Till start

Vårdgivarguiden

Nedan beskrivs vilken läkare som har ansvar för att fastställa dödsfall, utfärda dödsbevis och dödsorsaksintyg utifrån var dödsfallet inträffar.

Dödsfall på sjukhus

Den läkare som behandlar patienten/ansvarar för patientens vård fastställer dödsfallet och skriver dödsbevis. Varje vårdgivare ska ha lokala rutiner för vilken läkare som tillkallas om behandlande/ansvarig läkare inte är tillgänglig.

Dödsfall i ordinär boendeform (privat bostad)

Vardagar 08–17

Den husläkare hos vilken den avlidne är listad tillkallas för att fastställa dödsfallet och vidta övriga åtgärder såsom utfärdande av dödsbevis och dödsorsaksintyg. Om husläkaren inte kan inställa sig inom rimlig tid ska annan läkare från aktuell husläkarverksamhet svara för åtgärderna.

Om den avlidne är olistad tillkallar 1177 i stället närområdesansvarig läkare.

Ovanstående gäller under förutsättning att personen avlidit inom den stadsdel/kommundel där husläkaren/aktuell husläkarmottagning/närområdesansvarig läkare har sitt områdesansvar.

När person avlidit utanför stads-/kommundelen där personen bor tar 1177 kontakt med den husläkarmottagning som ligger närmast adressen där den avlidne befinner sig.

Vardagar 17–08 och på helger/helgdagar dygnet runt

Vardagar 17-08 och på helger/helgdagar dygnet runt har läkare i jourläkarbil ansvaret enligt samma rutiner som gäller husläkaren. När SOS Alarm via prioriterings- och dirigeringstjänsten (PoD) tillkallar jourläkarbilen för att fastställa ett dödsfall, är läkaren således skyldig att utfärda dödsbevis och när det är möjligt, även dödsorsaksintyget. När jourläkare fastställer dödsfallet och det är aktuellt med klinisk obduktion utfärdar medicinskt ansvarig läkare (MAL) inom jourläkarorganisationen dödsorsaksintyget samt informerar närstående om obduktionsresultatet.  

Patient inskriven i avancerad sjukvård i hemmet

När patient som är inskriven i avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) avlider, ansvarar ASiH:s läkare för att fastställa dödsfallet, skriva dödsbevis samt dödsorsaksintyg. Ansvaret gäller dygnet runt årets alla dagar. Det innebär således att PoD inte ska tillkalla jourläkarbil för att fastställa dödsfall i de fall där den avlidne är inskriven i ASiH.

Dödsfall i särskild boendeform

Särskilt boende för äldre

När person avlider i särskilt boende för äldre (SÄBO) ansvarar antingen husläkaren eller läkarorganisationen som står för boendets läkarinsatser för att fastställa dödsfallet.

I de fall den boende vid inflyttning till SÄBO valt att behålla sin husläkare, har husläkaren samma ansvar som om den boende avlidit i ordinär boendeform. På vardagar 17–08 och på helger/helgdagar dygnet runt har läkare i jourläkarbil ansvaret enligt samma rutiner som husläkare dagtid.

Om den boende i stället valt boendets läkarorganisation som ansvarig för läkarinsatserna är det läkare från läkarorganisationen som har ansvaret för att fastställa dödsfall, utfärda dödsbevis och dödsorsaksintyg. Ansvaret gäller dygnet runt årets alla dagar.

I bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

När person avlider i bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-boende) har husläkaren samma ansvar som om den boende avlidit i ordinär boendeform. På vardagar 17–08 och på helger/helgdagar dygnet runt har läkare i jourläkarbil ansvaret enligt samma rutiner som husläkare dagtid.

Dödsfall på allmän plats/utomhus

När person avlider på allmän plats/utomhus larmar SOS Alarm via PoD ambulans till platsen. PoD bedömer vilken läkare som ska tillkallas för att fastställa dödsfallet.

Fastställa dödsfall utan klinisk undersökning av läkare

En läkare kan fastställa dödsfall utan att personligen ha gjort den kliniska undersökningen om:

  • dödsfallet är förväntat på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd med förmodad begränsad överlevnad, eller
  • kroppen uppvisat uppenbara dödstecken i form av förändringar som inte är förenliga med fortsatt liv.

Förutsättningarna för att läkaren inte ska behöva göra undersökningen är att

  • en legitimerad sjuksköterska har gjort denna undersökning och meddelat läkaren resultatet, och
  • läkaren har tillgång till relevanta och tidsmässigt aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd.
  • Uppdaterad: 22 september 2023

  • Faktagranskad: 22 september 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Birgitta Rosengren, hälso- och sjukvårdsförvaltningen