Till start

Vårdgivarguiden

För respektive verksamhet ansvarar en bårhuschef. 

Nedan beskrivs vilka direktiv/rutiner som finns för de händelser/åtgärder som förekommer på ett bårhus.

Vid avlämning

Transportören ska:

 • anteckna nedanstående uppgifter i bårhusets inregistreringsformulär:
  • datum
  • den avlidnes personuppgifter, upphämtningsplats, adress
  • fack
  • transportörens namn
 • lägga all dokumentation rörande den avlidne i cirkulationskuvert och lämna det på avsedd plats (postfack/postlåda)
 • placera den avlidne i angivet fack  
 • säkerställa att placeringen av den avlidne överensstämmer med uppgiften på inregistreringsformuläret.

Vid inregistrering 

Bårhuspersonalen ska:

 • kontrollera att identitetsband är fäst på hand- och fotled
 • säkerställa att placeringen överensstämmer med inregistreringsformuläret
 • föra över uppgifterna på blanketten ”Meddelande till bårhuset inför avlämning av avliden” till bårhusets datasystem.

Det praktiska omhändertagandet

Bårhuspersonalen ska:

 • tillse att den avlidne är i ett omhändertagande skick – rengjord och övertäckt med lakan.

Bisättningssäckar ska användas sparsamt. Använd om möjligt i första hand absorberande lakan.

Vid smittorisk hänvisas till basala hygienregler.

Värdeföremål

Värdeföremål ska endast i undantagsfall medfölja den avlidne till bårhuset, till exempel smycken som inte har gått att avlägsna. Varje verksamhet ska ha lokala rutiner för förvaring och utlämnande av värdesaker.

Personligt avsked för närstående

Region Stockholms samtliga bårhus ska tillhandahålla lokal där närstående kan ta ett sista avsked.

Tidsbeställning ska göras hos respektive bårhus. Närstående ska vid tidsbeställningen få information om:

 • vägbeskrivning
 • avsatt tid för det personliga avskedet
 • eventuell gräns i antal besökare per avsked
 • hur närstående kan nå bårhuspersonalen under besöket på bårhuset
 • bad som gäller om bokad tid inte hålls.

Inför ett personligt avsked ska bårhuspersonalen bedöma kroppens status och i de fall det uppstår betänkligheter:

 • informera närstående om i vilket skick kroppen är
 • föreslå alternativ, om till exempel ansiktet är illa tilltygat 
 • låta närstående utifrån informationen ta beslut om de ändå vill ta avsked
 • informera närstående om att de kan höra av sig igen om de ångrar sitt beslut.

När närstående vill ta personligt avsked i samband med kistläggningen har begravningsbyrån/motsvarande ansvar för kontakten med bårhuset respektive med närstående.

Religiös tvagning

Region Stockholms samtliga bårhus ska tillhandahålla lämplig lokal för tvagning av avliden. Omhändertagandet omfattar endast avliden länsinvånare. Tillgång till lokalen kräver en bokad och bekräftad tid. Tidsbeställning ska göras hos respektive bårhus.

Närstående ska få information om:

 • vilka tillbehör som tillhandahålls av bårhuset
 • vilka tillbehör den närstående själv förväntas ta med sig
 • vad som gäller om överenskommen tid inte hålls.

Fastställa om det finns kvarvarande aktivitet/strålkälla 

Om bårhuset har fått information om att det hos den avlidne finns kvarvarande aktivitet/strålkälla ska vidare instruktioner från sjukhusfysiker inväntas.

Borttagande av explosiva implantat

Implantat som kan explodera vid kremering ska avlägsnas. Det gäller dosor som innehåller batterier med innehåll som förångas vid höga temperaturer. Exempel på explosiva implantat är hjärtstimulatorer (pacemakers), defibrillatorer, insulin- och infusionspumpar samt nervstimulatorer. Ett annat skäl till borttagandet kan vara att man i efterhand vill kontrollera implantatets funktionsduglighet m.m. Den som har tagit emot ett implantat förutsätts ha varit villig att låta sjukvården utvärdera, undersöka och eventuellt återanvända implantatet.

På blanketten ”Meddelande till bårhuset inför avlämning av avliden” framgår det om den avlidne har ett explosivt implantat som behöver tas bort.

I bårhusets datasystem noteras vilken läkare som har beslutat om ingreppet och datum för beslutet. Likaså vem som utförde ingreppet och datumet för detta.

Klinisk obduktion

När den kliniska obduktionen genomförts ska nedanstående uppgifter antecknas i patientjournalen:

 • att åtgärden har genomförts
 • datum för åtgärden.

Den läkare som utför obduktionen bör ta initiativ till att kroppen, om det behövs av sanitära skäl, balsameras omedelbart efter obduktion.

Om balsamering behövs av sanitära skäl eller om den som ordnar med bisättning begär balsamering eller utlämning tidigare än fem veckodagar efter dödsfallet ska ansvarig läkare på bårhuset kontakta den klinik/verksamhet där patienten avled för att kontrollera om obduktion kommer att begäras eller inte.

Om överraskande och svårtolkade fynd

Om läkaren under den kliniska obduktionen gör överraskande och svårtolkade fynd som ger upphov till misstanke om onaturlig död ska obduktionen avslutas. Läkaren som utfört obduktionen kontaktar läkaren som varit på plats vid anträffandetillfället och om båda läkarna är överens om att det bör genomföras en rättsmedicinsk undersökning kontaktar läkaren som varit på plats polisen, företrädesvis dödsfallshandläggare.

Blir det då ett nytt beslut av polisen/dödsfallshandläggaren om att det ska vara ett polisiärt dödsfall så översänder polisen en så kallad TRAVA-lapp till bårhuset och ombesörjer transporten av den avlidne till Rättsmedicinalverket. Bårhuspersonalen bifogar underlag/blanketter och antecknar i bårhusets datasystem vilka dokument som bifogats. Kvittering till transportören sker enligt rutin. Vid återkomst från Rättsmedicinalverket till bårhuset görs inregistrering enligt rutin.

Provoperation

Vid en klinisk obduktion finns även möjlighet att träna eller prova ut ny operationsteknik så kallad provoperation. Om provoperation är aktuell ska närstående samtycka enligt gällande lagstiftning, ett sådant ingrepp kan bara ske om det kan antas vara förenligt med den avlidnes inställning. Närstående ska samtycka skriftligt. Samtycket ska diarieföras.

Anatomisk dissektion

Kroppen efter en avliden får användas för dissektion vid en högskoleenhet för undervisning i anatomi, om den avlidne skriftligen har samtyckt till det i ett testamentesliknande förordnande. Kroppen får balsameras om det behövs för att den ska kunna användas för anatomisk dissektion. Kroppen får tas i anspråk under högst ett år, om den avlidne inte föreskriver annat.

Balsamering

Kroppen efter en avliden får balsameras om det av sanitära skäl är nödvändigt för att kroppen ska kunna bevaras till dess kremering eller gravsättning av kista sker.

Vid regionens bårhus:

 • ansvarar medicinskt ansvarig läkare för att balsamering alltid sker i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och på ett ansvarsfullt sätt
 • ska ansvarig läkare ta beslut om balsamering
 • får balsamering inte utföras regelmässigt, utan individuell bedömning ska göras och beslut ska tas i varje enskilt fall
 • ska det finnas rutiner som säkerställer att ingen balsamering kan ske innan det är klarlagt att obduktion inte ska genomföras
 • ska lyhördheten för den avlidne och närståendes önskemål vara stor.

Kontakt med närstående angående balsamering

Den läkare som konstaterar dödsfallet ska informera närstående om att balsamering av den avlidne kan komma att ske. De närstående ska vara införstådda med vad ingreppet innebär och hur oönskad balsamering kan undvikas, genom att den avlidne förbereds för begravning i god tid.

Närstående ska:

 • underrättas om planerad balsamering och vad ingreppet innebär
 • informeras om vilken kostnad som i så fall kommer att faktureras dödsboet.

Begravningsbyrån bör också informera närstående om detta. När begravningsbyrån har informerat, dokumenteras det i blanketten Meddelande till bårhuset inför kistläggning avhämtning.

När bårhuset får vetskap om att närstående inte har informerats enligt ovan ska bårhuset kontakta ansvarig vårdgivare för att säkerställa att den vårdgivaren informerar de närstående.

Kontakten med vårdgivaren ska dokumenteras i bårhusets datasystem. Det ska framgå vilken vårdgivare som kontaktats och datum för kontakten.

Balsamering på begäran av dödsboet

Om balsamering begärs av dödsboet när det inte är nödvändigt av sanitära skäl utan för att begravningen ska kunna genomföras på önskat sätt, har den som getts befogenhet att välja begravningsform också rätt att besluta om balsamering ska ske eller inte.

Avgift för balsamering

Avgiften som debiteras dödsboet vid balsamering som inte görs i anslutning till klinisk obduktion, uppgår år 2024 till 1059 kronor. Avgiften indexregleras årligen. 

I de enstaka fall balsamering sker på beställning från dödsboet debiteras begravningsbyrån. 

Ingen avgift ska tas ut vid användning av bisättningssäck.

Dokumentation

Vid balsamering ska nedanstående uppgifter antecknas i patientjournalen:

 • vem som beslutar om balsameringen
 • vem som utför balsameringen
 • datum för åtgärden

Journalanteckningen ska fogas till den avlidnes uppgifter i bårhusets datasystem.

Inför kistläggning/avhämtning

Ombudet för dödsboet (begravningsbyrå/motsvarande) tar vanligtvis en första kontakt genom att ringa eller sända över en blankett exempelvis ”Meddelande till bårhuset inför kistläggning/avhämtning”. Obduktionstekniker fyller i blanketten och återsänder den.

Bårhuspersonalen ska:

 • tillse att den avlidne överlämnas i ett omhändertagande skick - är rengjord och övertäckt med lakan
 • säkerställa att en klinisk eller rättsmedicinsk obduktion inte är planerad innan den avlidne lämnas ut för kistläggning

Vid kistläggning/avhämtning

Kremering eller gravsättning av kista ska ske snarast möjligt. Enligt svensk lag måste det ske inom en månad efter dödsfallet. Kistläggning/avhämtning av den avlidne beställs av dödsboet och utförs vanligtvis av begravningsbyrå.

Ombudet för dödsboet ska:

 • uppvisa erforderlig beställning om avhämtning
 • om avliden hämtas utan begravningsbyrå uppvisa legitimation och dödsbevis.

Bårhuspersonalen ska tillsammans med ombudet för dödsboet:

 • kontrollera den avlidnes identitet genom de identitetsband som är fästa på hand- och fotled. Banden får inte tas av.

Ombudet för dödsboet ska:

 • fästa ett identitetskort på anvisad plats på kistan.

Bårhuspersonalen ska registrera nedanstående uppgifter i bårhusets datasystem:

Om personen som hämtar den avlidne är känd:

 • namn
 • att personen är känd
 • begravningsbyråns namn.

Om personen som hämtar den avlidne inte är känd:

 • namn
 • hur personen legitimerat sig
 • personnummer eller motsvarande uppgift enligt legitimationshandlingen
 • i vilken egenskap personen hämtar den avlidne.

Ombudet för dödsboet ska:

 • bekräfta att denne har tagit emot den avlidne och de eventuella föremål som följde med den avlidne till bårhuset, med sin namnteckning på bårhusets utlämningskvitto.

Bårhuspersonalen ska:

 • bekräfta att denne har lämnat ut den avlidne och de eventuella föremål som följde med den avlidne till bårhuset med sin namnteckning på bårhusets utlämningskvitto
 • skanna in kvittot i bårhusets datasystem, varvid ärendet stängs.

När den avlidne lämnats ut för kistläggning övergår bårhusets ansvar för den avlidne till den som avhämtar den avlidne.

Minnesprodukter, kosmetisk behandling etc.

Scanning av fingeravtryck, DNA-topsning, andra handlingar i syfte att skapa minnesprodukter, kosmetisk behandling, styling etc. får förekomma i bårhusets lokaler när den avlidne lämnats ut till kistläggning.

När efterlevande saknas/när inget ombud hör av sig

När det gått tre (3) veckor efter den avlidnes ankomst till bårhuset och ingen har hört av sig angående avhämtning ska kontakt tas med Skatteverket som ansvarar för att utreda orsaken till utebliven kontakt.

 1. Mejla ärendet till Skatteverket på adressen skatteverket@skatteverket.se. Använd alltid säkerhetslösningen TLS vid mejlkontakt där personnummer uppges.
 2. Skriv ”Underrättelse från bårhus” i ärendemeningen
 3. Uppge den avlidnes personnummer/reservnummer
 4. Uppge om bårhuset vill ha återkoppling från Skatteverket och i förekommande fall på vilket sätt.
 • Uppdaterad: 26 mars 2024

 • Faktagranskad: 22 september 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Birgitta Rosengren, hälso- och sjukvårdsförvaltningen