Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Grundläggande bestämmelser om regionens rätt att ta ut vårdavgifter finns i kapitel 17 hälso- och sjukvårdslagen, HSL (2017:30) och förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård med mera.

Av kapitel 17, paragraf 1 HSL framgår att regioner får ta ut avgifter för vård, och avgifter med anledning av att patienten uteblir från avtalade besök, enligt grunder som regionen bestämmer. Vidare framgår att patienter som omfattas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård ska behandlas lika om inte annat är särskilt föreskrivet.

Gällande patientavgifter fastställs årligen av regionfullmäktige.

Vilka vårdgivare omfattas av regelverket?

Regelverket gäller vid vård hos regiondrivna vårdgivare och vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm.

Vårdgivare som får ersättning enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi omfattas också av reglerna. Dock gäller vissa undantag för dessa vårdgivare. Dessa undantag nämns särskilt i berörda delar.

Vid besök hos vårdgivare som inte har avtal med/ersättning från regionen betalar patienten hela vårdkostnaden själv.

Avgifter och regler enligt regelverket gäller vid undersökning, vård och behandling av:

 • Personer som är folkbokförda i Sverige.
  Vid vård av utomlänspatienter måste gällande ”Riksavtal för utomlänsvård” beaktas. Detta innebär bland annat att ta hänsyn till hemregionens remisskrav och att det kan krävas ett godkännande (en betalningsförbindelse) från hemregionen vid sluten vård.
 • Personer som har rätt till vård enligt förordning (EG) 883/2004 eller samarbetsavtal mellan EU och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
 • Personer som har rätt till vård enligt sjukvårdskonvention som Sverige ingått med annat land.
 • Utlandssvenskar som är bosatta i land utanför EU/EES med vilket Sverige saknar sjukvårdskonvention och som är i behov av akut vård.
  (Dessa utlandssvenskar omfattas inte av högkostnadsskyddet för öppen vård och har inte rätt till frikort. Särskilda regler och avgifter gäller vid planerad vård.)

Att en person är svensk medborgare eller betalar skatt i Sverige betyder inte nödvändigtvis att personen har rätt till subventionerad vård här. Alla personer som inte är folkbokförda i Sverige måste kunna styrka sin rätt till vård. Regler och dokumentationskrav varierar beroende på vilket land personen är bosatt i.


Fullständigt regelverk för personer från andra länder som tillfälligt vistas i Sverige finns i Turisthandboken.

Samlad information om regler och avgifter för personer som inte är folkbokförda i Sverige eller som tillfälligt vistas i landet.

 • Uppdaterad: 1 januari 2024

 • Faktagranskad: 1 januari 2024

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen