Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Observera att erforderligt underlag måste bifogas fakturan för att ersättning ska utbetalas.

Primärvård

Husläkarmottagning, husläkarjour, närakut, mödravårdscentral, barnavårdscentral, ungdomsmottagning och obstetrisk ultraljudsmottagning

Typ av vård och pris.
Aktivitet Pris*
Läkarbesök 1 975 kr
Sjukvårdande behandling 878 kr

* Priserna inkluderar medicinsk diagnostik. Erlagd patientavgift ska räknas av från ersättningen.

Psykiatrisk öppen och sluten specialistvård

Regiondrivna mottagningar kontaktar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) för mer information. Privata vårdgivare som har avtal med regionen ersätts enligt särskilda prislistor.

Vård i egenregi

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, fakturerar Försäkringskassan för vård enligt EU-förordning eller konvention.

Prislistan ”Utomregional prislista SLSO - psykiatrisk vård 2023” finns på sidan Samverkansnämnden Stockholm-Gotland på regionstockholm.se och gäller för samtliga utomlänspatienter och utländska patienter i öppen- och slutenvård. Omfattar samtliga vårdområden.

Privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fakturerar Försäkringskassan enligt utomlänsprislistan nedan för vård enligt EU-förordning eller konvention från privata vårdgivare.

Prislista 2023, privata vårdgivare som har vårdavtal

Gäller för privat driven psykiatrisk specialistvård inom Region Stockholm. Gäller från januari 2023.

Kontakt

Vid frågor om fakturering av vård enligt EU-förordning eller konvention inom psykiatrisk öppen och slutenvård

Enheten för psykiatri och samverkan

Jeanette Stenius

Enheten för psykiatri

Specialistvård

Vårdmottagningar i egenregi och privata vårdgivare med vårdavtal

Vårdmottagningar i egenregi och privata vårdgivare med vårdavtal ersätts enligt den vid var tid gällande utomregionala prislistan som årligen beslutas av Samverkansnämnden Stockholm-Gotland, om inte annat följer av vårdavtal. Om den utomregionala prislistan inte är tillämplig och det av vårdavtalet i övrigt inte framgår vilken ersättning som ska gälla för denna patientkategori, tillämpas samma ersättning som för inomlänspatienter. Kontakta ansvarig avtalshandläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen för mer information.

Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan

För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning, eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet.

Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt.

Slutenvård

Prissättning sker enligt den vid var tid gällande utomregionala prislistan som årligen beslutas av Samverkansnämnden Stockholm-Gotland, om inte annat följer av vårdavtal. Om den utomregionala prislistan inte är tillämplig och det av vårdavtalet i övrigt inte framgår vilken ersättning som ska gälla för denna patientkategori, tillämpas samma ersättning som för inomlänspatienter.

Medicinsk diagnostik

Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fullständigt eller delat kostnadsansvar för medicinsk diagnostik faktureras regionen. Fakturaunderlag skickas då via FUMS enligt ordinarie rutin. Detta förutsätter att undersökningen utförs av laboratorium eller enhet som regionen har avtal med. Ersättning till leverantören av medicinsk diagnostik utgår enligt samma villkor som för inomlänspatienter.

Om remittenten har fullt kostnadsansvar för medicinsk diagnostik fakturerar leverantören den remitterande mottagningen enligt gällande avtal.

Vem som har betalningsansvaret för avancerad respektive basal medicinsk service framgår av kombikakodens kundkod, vilket återfinns i Codeservern.

Läs mer

Blanketter

Blankett att skriva ut. Gäller enbart akutsjukhusen inklusive Capio S:t Görans sjukhus inom Region Stockholm.

Kontakt

Kontaktuppgifter vid frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter.

  • Uppdaterad: 11 oktober 2023

  • Faktagranskad: 15 maj 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen