Till start

Vårdgivarguiden

Med öppen vård avses hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar. Vid behov av övernattning leder det i regel till inskrivning i sluten vård.

Personer 85 år och äldre

Personer 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet.

Patientavgifter med beskrivning, för personer 85 år och äldre
Avgiftstyp Beskrivning Avgift

Vårdkontakter inom primärvård och öppen specialistvård

Gäller alla vårdkontakter som ingår i högkostnadsskyddet för öppen vård, inklusive besök på närakut och akutsjukhusens akutmottagningar.

0 kr

Personer 18 år till och med 84 år

Patienten betalar samma patientavgift oavsett vilken yrkeskategori som ansvarar för vårdkontakten.

Patientavgifter med beskrivning, för personer 18 till och med 84 år.
Avgiftstyp Beskrivning Avgift* 
Vårdkontakter inom primärvård och öppen specialistvård

Gäller oavsett besökstyp (även hembesök** dagsjukvård och avgiftsbelagda distanskontakter).

Undantag: besök på närakut och akutsjukhusens akutmottagningar.

275 kr
Besök på närakut Undantag: återbesök inom 24 timmar och besök vid direkthänvisning är avgiftsfritt 375 kr
Besök på akutsjukhusens akutmottagningar Undantag: återbesök inom 24 timmar och besök vid direkthänvisning är avgiftsfritt. 400 kr
Förskrivning av inkontinenshjälpmedel Avgiften faktureras (per 12-månadersperiod) av SLSO, Förbrukningshjälpmedel i hemmet. 275 kr

* I patientavgiften ingår samtliga åtgärder, såsom provtagning och annan medicinsk diagnostik, som utförs inom ramen för en vårdkontakt. Inga extra avgifter tillkommer för dessa åtgärder.

** Ingen tilläggsavgift tillkommer i samband med hembesök.

Avgiftsbelagda distanskontakter

Patientavgift enligt tabellen ovan debiteras för följande distanskontakter:

  • Videomöte
    Distanskontakt via videolänk (ljud och bild i kombination) som ersätter ett fysiskt besök.
  • KBT-behandling via internet
    Patientavgift tas ut per genomförd behandlingsvecka efter att behandlaren meddelat sin medicinska bedömning till patienten och rapporterat en vårdkontakt.

Barn och ungdom under 18 år

Huvudregeln är att patienter under 18 år inte betalar patientavgift för besök i öppenvård. Undantaget är besök på akutsjukhusens akutmottagningar, där en patientavgift debiteras.

Patientavgifter med beskrivning, för personer under 18 år.
Avgiftstyp Beskrivning Avgift*

Vårdkontakter inom primärvård och öppen specialist vård

Undantag: besök på akutsjukhusens akutmottagningar debiteras.

0 kr

Besök på akutsjukhusens akutmottagningar

Undantag: Återbesök inom 24 timmar är avgiftsfritt.

120kr

* I patientavgiften ingår samtliga åtgärder, såsom provtagning och annan medicinsk diagnostik, som utförs inom ramen för en vårdkontakt. Inga extra avgifter tillkommer för dessa åtgärder.

Ingen tilläggsavgift tillkommer i samband med hembesök.

Huvudregel för debitering av patientavgift

Huvudregeln är att debitering av patientavgift ska följa vårdgivarens rapportering av vårdkontakter och att patientavgift endast får tas ut om kriterierna för rapportering av vårdkontakt är uppfyllda. Dock finns undantag när patientavgift inte får debiteras, se sidan Avgiftsbefriade vårdkontakter i öppen vård. Kriterier för rapportering av vårdkontakter framgår av hälso- och sjukvårdsförvaltningens ”Regelverk för rapportering av vårdkontakter”, se sidan Vårdinformatik.

Vårdinformatik hjälper dig att beskriva utförd vård så att beställaren, vårdgivare, politiska beslutsfattare och framtida forskare får korrekt underlag.

Flera besök samma dag

Om en patient gör flera vårdkontakter samma dag, debiteras patientavgift för varje vårdkontakt som ska rapporteras.

Händelser utan patientkontakt

Händelser utan patientkontakt får aldrig debiteras patientavgift. Undantaget är vårdkontakt med företrädare för patient, som i vissa fall debiteras patientavgift.
Se information under länken nedan om avgiftsbefrielse för "Vårdkontakt med företrädare för patient då särskilda skäl föreligger".

Provtagning och annan medicinsk service

Åtgärder, såsom provtagning och annan medicinsk diagnostik, utgör inga enskilda vårdkontakter och ska därför inte debiteras patientavgift. Detta gäller oavsett om åtgärden utförs i samband med en vårdkontakt eller vid annat tillfälle eller annan plats.

Patientavgift får inte heller tas ut för läkares bedömning och ordination i samband med warankontroll. Denna åtgärd utgör ingen vårdkontakt och ska inte rapporteras.

Relaterat

Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Region Stockholm gäller alla vårdgrenar, både i öppen och sluten vård.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen