Till start

Vårdgivarguiden

Debitering av patientavgifter

Debitering av patientavgift ska följa vårdgivarens rapportering av vårdkontakter. Om en patient gör flera vårdkontakter samma dag, debiteras patientavgift för varje vårdkontakt som ska rapporteras. Dock finns undantag när patientavgift inte ska debiteras.

Barn och ungdom under 18 år

Huvudregeln är att patienter under 18 år inte betalar patientavgift för besök i öppenvård.

Undantag

För besök på sjukhusens akutmottagningar är avgiften 120 kr.

Personer 85 år och äldre

Personer 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet.

Personer 18 år till och med 84 år

Patienten betalar samma patientavgift för vårdkontakter i öppen vård, oavsett vilken yrkeskategori som ansvarar för vårdkontakten eller om vården ges inom primärvård eller specialistvård. Undantaget är besök på akutsjukhusens akutmottagningar, där en högre avgift debiteras.

Patientavgifter för personer 18-84 år Avgift
Vårdkontakt inom primärvård och öppen specialistvård
Gäller även besök på närakut, dagsjukvård och avgiftsbelagda distanskontakter.
Undantag besök på akutsjukhusens akutmottagningar.

250 kr
Besök på akutsjukhusens akutmottagningar
Avgiftsfritt vid direkthänvisning samt vid återbesök inom 24 timmar på samma akutmottagning för samma hälsoproblem. Planerade återbesök mer än 24 timmar efter föregående akutbesök debiteras gällande avgift för akutsjukhusens akutmottagningar.

400 kr
Förskrivning av inkontinenshjälpmedel (per 12-månadersperiod)
Förskrivning av inkontinenshjälpmedel utgör ingen vårdkontakt, men avgiften ska enligt hälso- och sjukvårdslagen tillgodoräknas i högkostnadsskyddet för öppen vård. Avgiften faktureras av SLSO, Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH).

400 kr

I patientavgiften ingår samtliga åtgärder, såsom provtagning och annan medicinsk diagnostik, som utförs inom ramen för en vårdkontakt.

Avgiftsbelagda distanskontakter

Avgift enligt tabellen ovan debiteras för följande distanskontakter:

  • Videomöte
    Distanskontakt via videolänk (ljud och bild i kombination) som ersätter ett fysiskt besök.
  • KBT-behandling via internet
    Avgift tas ut per genomförd behandlingsvecka efter att behandlaren meddelat sin medicinska bedömning till patienten och rapporterat en vårdkontakt.

Huvudregel för debitering av patientavgift

Huvudregeln är att patientavgift endast får tas ut för sådana patientkontakter som uppfyller kriterierna för rapportering av vårdkontakt. Dessa kriterier framgår av hälso- och sjukvårdsförvaltningens Regelverk för rapportering av vårdkontakter, se

Här finns information om beskrivningssystemet inom sjukvården i Region Stockholm. Det bygger på internationella och nationella klassifikationer och på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter.

För att patientavgift ska få debiteras krävs att det varit fråga om en vårdkontakt. Händelser utan patientkontakt får aldrig debiteras patientavgift. Undantaget är vårdkontakt med företrädare för patient, som i vissa fall debiteras patientavgift.

Provtagning och annan medicinsk service

Åtgärder, såsom provtagning och annan medicinsk diagnostik, som utförs inom ramen för en vårdkontakt, får inte debiteras patientavgift. Sådana åtgärder anses ingå i avgiften för den vårdkontakt som åtgärden rapporteras på. Detta gäller även om åtgärden utförs på annan plats eller vid annan tidpunkt än den rapporterade vårdkontakten. Kravet är att remissen kommer från vårdgivare som har avtal med/får ersättning från regionen.

Vid provtagning efter remiss från vårdgivare utan avtal med/ersättning från regionen faktureras den remitterande läkaren/vårdgivaren.

Patientavgift får inte heller tas ut för läkares bedömning och ordination i samband med warankontroll. Denna åtgärd utgör ingen vårdkontakt och ska inte rapporteras.

Relaterat

  • Uppdaterad: 1 april 2022

  • Faktagranskad: 14 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen