Till start

Vårdgivarguiden

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan, UNHCR, för att få flytta till ett annat land så kallad vidarebosättning.

Migrationsverket har på regeringens uppdrag att fatta beslut om vidarebosättning och bevilja permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Kvotflyktingar får före resan till Sverige sitt uppehållstillstånd. När kvotflyktingen har fått uppehållstillstånd och en plats i en kommun arrangerar Migrationsverket resan till Sverige. Kommunerna är ansvariga för att ta emot kvotflyktingar och ordnar det praktiska kring deras boende med mera.

En del kvotflyktingar som Sverige tar emot har behov av vård i anslutning till mottagandet i kommunerna. Kommunerna vet inte vilket exakt vårdbehov som finns inför mottagandet, hur akut behovet är och vilken vårdnivå som bör kontaktas.

Alla invånare som är folkbokförda och har personnummer har rätt till subventionerad hälso- och sjukvård. När en kvotflykting har blivit folkbokförd och fått personnummer så gäller samma regler och rutiner som för övriga länsinvånare.

För att ansöka om folkbokföring måste man fysiskt besöka Skatteverket och lämna in sin ansökan. Det kan ta upp till ett par månader tills personen får beslut om folkbokföringen och personnummer. Ibland kan kvotflyktingar behöva komma i kontakt med vården innan dess.

Enligt ett beslut som fattats inom Region Stockholm så har kvotflyktingar inom Region Stockholm samma rätt till subventionerad hälso- och sjukvård som bosatta länsinvånare ”även innan” de har fått personnummer (det vill säga betala samma patientavgifter som länets invånare).

För att underlätta registrering av patient samt hantering av patientavgift har Region Stockholm tagit fram en blankett som kommunerna kan fylla i, där det framgår att personen är kvotflykting och som patienten kan ta med sig till vården.

Blanketten fylls i av handläggare i kommunerna, där det framgår att personen är kvotflykting och som patienten kan ta med sig till vården.

Vårdgivaren bör säkerställa att patienten är kvotflykting till exempel genom att personen visar upp bosättningsunderlag/Uppehållstillståndskort eller något liknande giltigt dokument från Migrationsverket där det framgår att personen är kvotflykting och innehåller personens dossiernummer.

Syftet med rutinen är att kvotflyktingar ska få adekvat vård på rätt vårdnivå och betala rätt patientavgift, skapa trygghet för kvotflyktingen men också underlätta för vårdpersonalen för att kunna hantera rätt och få rätt ersättning.

Information om ersättning för kvotflyktingar som ännu inte är folkbokförda boende i Stockholms län.

Läkemedel

Kvotflyktingar har som regel uppehållstillstånd före resan till Sverige och får alltid personnummer men det kan dröja några månader på grund av Skatteverkets handläggningstider. Inom Region Stockholm har kvotflyktingar samma rätt till subventionerad hälso- och sjukvård och betalar samma patientavgifter/egenavgifter som länets invånare även innan de har fått personnummer.

Tandvård

Barn

Barn (till och med det år personen fyller 23 år) - Kvotflyktingar som behöver tandvård innan de fått personnummer ska få tandvård på samma villkor som bosatta länsinvånare med personnummer, det vill säga avgiftsfri fullständig tandvård. Vårdgivaren fakturerar manuellt enligt rutinen som beskrivits ovan, fram till dess att personen fått personnummer. För allmän undersökning bör barnet ha fått personnummer först.

Vuxna

Vuxna (från och med det år personen fyller 24 år) - För att ta del av det statliga tandvårdsstödet (och andra subventioner/ersättningar) från Försäkringskassan (FK) behöver alla nyanlända som fått personnummer först ansöka hos FK om att tillhöra socialförsäkringen. Det är bra att ansöka hos Försäkringskassan så snart personen fått personnummer eftersom det kan vara lång handläggningstid hos FK. När beslutet om att personen ingår i socialförsäkringen fattats så har personen rätt till tandvårdsstödet (och andra ersättningar) retroaktivt från när uppehållstillståndet började gälla.

Om personen behöver mycket tandvård den första tiden kan hen ansöka hos FK även innan personnummer är klart. FK tar då ut ett samordningsnummer i väntan på personnummer och beslut från FK kan gå snabbare.

Om personen behöver tandvård medan de väntar på beslut från FK så kan tandläkaren hantera det som om personen tillhör socialförsäkringen och skicka in om ersättning till FK. Personen betalar då samma avgift för tandvården som alla andra invånare. Tandläkarens ansökan ligger och väntar hos FK till dess att personen fått beslut att de tillhör socialförsäkringen och tandläkaren kan få ersättning. Vissa tandläkare väljer att ta ut full avgift från patienten och kan sedan betala tillbaka detta när personen fått beslut från FK. Saknar personen betalningsförmåga så hanteras situationen som för övriga invånare som saknar betalningsförmåga.

Hälsoundersökning

Kvotflyktingar har möjlighet att ta del av en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen erbjuds för att uppmärksamma eventuell ohälsa, vårdbehov och behov av smittskyddsåtgärder, samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård. Hälsoundersökningen är frivillig och gratis och tolk ska anlitas vid behov. 

Det finns vissa särskilda vårdcentraler i länet som har uppdraget att erbjuda hälsoundersökningar. Se lista över vårdcentraler:

För att komma på en hälsoundersökning kontaktar kommunerna en av vårdcentralerna som har det uppdraget efter dialog med kvotflyktingen.

Observera att vid vårdbehov i övrigt så ska kontakt tas med valfri vårdcentral.

När kvotflykting fått sitt personnummer och besöker vården så ska personnumret föras samman med eventuella reservnummer till en journal, vilket är viktigt för patientsäkerheten.

Kontakt

Om du som vårdgivare är osäker på hantering av kvotflykting kan du kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen:

Funktionsbrevlåda för flyktingfrågor

Läs mer

  • Uppdaterad: 28 februari 2022

  • Faktagranskad: 16 december 2019

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, hälso- och sjukvårdsförvaltningen