Till start

Vårdgivarguiden

I tabellen listas vilka intyg som dessa personer kan inneha och vilken vård respektive intyg ger rätt till. 

Utlandssvenskar och utländska medborgare bosatta i Storbritannien

Typ av vård, patientavgift och respektive dokumentationskrav.
Aktivitet Patientavgift Dokumentationskrav Taxekod
Nödvändig vård Samma som folkbokförda

Något av nedanstående kort:

 • EU-kort, Europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC),
 • Särskilt sjukförsäkringskort (UK EHIC),
 • UK Global Health Insurance Card (UK GHIC och UK GHIC NI), eller
 • provisoriskt intyg om innehav av sådant kort.

(Svenskt EU-kort gäller inte)

Vårdkontakten rapporteras på taxa 04.

(Gäller även om patienten har frikort.)

Omedelbart nödvändig vård** Samma som folkbokförda

Brittiskt pass eller försäkringsintyg utfärdat av brittisk myndighet. *

Om det framkommer av passet (exempelvis visumstämpel) eller personens uppgifter i övrigt att vederbörande är bosatt utanför Storbritannien har hen inte rätt till offentligt finansierad vård enligt konventionen.

Vårdkontakten rapporteras på taxa 04.

(Gäller även om patienten har frikort.)

Planerad vård Samma som folkbokförda
 • Intyg S2.
 • Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien (FK 5163).
 • Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i Sverige men försäkrade i annat EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien (FK 5164).
 • Intyg om bosättning i Sverige enligt handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade Konungariket och Nordirland (FK 5230UK). 

Vårdkontakten rapporteras på taxa 04.

(Gäller även om patienten har frikort.)

* Vårdgivare ska i första hand efterfråga något av sjukförsäkringskorten EHIC/UK EHIC/GHIC eller provisoriskt intyg.
** Bedömning om vården anses ”omedelbart nödvändig” ska göras utifrån längden på den tillfälliga vistelsen i Sverige. Vård som kan vänta tills personen har återvänt till Storbritannien ska inte ges.

Intyg

Kontrollera alltid att intyget är giltigt vid tidpunkten då vården ges.

Om intyg saknas

Saknar patienten något av nämnda intyg, giltigt pass eller försäkringsbevis som styrker rätt till vård, betalar patienten hela vårdkostnaden själv.

Vårdkontakten rapporteras då på taxa 19.

Intyg i efterhand

Patient har rätt att få vårdkostnaden återbetald av vårdgivaren i efterhand om patienten kan uppvisa intyg som gällde vid tidpunkten för vårdtillfället.

Observera att ovan nämnda sjukförsäkringskort inte kan användas i för återbetalning i efterhand, eftersom uppgift om utfärdandedatum saknas på dessa kort. Det går därför inte att veta om kortet var giltigt vid vårdtillfället.

För att i efterhand styrka sin rätt till vård kan patienten beställa ett provisoriskt intyg om innehav sådant sjukförsäkringskort från försäkringsinstitutionen i hemlandet. Det provisoriska intyget kan visas upp både vid vårdtillfället och efter vårdtillfället. För att patienten ska få vårdkostnaden återbetald måste giltighetstiden för på det provisoriska intyget täcka vårdtillfället.

Ersättning, rapportering och fakturering

Taxekoder som används i öppenvård vid rapportering av utlandssvenskar och utländska patienter samt vilket underlag och id-handling som krävs vid fakturering.

Ersättning för vård av utländska medborgare eller utlandssvenskar som har rätt till offentligt subventionerad vård i Sverige.

Priser som gäller när patienten betalar hela vårdkostnaden själv.

Dokumentet ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar, asylsökande, tillståndslösa samt kvotflyktingar som erhållit vård i Region Stockholm. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag. Uppdaterat 1 juli 2023.

Övriga regler och avgifter

Regler för högkostnadsskydd för utlandssvenskar och utländska medborgare inklusive asylsökande och personer utan tillstånd.

Information om vad som gäller vid sjukresor för utlandssvenskar och utländska medborgare.

Förtydligande om avgifter vid vård enligt smittskyddslagen samt vilka personer som omfattas av kostnadsfrihet.

Regler, patientavgifter och intyg för ambassadpersonal, statligt utsända, personer med samordningsnummer, sjömän, missionärer med flera.

För personer som har rätt till offentligt subventionerad vård i Region Stockholm, gäller samma avgift, regler, tidsfrister och undantag för uteblivandeavgift som för folkbokförda.

Patientavgifter för personer som väntar på beslut om folkbokföring eller uppehållstillstånd.

Läs mer

Vad som avses med begreppen bosatt, nödvändig vård och utlandssvensk.

International Patient Office ger vårdgivare inom Region Stockholm stöd och service vid vårdexport i samband med planerad vård och behandling för personer från utlandet.

En praktisk handbok som är ett stöd åt personal som arbetar med patientavgifter och fakturering i de fall vård ges till personer från andra länder. Åttonde upplagan.

Kontakt

Kontaktuppgifter vid frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter.

 • Uppdaterad: 1 januari 2024

 • Faktagranskad: 1 januari 2024

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen