Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patientsäkerhet är en ständigt närvarande fråga i det dagliga arbetet i alla delar av vården. Till stöd för patientsäkerhetsarbetet finns ett antal hjälpmedel i form av verktyg och metoder som i sin tur innehåller till exempel mallar. Det finns exempelvis verktyg som underlättar systematisering av avvikelsehanteringen i vården och mallar till hjälp för att skriva en vårdgivares patientsäkerhetsberättelse.

På denna sida listas ett antal hjälpmedel som kan vara till nytta i det dagliga patientsäkerhetsarbetet. Du kan dessutom läsa vidare på SKR:s hemsida och hos Socialstyrelsen.

Risk- och händelseanalys

För att hög patientsäkerhet ska kunna uppnås och upprätthållas krävs det att vårdgivare identifierar och åtgärdar risker innan patienter kommer till skada. Händelser som har orsakat eller skulle ha kunnat orsaka patientskada måste också utredas så att adekvata åtgärder kan sättas in för att förhindra att liknande händelser upprepas i framtiden.

Om Nitha

Det nationella IT-stödet för händelseanalys, Nitha, bygger på ett standardiserat arbetssätt med gemensamma termer och begrepp. Nitha stödjer metodiken i handboken för Riskanalys och Händelseanalys. Systemet är framtaget för att stödja händelseanalysarbetet i Sverige och för att sprida analysresultat och göra dem tillgängliga för nationellt lärande.

I Nithas kunskapsbank kan du söka efter avslutade analysrapporter och lära dig av andras erfarenheter. Alla som har en anslutning till Sjunet kan komma åt kunskapsbasen.

HändelseVis

Det mest använda avvikelsehanteringssystemet inom Region Stockholmär systemet HändelseVis.

Syftet med systemet är att öka säkerheten för patienter och medarbetare. Här kan medarbetare inom hälso- och sjukvården rapportera olika typer av risker och avvikelser inom områdena:

  • vård
  • arbetsmiljö
  • labb
  • miljö

Inrapporterade avvikelser och risker analyseras och följs upp i syfte att användas som underlag för förbättringsarbete.

Region Stockholm tillhandahåller flera utbildningar i HändelseVis. Dessa hittar du på Lärtorget:

Markörbaserad journalgranskning

Metoden markörbaserad journalgranskning, MJG, identifierar olika markörer, det vill säga uppgifter som tyder på att en skada kan ha inträffat, i patientdokumentationen. Om en skada har uppstått bedöms typ, allvarlighetsgrad och om skadan hade gått att undvika. Sammanställning av resultatet från granskningsarbetet bildar sedan underlag för åtgärder för ökad patientsäkerhet. Läs mer i SKR:s handbok:

Kulturmätning

God arbetsmiljö och god patientsäkerhet är ofta tätt sammanlänkade. Grunden för den hälsofrämjande arbetsplatsen och hög patientsäkerhet är ett systematiskt patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete. I en kulturmätning mäts en organisations säkerhetskultur genom att via en enkätundersökning undersöka exempelvis personalens attityder i viktiga patientsäkerhetsfrågor.

Därefter kan åtgärder sättas in för att förbättra patientsäkerhetskulturen och därmed patientsäkerheten. Läs gärna mer i SKR:s handbok:

Handböcker från SKR

Handböcker från Socialstyrelsen

Handbok för vårdgivare, chefer och personal: Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig

Regler från Socialstyrelsen som gäller patientens ställning och rätten till information, delaktighet och kontinuitet.

Mallar för patientsäkerhetsberättelse

Alla vårdgivare ska enligt patientsäkerhetslagen senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse för det föregående året.  Syftet är en tydlig och öppen redovisning av resultatet av patientsäkerhetsarbetet, inklusive mål och strategier. Här finns mallar för vårdgivarnas upprättande av patientsäkerhetsberättelse.

  • Uppdaterad: 9 december 2020

  • Faktagranskad: 2 oktober 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Anna Lundin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen