Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patientsäkerhet handlar om att förhindra att patienter drabbas av undvikbara skador i samband med vård och behandling. Region Stockholm har en nollvision för vårdskador. För att uppnå målet krävs bland annat att alla vårdgivare bedriver ett systematiskt förbättringsarbete vilket också kräver att patienten involveras i vården och patientsäkerhetsarbetet. Dessutom har regionen prioriterat ett antal åtgärder för att möta upp nollvisionen. Det handlar om att följa nationella och regionala satsningar och handlingsprogram samt ordna patientsäkerhetsutbildningar och återkommande patientsäkerhetsdagar.

En delaktig patient kan göra vården säkrare

Enligt patientsäkerhetslagen och patientlagen ska vårdgivare ge patienter och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Patienterna tillför mycket genom sina erfarenheter.

SKR har tagit fram ett nationellt ramverk för patientmedverkan med syfte att skapa en helhetsbild av patientmedverkan och en struktur för att arbeta med området. Av ramverket framgår tre viktiga perspektiv för patientmedverkan:

 • utveckling av vården sker tillsammans med patient och närstående
 • patienten ses som en part i beslutsprocessen och
 • vården bidrar till egenvård.

Vidare beskrivs konkreta åtgärder på olika nivåer inom hälso- och sjukvården.

Vem gör vad i regionens patientsäkerhetsarbete?

Det är vårdgivarna som bedriver det konkreta arbetet med att förebygga och minska vårdskador. Vårdgivarna ska se till att alla patienter får en god och säker vård. I det ingår bland annat att vårdgivarna känner till regelverk och riktlinjer och fortlöpande följer upp, utvärderar och förbättrar kvalitet och patientsäkerhet i den egna verksamheten. Vårdgivarna ska sammanfatta sitt systematiska patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhets­berättelse varje år. I Region Stockholm görs också en regionsövergripande patientsäkerhetsberättelse.

Inom regionen finns en särskild kommitté för patientsäkerhet, Regionala Sammverkansgruppen Patientsäkerhet, RSG PS, vars funktion är att strategiskt planera patientsäkerhetsarbetet i länet. RSG PS, består av representanter från olika vårdgivare samt tjänstemän från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och leds av Region Stockholms chefläkare.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, samordnar, utvecklar och följer upp patientsäkerhetsarbetet dels genom avtalen med vårdgivarna, dels genom expertfunktioner inom olika områden och avdelningar inom förvaltningen. Kvalitet och patientsäkerhet med en samordnande roll för patientsäkerhetsarbetet och samordnar både interna nätverk på förvaltningen och externa nätverk för vårdgivare.

Samverkansforum

Som ett sätt att dela och utveckla kunskap inom patientsäkerhet med vårdgivare och andra experter finns ett antal samverkansforum.

Samverkansforum samordnas av Kvalitet och patientsäkerhet:

 • Trycksår/fall/nutrition/munvård
 • Risk och händelseanalys/FRAM
 • Vårdrelaterade infektioner, VRI
 • Markörbaserad journalgranskning
 • Patientsäkerhetskultur

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen ska alla vårdgivare skriva en patientsäkerhetsberättelse som ett led i sitt systematiska förbättrings- och patientsäkerhetsarbete. I den ska vårdgivaren beskriva hur man har arbetat med patientsäkerhet under det föregående året och resultaten av arbetet.  

Det huvudsakliga syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att vårdgivare ska ha kontroll över sitt patientsäkerhetsarbete. Många vårdgivare publicerar sina patientsäkerhetsberättelser på sin hemsida där patienter och andra intressenter kan ta del av dem.

Som stöd i framtagandet av en patientsäkerhetsberättelse kan vårdgivare använda sig av:

Här kan du läsa redogörelser av patientsäkerhetsarbetet inom Region Stockholm på övergripande huvudmannanivå:

Myndigheterna och patientsäkerhet

De viktigaste statliga myndigheterna när det gäller patientsäkerhetsfrågor är Inspektionen för vård och omsorg,  IVO, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, och Socialstyrelsen.

Vid sidan av myndigheterna har varje region också skyldighet att ha en fristående och opartisk patientnämnd dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig med klagomål på vården.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Till IVO ska vårdgivare anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, en så kallad lex Maria-anmälan. Patienten kan klaga på vården eller hälso- och sjukvårdspersonalen hos IVO.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

Vid allvarligare fel kan IVO anmäla en legitimerad hälso- eller sjukvårdspersonal till HSAN som tar ställning till behörighetsfrågor och kan besluta om åtgärder som exempelvis prövotid eller återkallelse av legitimation (deslegitimering). Justitieombudsmannen, JO, och justitiekanslern, JK, kan också begära att HSAN tar upp ärenden.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har ett register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, det så kallade HOSP-registret. Socialstyrelsen ger även ut föreskrifter och allmänna råd i författningssamlingen HSLF-FS (tidigare SOSFS). Författningssamlingen är gemensam för hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa. Via länken nedan får du mer information om Socialstyrelsens arbete med patientsäkerhetsfrågor.

Patientnämnden, PaN

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kostnadsfritt kan vända sig med frågor eller problem som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård, kommunal vård och tandvård.

Regionala samverkansgruppen Patientsäkerhet

Kontakt

Anna Lundin | patientsäkerhetsstrateg, Kvalitet och patientsäkerhet

 • Uppdaterad: 29 oktober 2020

 • Faktagranskad: 29 oktober 2020

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Anna Lundin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen