Till start

Vårdgivarguiden

Med öppen vård avses hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar. Vid behov av övernattning leder det i regel till inskrivning i sluten vård.

Personer 85 år och äldre

Personer 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet.

Patientavgifter med beskrivning, för personer 85 år och äldre
Avgiftstyp Beskrivning Avgift

Öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet

Gäller alla vårdkontakter inom primärvård och öppen specialistvård, inklusive besök på akutsjukhusens akutmottagningar


0 kr

Personer 18 år till och med 84 år

Patienten betalar samma patientavgift för vårdkontakter i öppen vård, oavsett vilken yrkeskategori som ansvarar för vårdkontakten eller om vården ges inom primärvård eller specialistvård. Undantaget är besök på akutsjukhusens akutmottagningar, där en högre patientavgift debiteras.

Patientavgifter med beskrivning, för personer 18 till och med 84 år.
Avgiftstyp Beskrivning Avgift* 

Enhetstaxa

Gäller alla typer av vårdkontakter inom primärvård och öppen specialistvård, inklusive hembesök, besök på närakut, dagsjukvård och avgiftsbelagda distanskontakter.
(Undantag besök på akutsjukhusens akutmottagningar.)


250 kr

Besök på akutsjukhusens akutmottagningar

Gäller oavsett vilken yrkeskategori patienten träffar.
Undantag: Återbesök inom 24 timmar och besök vid direkthänvisning är avgiftsfritt.


400 kr

Förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Avgiften faktureras (per 12-månadersperiod) av SLSO, Förbrukningshjälpmedel i hemmet.


250 kr

*I patientavgiften ingår samtliga åtgärder, såsom provtagning och annan medicinsk service, som utförs inom ramen för en vårdkontakt. Inga extra avgifter tillkommer för dessa åtgärder.

Ingen tilläggsavgift tillkommer i samband med hembesök.  

Barn och ungdom under 18 år

Huvudregeln är att patienter under 18 år inte betalar patientavgift för besök i öppenvård. Undantaget är besök på akutsjukhusens akutmottagningar, där en patientavgift debiteras.

Patientavgifter med beskrivning, för personer under 18 år.
Avgiftstyp Beskrivning Avgift*

Vårdkontakter inom primärvård och öppen specialist vård

Undantag: besök på akutsjukhusens akutmottagningar debiteras.


0 kr

Besök på akutsjukhusens akutmottagningar

Gäller oavsett vilken yrkeskategori patienten träffar.
Undantag: Återbesök inom 24 timmar är avgiftsfritt.


120kr

*I patientavgiften ingår samtliga åtgärder, såsom provtagning och annan medicinsk service, som utförs inom ramen för en vårdkontakt. Inga extra avgifter tillkommer för dessa åtgärder.

Ingen tilläggsavgift tillkommer i samband med hembesök.  

Avgiftsbelagda distanskontakter

Patientavgift enligt tabellen ovan debiteras för följande distanskontakter:

  • Videomöte
    Distanskontakt via videolänk (ljud och bild i kombination) som ersätter ett fysiskt besök.
  • KBT-behandling via internet
    Patientavgift tas ut per genomförd behandlingsvecka efter att behandlaren meddelat sin medicinska bedömning till patienten och rapporterat en vårdkontakt.

Huvudregel för debitering av patientavgift

Huvudregeln är att debitering av patientavgift ska följa vårdgivarens rapportering av vårdkontakter och att patientavgift endast får tas ut om kriterierna för rapportering av vårdkontakt är uppfyllda. Dock finns undantag när patientavgift inte får debiteras, se

Kriterier för rapportering av vårdkontakter framgår av hälso- och sjukvårdsförvaltningens "Regelverk för rapportering av vårdkontakter", se

Här finns information om beskrivningssystemet inom sjukvården i Region Stockholm. Det bygger på internationella och nationella klassifikationer och på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter.

Flera besök samma dag

Om en patient gör flera vårdkontakter samma dag, debiteras patientavgift för varje vårdkontakt som ska rapporteras.

Händelser utan patientkontakt

Händelser utan patientkontakt får aldrig debiteras patientavgift. Undantaget är vårdkontakt med företrädare för patient, som i vissa fall debiteras patientavgift.
Se information under länken nedan om avgiftsbefrielse för "Vårdkontakt med företrädare för patient då särskilda skäl föreligger".

Provtagning och annan medicinsk service

Åtgärder, såsom provtagning och annan medicinsk service, utgör inga enskilda vårdkontakter och ska därför inte debiteras patientavgift. Detta gäller oavsett om åtgärden utförs i samband med en vårdkontakt eller vid annat tillfälle eller annan plats.

Patientavgift får inte heller tas ut för läkares bedömning och ordination i samband med warankontroll. Denna åtgärd utgör ingen vårdkontakt och ska inte rapporteras.

Relaterat

  • Uppdaterad: 22 februari 2023

  • Faktagranskad: 1 januari 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen