Brödsmule-navigation

Utländsk medborgare som arbetar i Sverige (ej folkbokförd)

Medborgare från ett annat EU/EES-land men som arbetar i Sverige har rätt till hjälpmedel på samma villkor som andra länsinvånare. Försäkringskassan, Gotland bekostar dessa hjälpmedel.

Utländsk medborgare som arbetar i Sverige och som kommer från andra länder än EU/EES och konventionsländer betalar själv hela vårdkostnaden samt hjälpmedel.

Utländsk medborgare bosatt i Sverige och folkbokförd i Stockholm

Utländska medborgare som är stadigvarande bosatt i Sverige och folkbokförd i Stockholms län har rätt till hjälpmedel på samma villkor som andra länsinvånare. Bekostas av Region Stockholm.

Utländsk medborgare på besök i Sverige bosatt i annat EU/EES land

Medborgare från EU/EES-land som vistas i Sverige har rätt till subventionerad medicinskt nödvändig vård och hjälpmedel som är direkt kopplat till detta. Medborgare från konventionsländer har rätt till subventionerad akut vård och hjälpmedel direkt kopplat till detta. Behovet av vård ska ha uppstått i Sverige.

Personer från EU/EES-land skall visa EU-kort/provisoriskt intyg medan personer från konventionsland ska uppvisa pass. Från de nordiska länderna krävs endast ID-handling samt att de uppger fullständig adress i hemlandet. Vid beställning av hjälpmedel måste förskrivaren bifoga kopia på ID-handling eller pass samt kopia på EU-kort (fram- och baksida). Försäkringskassan, Gotland bekostar hjälpmedlen. Vid korttidsförskrivning av bashjälpmedel ska avgift erläggas i förväg.

Utländsk medborgare bosatt utanför EU/EES – land

Utländsk medborgare som kommer från andra länder än EU/EES och konventionsländer betalar själv hela vårdkostnaden samt hjälpmedel.

Asylsökande

Asylsökande som inte fyllt 18 år har rätt till hjälpmedel på samma villkor som andra länsinvånare. Asylsökande över 18 år har rätt till vård som inte kan anstå och de hjälpmedel som är direkt kopplade till detta. Kontakta asylenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid förskrivning av hjälpmedel. Alla hjälpmedel är avgiftsfria för asylsökande i Stockholms län.

Staten ersätter Region Stockholm med en schablonersättning samt i förekommande fall en särskild ersättning för viss kostnadskrävande vård. Brukaren måste uppge LMA-nummer som erhållits från migrationsverket för att hjälpmedel ska kunna förskrivas.

Kvotflyktning

Kvotflyktingar inom Region Stockholm samma rätt till subventionerad hälso- och sjukvård som bosatta länsinvånare även innan de har fått personnummer. Mer information finns att läsa här,

Personer utan tillstånd

Enligt ”lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd” kan barn och ungdomar som inte fyllt 18 år få tillgång till subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive hjälpmedel. De personer som fyllt 18 år har rätt till subventionerad vård som inte kan anstå samt hjälpmedel som är direkt kopplade till den. Alla hjälpmedel är avgiftsfria för personer utan tillstånd i Stockholms län.

Förskrivning av hjälpmedel kan inte göras i Beställningsportalerna eftersom personer utan tillstånd saknar LMA-nr. Vid förskrivning av hjälpmedel tas först kontakt med Asylenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för ett godkännande. Därefter kontaktas hjälpmedelsverksamheten inom aktuellt område för överenskommelse av handläggningsrutin, reservnummer ska alltid anges i all förskrivning. Hjälpmedelsverksamheten gör en manuell fakturering som hanteras av Asylenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Handböcker

Turisthandboken - samlad information

Samlad information om patientavgifter för utlandssvenskar, utländska medborgare, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige.