Till start

Vårdgivarguiden

Barn och ungdom under 18 år

Huvudregeln är att patienter under 18 år inte betalar patientavgift för besök i öppenvård.

Undantag

För besök på sjukhusens akutmottagningar är avgiften 120 kr.

Personer 85 år och äldre

Personer 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet.

Personer 18 år till och med 84 år

Följande avgifter för öppenvård gäller för personer som är 18-84 år.

Läkarbesök

Läkarbesök* Avgift
Vårdcentral/husläkarmottagning 200 kr
Geriatrisk mottagning 200 kr
Specialistmottagning 400 kr
Första besök på specialistmottagning med remiss från läkare
på vårdcentral/husläkarmottagning
200 kr
Första besök hos geriatriker med remiss från läkare på
vårdcentral/husläkarmottagning
0 kr
Hembesök av läkare. Tilläggsavgift utöver gällande taxa (gäller ej patient i hemsjukvård eller särskilt boende, eller hembesök av jourläkare) 100 kr
Besök i särskilda boendeformer för service och omvårdnad av läkare
från vårdcentral/husläkarmottagning eller geriatrisk mottagning
0 kr

* I avgiften för läkarbesök ingår medicinsk service. Ingen extra avgift tas ut för besök på laboratoriemottagning (undantag gäller för besök på röntgen, fysiologi och neurofyslab samt viss endoskopi).

Besök på akutmottagning

Besök på akutmottagning Avgift
Husläkarjour och närakut 200 kr*
Sjukhusens akutmottagningar/specialistakut 400 kr*
Planerat återbesök hos läkare på sjukhusens akutmottagningar/specialistakut i samma ärende 400 kr
Planerat återbesök för sjukvårdande behandling hos annan vårdpersonal än läkare, på sjukhusens akutmottagningar/specialistakut i samma ärende 100 kr
Direkthänvisning 0 kr

* Avgiften gäller oavsett vilken yrkeskategori patienten träffar. 

Sjukvårdande behandling

Sjukvårdande behandling* Avgift
Besök hos fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kiropraktor eller naprapat 200 kr
Besök hos tillexempel sjuksköterska, distriktssköterska, kurator, audionom, logoped, psykolog
Besök hos syncentral eller medicinsk fotsjukvård

100 kr
Besök i särskilda boendeformer för service och omvårdnad 
av distriktssköterska 

0 kr

*Behandling eller utredning av annan yrkeskategori än läkare

Distanskontakt

Vårdkontakt i öppen vård där hälso- och sjukvårdspersonal är rumsligt åtskilda.

Distanskontakt Avgift

Distanskontakt via videolänk  (ljud och bild i kombination)
Gäller då kontakten är av sådan omfattning att den ersätter ett  fysiskt besök och uppfyller kriterierna för rapportering av vårdkontakter (se vidare Regelverk för rapportering av vårdkontakter).

Gällande avgift för den yrkeskategori patienten träffar
KBT-behandling via internet
Avgift tas ut per genomförd behandlingsvecka efter att behandlaren har haft patientkontakt. Endast en avgift får tas ut per behandlingsvecka, oavsett antal patientkontakter.100 kr
Telefonkontakt (gäller alla typer av telefonkontakter) 0 kr


Dagsjukvård

Dagsjukvård* Avgift
Dagkirurgi (dagmedicin, dagkirurgi och övrig dagsjukvård) 400 kr

* Med dagsjukvård avses öppen vård som innebär mer omfattande eller resurskrävande insatser än ett öppenvårdsbesök normalt kräver. Begreppet inkluderar både dagkirurgi, dagmedicin och övrig dagsjukvård.

Se vidare Socialstyrelsens termbank.

Riktade hälsoundersökningar

Riktade hälsoundersökningar Avgift
Mammografiscreening*  0 kr
Bukaortascreening*  0 kr
 Gynekologisk screening*  0 kr

* Gäller för undersökningar som sker inom ramen för landstingets riktade screeningverksamhet, där patienten erhållit en kallelse från Regionen.

Övriga avgifter

Övriga avgifter Avgift 
Besök hos hjälpmedelskonsulent eller tekniker (utan medverkan av förskrivare)
på hjälpmedelscentralen KommSyn Stockholm vid inträning och
utbildning av hjälpmedel eller egenansvarsprodukter


100 kr
Besök på röntgen* 200 kr
Besök på fysiologi- och neurofyslab*  200 kr
Viss endoskopi (gastroskopi och koloskopi)* 200 kr
Förskrivning av inkontinenshjälpmedel (per 12-månadersperiod) 200 kr

* Kräver remiss från läkare som har avtal/ersättning från regionen.

Läs mer

Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg.

  • Uppdaterad: 1 juni 2021

  • Faktagranskad: 14 december 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen