Till start

Vårdgivarguiden

Person från ett konventionsland måste alltid kunna uppvisa intyg eller annan dokumentation om styrker att den har rätt till vård i Sverige enligt konventionen.

Avgifter och dokumentationskrav för respektive konventionsland

Ersättning, rapportering och fakturering

Taxekoder som används i öppenvård vid rapportering av utlandssvenskar och utländska patienter samt vilket underlag och id-handling som krävs vid fakturering.

Ersättning för vård av utländska medborgare eller utlandssvenskar som har rätt till offentligt subventionerad vård i Sverige.

Priser som gäller när patienten betalar hela vårdkostnaden själv.

Dokumentet ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar, asylsökande, tillståndslösa samt kvotflyktingar som erhållit vård i Region Stockholm. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag. Uppdaterat 20 oktober 2023.

Övriga regler och avgifter

Regler för högkostnadsskydd för utlandssvenskar och utländska medborgare inklusive asylsökande och personer utan tillstånd.

Information om vad som gäller vid sjukresor för utlandssvenskar och utländska medborgare.

Regler, patientavgifter och intyg för ambassadpersonal, statligt utsända, personer med samordningsnummer, sjömän, missionärer med flera.

För personer som har rätt till offentligt subventionerad vård i Region Stockholm, gäller samma avgift, regler, tidsfrister och undantag för uteblivandeavgift som för folkbokförda.

Patientavgifter för personer som väntar på beslut om folkbokföring eller uppehållstillstånd.

Läs mer

Vad som avses med begreppen bosatt, nödvändig vård och utlandssvensk.

International Patient Office ger vårdgivare inom Region Stockholm stöd och service vid vårdexport i samband med planerad vård och behandling för personer från utlandet.

En praktisk handbok som är ett stöd åt personal som arbetar med patientavgifter och fakturering i de fall vård ges till personer från andra länder. Åttonde upplagan.

Kontakt

Kontaktuppgifter vid frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter.

  • Uppdaterad: 15 maj 2023

  • Faktagranskad: 15 maj 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen