Till start

Vårdgivarguiden

Region Stockholm bekostar de transporter som AISAB ansvarar för att utföra.

Transportansvar

AISAB är ansvarig för transporten till bårhuset när platsen för dödsfallet är:

 • Ordinär boendeform (privat bostad)
 • Sjukvårdsinrättning i egen regi
 • Sjukvårdsinrättning i privat regi, när vården utförs på uppdrag åt regionen
 • Sjukvårdsinrättning utanför regionen, när regionen har remitterat den avlidne dit
 • I särskild boendeform (SÄBO/LSS), när borttagande av explosivt material/vid klinisk obduktion är aktuellt

Kommunen (kommunal aktör, privat aktör, upphandlad aktör enligt LOU/LOV) där den avlidne bott/vistats är ansvarig för transporten till bårhuset för övriga dödsfall i särskild boendeform (SÄBO/LSS).

Vårdgivaren är ansvarig för transporten till bårhuset när platsen för dödsfallet är sjukvårdsinrättning i privat regi och vården inte utförs på uppdrag åt regionen.

Dödsboet är ansvarig för transporten till bårhuset för övriga dödsfall utanför regionen. 

Transport av foster
AISAB ansvarar för transport från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Capio Sankt Görans Sjukhus till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge för perinatal obduktion av foster efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan. Om beställare och/eller närstående så önskar ingår återtransport till det ordinarie sjukhusets bårhus.

Transport av utländska medborgare till hemlandet

Ansvar för transport till hemlandet och övrigt omhändertagande av avlidna utländska medborgare ligger hos vederbörandes dödsbo eller annan, till exempel försäkringsbolag. Utrikesdepartementet eller ambassad kan behöva kontaktas för att efterlevande ska kunna underrättas och eventuell hemtransport ordnas.

Beställning av transport

Beställningen tas emot via tjänstgörande personal på 08-123 120 80.

Uppgift om vart den avlidne har förts, kan i efterhand efterfrågas på samma telefonnummer.

Transport av avliden genomförs inom Stockholms län dygnet runt årets alla dagar.

Uppgifter som efterfrågas vid beställningen

Vid beställningen använder personalen olika mallar beroende på uppdragets art. Mallarna hjälper personalen att inhämta de svar på uppgifter som krävs för att klara uppdraget. Därutöver görs avstämning att blanketten ”Meddelande till bårhuset inför avlämning av avliden” är korrekt ifylld och att identitetsband är fäst vid hand- och fotled på den avlidne.

Inställelsetider

När närstående finns på plats hos en avliden i ordinär boendeform (privat bostad), kontaktar transportören alltid den närstående för att komma överens om tidpunkt för avhämtning.

Utförande

Inför avhämtningen har läkare eller sjuksköterska fyllt i ”Meddelande till bårhuset inför avlämning av avliden” samt övrig dokumentation som ska följa med den avlidne.

Transportpersonalen:

 • Omhändertar ”Meddelande till bårhuset inför avlämning av avliden” och kontrollerar att det är korrekt och fullständigt ifyllt och i de fall uppgifter saknas kontaktas beställaren av transporten för komplettering av uppgifterna
 • Omhändertar övriga dokument som lämnats av beställaren av transporten att medfölja den avlidne till bårhuset (obduktionsremiss)
 • Verifierar att den avlidne har identitetsband på hand- och fotled och jämför så att uppgifterna på identitetsbanden överensstämmer med uppgifterna på ”Meddelande till bårhuset inför avlämning av avliden”

Det praktiska omhändertagandet

Om närstående så önskar kan denne delta under det praktiska omhändertagandet.  

Transportpersonalen informerar närstående om vilket bårhus den avlidne kommer att föras till och om möjligheten att ta ett sista personligt avsked på bårhuset.  

 • Uppdaterad: 22 november 2023

 • Faktagranskad: 22 november 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Marit von Rosen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen