutom högkostnadsskyddet för sjukvård finns separata högkostnadsskydd för sjukresor, hjälpmedel och läkemedel.

Det högkostnadsskydd som gäller patientens utgifter för läkemedel administreras av apoteken.

Hjälpmedel

För information om högkostnadsskydd för hjälpmedel inom Region Stockholm, se Hjälpmedelsguiden.

Sjukresor

För information om högkostnadsskydd för sjukresor, se Sjukresehandboken.

Läkemedel

Bestämmelser om högkostnadsskyddet för läkemedel finns i Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner med mera. Patienter som har detaljerade frågor om högkostnadsskyddet för läkemedel eller frågor som gäller tolkningen av bestämmelserna om detta högkostnadsskydd hänvisas till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) eller till apoteken.

 • Uppdaterad: 18 december 2020

 • Faktagranskad: 8 december 2020

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen