Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Högkostnadsskydd för öppen vård

Högkostnadsskyddet innebär att en patient under en tolvmånadersperiod inte ska behöva betala mer än ett visst belopp i patientavgifter för vårdkontakter i öppen vård.

Maxbelopp öppen vård under en 12-månadersperiod.
Högkostnadsskydd för öppen vård
Maxbelopp för debiterade patientavgifter under en 12-månaders period 1 400 kr*

* Nivån på högkostnadsskyddet uppgår till det vid var tid gällande maxbelopp som framgår av kapitel 17, paragraf 6, hälso- och sjukvårdslagen.

Patient som inom en tolvmånadersperiod har betalat eller fått fakturor för vårdkontakter i öppen vård motsvarande nivån på högkostnadsskyddet, har rätt till frikort.

Beloppsgränsen ska tillämpas exakt, vilket innebär att den sist betalade eller fakturerade avgiften kan vara lägre än gällande patientavgift för vårdkontakten.

Frikortet gäller i hela landet

Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet och ger rätt till avgiftsfria besök inom öppen vården under resten av tolvmånadersperioden räknat från det första besöket.

Barn och ungdomar under 18 år

För föräldrar som har flera barn under 18 år i sin vård, får barnen gemensam avgiftsbefrielse när kostnaderna för patientavgifter i öppen vård sammanlagt uppgår till högkostnadsskyddsnivån.

Avgiftsbefrielse gäller även barn som under denna tid fyller 18 år.

Med förälder avses även familjehemsförälder. Som förälder räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor och som är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med föräldern.

Patienter från andra regioner

Vårdgivare i Region Stockholm ska registrera i högkostnadsskyddet och utfärda frikort för utomlänspatienter enligt samma regler som för folkbokförda i Stockholms län.

Registrering i högkostnadsskyddet

Vårdgivare ska i samband med en vårdkontakt registrera de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet i e-frikortstjänsten eller manuellt på ett högkostnadskort (remsa).

Patientavgiften ska registreras i högkostnadsskyddet oavsett om avgiften har betalats eller inte.

Reglerna för högkostnadsskydd och frikort är desamma oavsett om avgifterna registreras elektroniskt eller manuellt.

Rutiner vid registrering i efterhand

Om en patientavgift inte registreras i samband med vårdkontakten, har patienten rätt att få avgiften införd i högkostnadsskyddet vid senare tillfälle.

Vid efterregistrering av patientavgift krävs att patienten uppvisar kvitto, faktura eller liknande, som innehåller följande uppgifter:

 • personnummer
 • datum för vårdkontakten
 • vårdgivare/mottagning 
 • besökstyp.

Dokumentation som styrker att avgiften har betalats är däremot inte nödvändigt.

Besök hos andra vårdgivare

Vårdgivare ska på patientens begäran även registrera patientavgifter för besök hos andra vårdgivare som har avtal eller får ersättning från Region Stockholm eller annan region i Sverige.

Avgifter som ingår i högkostnadsskyddet för öppenvård

Följande avgifter ska registreras i högkostnadsskyddet:

 • Patientavgifter för vårdkontakter inom öppen vård. Se ”Avgifter öppenvård”.
 • Avgift för förskrivning av inkontinenshjälpmedel.
 • Patientavgifter för tandvård (då patienten betalat öppenvårdavgift). Se ”Avgifter för vuxentandvård”.
 • Avgifter som dras av från den ersättning som utbetalas av Försäkringskassan (enligt den så kallade ersättningslagen) för vård i annat EU/EES-land.*


*Avgifter för vård i annat EU/EES-land får endast registreras i högkostnadsskyddet då patienten ansökt om ersättning från Försäkringskassan med stöd av lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
För att avgift ska få tillgodoräknas i högkostnadsskyddet krävs att det rör sig om besök i öppen vård och att patienten uppvisar ett beslut från Försäkringskassan där det framgår vilken avgift som Försäkringskassan har dragit av från den ersättningen som betalats ut till patienten.

