Till start

Vårdgivarguiden

Bosatt

Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att en region ska erbjuda god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen. Med bosatt menas i detta sammanhang folkbokförd enligt folkbokföringslagen. 

Nödvändig vård 

Begreppet nödvändig vård omfattar alltid vård som bedöms vara akut. I vissa omfattar begreppet nödvändig vård även sådan vård som enligt Socialstyrelsens definition är att betrakta som planerad vård.

Med nödvändig vård menas att:

  • de försäkrade under trygga medicinska omständigheter ska kunna vistas i Sverige den tid de har planerat.
  • de ska inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till sitt hemland på grund av medicinska skäl.

Med nödvändig vård avses också vård som orsakas av kronisk sjukdom. Det inkluderar även provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnavård samt förlossning.

Vistelsens planerade varaktighet har betydelse

Om vården kan vänta tills patienten kommer tillbaka till sitt hemland betraktas den inte som nödvändig.

En besökare som tänker vistas i Sverige exempelvis fem månader kan ha rätt till mer vård än en person som planerar att bara stanna några dagar. Det är behandlande ansvarig vårdgivare som i det enskilda fallet avgör vad som ska anses vara nödvändig vård.

När syftet är att söka vård

Rätten till nödvändig vård ger inte möjligheter till vård om syftet med resan till Sverige är att söka vård.

Mödravård och förlossning

Begreppet nödvändig vård inkluderar förlossning i normal tid förutsatt att avsikten med vistelsen inte är att söka förlossningsvård.

Dialys och syrgasbehandling med flera

En person som uppvisar EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort har vid tillfällig vistelse i Sverige även rätt till nödvändig vård som av praktiska skäl kräver en förhandsöverenskommelse mellan den berörda personen och vårdgivaren. Det kan handla om till exempel dialys, syrgasbehandling, astmabehandling, ekokardiografi vid autoimmuna sjukdomar och kemoterapi.

En förutsättning är att avtal träffas i förväg och att behandlingen utförs av vårdgivare som har avtal med eller får ersättning från Region Stockholm.

Utlandssvensk

Med utlandssvensk avses svensk medborgare som inte är folkbokförd i Sverige. För att styrka medborgarskapet ska svenskt pass uppvisas. Svenska medborgare som är statligt utsända arbetstagare och deras medföljande familjemedlemmar betraktas inte som utlandssvenskar, eftersom de är folkbokförda i Sverige.

Övriga länder

Med övriga länder avses länder utanför EU/EES och Schweiz som Sverige inte ingått någon sjukvårdskonvention med.

  • Uppdaterad: 15 maj 2023

  • Faktagranskad: 15 maj 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen