Till start

Vårdgivarguiden

Sökträffar

Begrepp och definitioner i Turisthandboken

Vad som avses med begreppen bosatt, nödvändig vård och utlandssvensk i Turisthandboken.

Ersättning för vård av personer från andra länder

Ersättning för vård av utländska medborgare eller utlandssvenskar som har rätt till offentligt subventionerad vård i Sverige.

EU/EES-land eller Schweiz

Information om vad som gäller vid vård av utlandssvenskar och utländska medborgare som är bosatta i annat EU/EES-land eller Schweiz.

Hjälpmedel till personer från andra länder

Beskriver vad som gäller vid vård av personer från andra länder avseende hjälpmedel.

Högkostnadsskydd för utlandssvenskar och utländska medborgare

Regler för högkostnadsskydd för utlandssvenskar och utländska medborgare inklusive asylsökande och personer utan tillstånd.

Konventionsländer

Information om vad som gäller vid vård av svenska och utländska medborgare som är bosatta i något av länderna som Sverige har sjukvårdskonvention med.

Prislista för personer som betalar hela vårdkostnaden

Priser som gäller när patienten betalar hela vårdkostnaden själv.

Rapportering och fakturering

Taxekoder som används i öppenvård vid rapportering av utlandssvenskar och utländska patienter samt vilket underlag och id-handling som krävs vid fakturering.

Samordning av vårdexport

International Patient Office ger vårdgivare inom Region Stockholm stöd och service vid vårdexport i samband med planerad vård och behandling för personer från utlandet.

Sjukresor för utlandssvenskar och utländska medborgare

Information om vad som gäller vid sjukresor för utlandssvenskar och utländska medborgare.

Smittskydd – patientavgifter

Undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom som behandlande läkare bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfri för hela befolkningen enligt smittskyddslagen, SmL.

Särskilda personkategorier

Regler, patientavgifter och intyg för ambassadpersonal, statligt utsända, personer med samordningsnummer, sjömän, missionärer med flera.

Uppehållstillstånd och väntan på folkbokföring

Information om vad som gäller vid vård av person som beviljats uppehållstillstånd, utlandssvenskar som flyttar tillbaka till Sverige samt rutiner när patienten väntar på beslut om folkbokföring.

Uteblivandeavgift

För personer som har rätt till offentligt subventionerad vård i Region Stockholm, gäller samma avgift, regler, tidsfrister och undantag för uteblivandeavgift som för folkbokförda.

Övriga länder

Information om vad som gäller vid vård av utlandssvenskar och utländska medborgare som är bosatta utanför EU-EES- eller konventionsland.

Visar 1-15/15