Avgifter som inte ingår i högkostnadsskyddet för öppenvård

Följande avgifter får inte registreras i högkostnadsskyddet:

 • Påminnelse- och kravavgift.
 • Avgifter för sluten vård.
 • Uteblivandeavgift.
 • Vårdavgifter för asylsökande.
 • Avgifter för intyg, vaccinationer (som inte ingår i regionens riktade vaccinationskampanjer) och hälsoundersökningar.
 • Avgifter för journalkopior.
 • Avgifter för hjälpmedel (undantag förskrivning av inkontinenshjälpmedel).
 • Faktura- eller expeditionsavgift från annan region.
  (Vårdgivare i Region Stockholm får inte debitera faktura- eller expeditionsavgift vid fakturering av patientavgift.)
 • Avgifter för vård i annat EU/EES- eller konventionsland, som patienten fått betala i vistelselandet efter uppvisande av svenskt EU-kort eller annat giltigt intyg. Det vill säga avgifter för vård som ges enligt förordning (EG) 883/2004 eller enligt gällande sjukvårdskonvention som Sverige ingått med annat land. I dessa fall betalar patienten samma avgift som folkbokförda (socialförsäkrade) i vistelselandet. Avgiften omfattas av vistelselandets eventuella högkostnadsskydd och kan inte tillgodoräknas i det svenska högkostnadsskyddet.

Utfärdande av frikort

När en patient uppnått nivån på högkostnadsskyddet ska frikort utfärdas. Detta gäller även om det finns obetalda fakturor för patientavgifter som inräknats i högkostnadsskyddet.

Frikortets giltighetstid

Frikortet gäller från och med datumet för den första vårdkontakten som registrerades i högkostnadsskyddet till och med dagen före detta datum nästkommande år.

Det är inte tillåtet att stryka de först registrerade vårdkontakterna för att förlänga giltighetstiden på frikortet.

Överdebitering och återbetalning

Om en patient av någon anledning betalat vårdavgifter för öppen vård som överstiger nivån på högkostnadsskyddet, ska det överstigande beloppet återbetalas till patienten.

Återbetalningen administreras av den eller de vårdgivare som ansvarat för de avgiftsbelagda vårdkontakter som utförts efter att patienten uppnått högkostnadsskyddsnivån.

Om patienten fått ett frikort utfärdat och det finns en obetald faktura mitt i högkostnadsskyddsperioden som inte har registrerats i högkostnadsskyddet, är praxis att fakturan makuleras och att vårdkontakten registreras om med taxekod 08 Frikort.

Samma praxis gäller när frikort har utfärdats och det finns betalda patientavgifter som inte har förts in i högkostnadsskyddet. Avgift återbetalas av berörd vårdgivare.

Information om rätten till återbetalning

Om det i samband med en vårdkontakt framgår, av e-frikortstjänsten eller patientens högkostnadskort, att patienten debiterats avgifter som överskrider högkostnadsskyddsnivån, ska vårdgivaren informera patienten om detta. Patienten informeras då även om att det är den eller de vårdgivare som ansvarat för de senast avgiftsbelagda vårdkontakterna som ska återbetala det överstigande beloppet.

Preskriptionstid

Återbetalning av överstigande belopp får göras gällande gentemot vårdgivaren 10 år tillbaka i tiden. Detta enligt 2 paragrafen preskriptionslagen (1981:130).

Vårdgivare med ersättning enligt LOL och LOF

Vårdgivare som får ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning (LOL) eller lag om ersättning för fysioterapi (LOF) är inte skyldiga, men rekommenderas att registrera i högkostnadsskyddet och utfärda frikort i enlighet med detta regelverk.

Personer från andra länder

Regler för högkostnadsskydd för utlandssvenskar och utländska medborgare inklusive asylsökande och personer utan tillstånd.

Övriga högkostnadsskydd

Förutom högkostnadsskyddet för sjukvård finns separata högkostnadsskydd för sjukresor och läkemedel.

Sjukresor

För information om högkostnadsskydd för sjukresor, se Sjukresehandboken.

För dig som arbetar i den regionfinansierade vården.

Läkemedel

Det högkostnadsskydd som gäller patientens utgifter för läkemedel administreras av apoteken. Frågor om högkostnadsskyddet för läkemedel hänvisas till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) eller till apoteken.

Läs mer

Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort, för besök i den öppna sjukvården. Här finns också en handbok för e-frikort-webbtjänsten samt instruktionsfilmer.

 • Uppdaterad: 1 januari 2024

 • Faktagranskad: 1 januari 2024

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen