Till start

Vårdgivarguiden

I samband med rapportering av vårdkontakter i öppen vård till GVR, gemensamt vårdregister, är det obligatoriskt att ange taxekod. Koden används i samband med att vårdgivaren ska ta ut patientavgift och då i kombination med besökstyp och yrkeskategori. Taxekoden har ett bestämt användningsområde till exempel att särskilja en specifik patientgrupp eller vilken avgift som ska tas ut eller att en vårdkontakt är avgiftsfri.

För vårdgivare som använder rapporteringsanvisning finns detaljerad information om vilka taxekoder som ska används inom sitt avtal.

Översikten är sorterad utifrån den patientkategori som taxekoden ska användas för. Förklaring till respektive fält.

Förklaringar till fälten i taxekodtabellerna.
Taxa (kod) KodID, den kod som rapporteras från PAS-systemet till GVR.
Besökstyp Möjliga besökstyper att använda tillsammans med denna taxekod.
Yrkeskategori Möjliga yrkeskategorier som går att använda med denna taxekod. Aktuella koder finns i kodservern.
Vårdgren Beskriver om koden används inom primär- eller specialistvård eller om koden kan använda inom all hälso- och sjukvård. Påverkar i vissa fall vilken patientavgift som ska tas ut.
Användningsområde Beskriver taxekodens användningsområde.

Patient folkbokförd och bosatt i Sverige

Rapporteras på personnummer.

Taxekoder för patienter bosatta och folkbokförda i Sverige.
Kod Besökstyp      Yrke Vårdgren Användningsområde

01
Primärvård geriatrik

0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, L, P, U, W, Y Alla Primärvård
inklusive geriatrik
När en patient ska betala hela patientavgiften.
02
Specialist-
mottagning inkl dagvård
0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, L, P, U, W, Y Alla Specialistvård När en patient ska betala hela patientavgiften.
03
Akutmottagning
0, 1 Alla Specialistvård För vårdkontakt på sjukhusens akutmottagningar och specialistakutmottagning
06
Avgiftsbefriad

0, 1, 2, 4, 8, 9, A, B, H, L, P, U, W, Y

 
Alla All hälso- och
sjukvård

När en vårdkontakt är avgiftsbefriad till exempel kontakt via telefon- eller chatt, vård enligt smittskyddslagen eller för personer 85 år och äldre.

Undantag för:
- patient yngre än 18 år (taxa 60),
- patient som omfattas av hemsjukvård (taxa 50).

Ovan taxekoder (50 och 60) har företräde före taxa 06.

08
Frikort
0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, L, P, U, W, Y Alla All hälso- och
sjukvård

För vårdkontakt som är avgiftsbefriad enligt högkostnadsskyddet för sjukvård, patienten har frikort.

Om vårdkontakten är avgiftsbefriat av annat skäl än frikort används följande taxor:
- Taxa 06 - till exempel kontakt via telefon- eller chatt, vård enligt smittskyddslagen eller för personer 85 år och äldre. Se avgiftshandboken för avgiftsfria vårdkontakter.
- Taxa 50 - patient som omfattas av hemsjukvård.
- Taxa 60 - patient yngre än 18 år (ej sjukhusens akut mottagning).

10
Resterande avgift
till frikort
0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, L, P, U, W, Y  Alla All hälso- och
sjukvård
När patientavgiften är lägre än ordinarie patientavgift för att komma upp i högkostnadsskyddsbeloppet.
11
Medicinsk service
 3 eller 7  Alla Viss medicinsk service Används för besök inom viss medicinsk service där patientavgift tas ut såsom röntgen, neuro- och fysiologilab samt viss endoskopi. Remiss ska komma från regionens läkare eller läkare med avtal med regionen. 
13
Tekniska hjälpmedel
7 Alla All hälso- och sjukvård Förskrivna hjälpmedel som delas ut av hjälpmedelscentral eller annan vårdgivare, avser de hjälpmedel som är avgiftsbelagda (korttidslån) 
19
Självbetalande – icke subventionerad vård
0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, L, P, U, W, Y Alla All hälso- och sjukvård

Ej folkbokförda personer samt folkbokförda patienter som söker privat vård. Används när en patient eller dennes försäkringsbolag ska betala hela vårdkostnaden (gäller även utlandssvenskar eller EU/EES eller konventionspatient som saknar giltiga intyg och därför ska erlägga hela vårdkostnaden själv).

Observera att denna taxa även används för dessa personkategorier i samband med sådan smittskyddsvård som enligt beslut i landstingsfullmäktige ska vara kostnadsfri för ”Fullt betalande patienter från land utanför EU/EES, Schweiz och konventionsland”.

20
Uteblivet besök
eller sent återbud
5 Alla All hälso- och sjukvård Används då patienten uteblir från ett bokat besök eller återbud inte lämnas senast 24 timmar före besöket.

21
Mammografi/
gynekologisk
screening

0, 1 Alla Medicinsk service Besök avseende mammografi eller gynekologiskscreening, riktad hälsokontroll. Högkostnadskortet gäller ej. OBS! Används inte då screening ges inom ramen för en vårdkontakt i hälso- och sjukvård. 
46
Särskilt boende
2  83 Primärvård Observera, ska endast används av vårdgivare som är auktoriserad för vårdval medicinsk fotvård. Används för vårdkontakt i särskilt boende.
50
Hemsjukvård
2  Alla Primärvård

Används för vårdkontakt med patient som är inskriven i basal hemsjukvård eller ASIH (avancerad sjukvård i hemmet).

Används bara av husläkarmottagningar och ASIH.

60
Patient yngre än 18 år
0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, L, P, U, W, Y   Alla All hälso- och sjukvård

Används för vårdkontakt med patient som är under 0-17 år. Undantag för besök på sjukhusens akutmottagning, se taxa 62.

Gäller samtliga avgiftsbefriade vårdkontakter det vill säga även kontakt via telefon- eller chatt, vård enligt smittskyddslagen osv.

62
Akutmottagning, patient yngre än 18 år
0, 1  Alla Specialistvård Används för vårdkontakt på akutsjukhusens akutmottagning eller specialistakut av patient som är under 0–17 år. Används inte av till exempel närakut eller jourmottagningar. 

Patient från EU/EES, Schweiz och konventionsland

EU/EES- och konventionspatient (inklusive utlandssvenskar från dessa länder).

Om inte annat anges ska reservnummer alltid användas vid rapportering av dessa patientkategorier. Reservnumret tas ut från personuppgiftsregistret, PU, och ha LKF 33 99 99 (län/kommun/församling).

Taxekoder för patienter från EU/EES med flera.
 Kod  Besökstyp Yrke Vårdgren Användningsområde
04
EU/EES- och
konventionspatienter
0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, L, P, U, W, Y Alla All hälso- och
sjukvård
Patient från EU/EES-land eller Schweiz i den mån personen har rätt till vård enligt förordning (EG) 883/2004 eller konventionsland Ej folkbokförd. Patientavgiften är densamma som tas ut för person bosatt i Sverige, används även för avgiftsfria besök till exempel om patienten har frikort eller besök som omfattas av smittskyddslagen. Se Turisthandboken på Vårdgivarguiden för mer information.
19
Självbetalande – icke subventionerad vård
0, 1, 2, 8, 9, A, B, H, L, P, U, W, Y Alla All hälso- och sjukvård

Ej folkbokförda personer samt folkbokförda patienter som söker privat vård. Används när en patient eller dennes försäkringsbolag ska betala hela vårdkostnaden (gäller även utlandssvenskar eller EU/EES eller konventionspatient som saknar giltiga intyg och därför ska erlägga hela vårdkostnaden själv).

Observera att denna taxa även används för dessa personkategorier i samband med sådan smittskyddsvård som enligt beslut i landstingsfullmäktige ska vara kostnadsfri för ”Fullt betalande patienter från land utanför EU/EES, Schweiz och konventionsland”.

Patient från land utanför EU/EES samt folkbokförd patient som betalar hela vårdkostnaden själv

Fullt betalande patienter från land utanför EU/EES, Schweiz och konventionsland med vilket Sverige saknar sjukvårdskonvention. Gäller även sådan smittskyddsvård som dessa personer har kostnadsfrihet för.

Om inte annat anges ska reservnummer alltid användas vid rapportering av dessa patientkategorier. Reservnumret tas ut från personuppgiftsregistret, PU, och ha LKF 33 99 99 (län/kommun/församling).

Taxekoder för patienter utanför EU/EES.
Kod Besökstyp Yrke Vårdgren Användningsområde
19
Självbetalande – icke subventionerad vård
0, 1, 2, 8, 9, A,
B, H, L, P, U, W, Y
Alla All hälso- och sjukvård

Ej folkbokförda personer samt folkbokförda patienter som söker privat vård. Används när en patient eller dennes försäkringsbolag ska betala hela vårdkostnaden (gäller även utlandssvenskar eller EU/EES eller konventionspatient som saknar giltiga intyg och därför ska erlägga hela vårdkostnaden själv).
Observera att denna taxa även används för dessa personkategorier i samband med sådan smittskyddsvård som enligt beslut i regionfullmäktige ska vara kostnadsfri för ”Fullt betalande patienter från land utanför EU/EES, Schweiz och konventionsland”.

Dessa patientgrupper ska enligt beslut av Region Stockholm få kostnadsfri provtagning, vård och behandling för corona-vård på samma sätt som folkbokförda.

Patient som är asylsökande, person utan tillstånd samt kvotflyktingar

Om inte annat anges ska reservnummer alltid användas vid rapportering av dessa patientkategorier. Reservnumret tas ut från personuppgiftsregistret, PU, och ha LKF 33 99 99 (län/kommun/församling).

Taxekoder för patienter som är asylsökande med flera.
Kod Besökstyp Yrke Vårdgren Användningsområde
12
Asylsökande inkl. person som omfattas av massflykting-direktivet
0, 1, 2, 4, 8, 9,
A, B, H, L, P, U, W, Y
Alla All hälso- och sjukvård

Asylsökande är en person som befinner sig i ett land och där ansöker om skydd men ännu inte fått ansökan avgjord. Alla asylsökande ska kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort eller ett intyg, asylkvitto, från Migrationsverket om att asylansökan nyligen är inlämnad. Utöver taxa 12 finns ytterligare taxekoder för asylsökande, se taxa 69, 73, 74, 75 för mer information.

Mer information om massflyktingdirektivet finns här på Vårdgivarguiden.

69
Asylsökande inkl. person som omfattas av massflykting-direktivet,
avgiftsbefriad
0, 1, 2, 4, 8, 9, A, B, H, L, P, U, W, Y Alla

All hälso- och
sjukvård

Används när en vårdkontakt är avgiftsbefriad till exempel kontakt via telefon- eller chatt, person under 18 år, vård enligt smittskyddslagen, personer 85 år och äldre eller saknar medel att erlägga patientavgift. Se regelverket för patientavgifter för mer information.

Asylsökande är en person som befinner sig i ett land och där ansöker om skydd men ännu inte fått ansökan avgjord. Alla asylsökande ska kunna uppvisa ett giltigt LMA-kort eller ett intyg, asylkvitto, från Migrationsverket om att asylansökan nyligen är inlämnad.

Mer information om patientgruppen finns i handboken för asylsökande och personer utan tillstånd här på Vårdgivarguiden.

Mer information om massflyktingdirektivet finns här på Vårdgivarguiden.

70
Bevispersoner
0, 1, 2, 4, 8, 9, A, B, H, L, P, U, W, Y Alla All hälso- och
sjukvård

Har särskild typ av uppehållstillstånd. Person som fått uppehållstillstånd för att närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål. Mer information om patientgruppen finns i handboken för asylsökande och personer utan tillstånd här på Vårdgivarguiden.

71
Person utan tillstånd

0, 1, 2, 4, 8, 9, A,B, H, L, P, U, W, Y

Alla All hälso- och
sjukvård
Person som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Ex asylsökande som fått avslag och stannat kvar, person som stannat kvar efter att ett tidsbegränsat tillstånd gått ut, person som aldrig gett sig tillkänna för myndighet. Har troligen någon form av ID-handling som kan bekräfta personens identitet.
73
Hälsoundersökning
för asylsökande inkl. person som omfattas av massflykting-direktivet
0, 1, 3 01-69, 70, 89  Primärvård 

Används för rapportering av riktade hälsokontroller till asylsökande inkl. person som omfattas av massflyktingdirektivet. Används av husläkarmottagningar med specifikt avtal om hälsoundersökning.  

Mer information om massflyktingdirektivet finns här på Vårdgivarguiden.

74
Stödsamtal för
asylsökande
0, 1, 2 74, 75, 96  Primärvård  Används för rapportering av riktade hälsokontroller till Asylsökande. Används endast av husläkarmottagningar med specifikt avtal

75
Hälsoundersökning anknytning/
kvotflykting/fd asylsökande
med uppehållstillstånd

0, 1, 3 01-69, 70, 89  Primärvård  Används endast av vårdcentraler som har avtal om att utföra hälsokontroller för personer som är Anknytning/Kvotflykting/Fd asylsökande med uppehållstillstånd.
76
Hälsoundersökning för
person utan tillstånd
0, 1 01-69, 70, 89  Primärvård  Används för rapportering av riktade hälsokontroller till personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Används bara av mottagningar med specifikt avtal. 
77
Stödsamtal för person
utan tillstånd
0, 1, 2 74, 75, 96  Primärvård  Används för rapportering av stödsamtal till personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Används endast av mottagningar med specifikt avtal. 
78
Person utan tillstånd,
avgiftsbefriad
0, 1, 2, 4, 8, 9, A, B, H, L, P, U, W, Y  Alla All hälso- och sjukvård

Används när en vårdkontakt är avgiftsbefriad till exempel kontakt via telefon- eller chatt, person under 18 år, vård enligt smittskyddslagen, personer 85 år och äldre eller saknar medel att erlägga patientavgift. Se regelverket för patientavgifter för mer information.

95
Kvotflykting
0, 1, 2, 4, 8, 9, A, B, H, L, P, U, W, Y Alla All hälso- och sjukvård En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR att få flytta till ett annat land. Används bara fram till folkbokföringen är klar. Samma patientavgiftsregler gäller som för bosatta i Sverige. Används för avgiftsbelagda besök.

96
Kvotflykting,
avgiftsbefriad

0, 1, 2, 4, 8, 9, A, B, H, L, P, U, W, Y Alla All hälso- och sjukvård

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR att få flytta till ett annat land. Används bara fram till folkbokföringen är klar. Samma patientavgiftsregler gäller som för bosatta i Sverige. Används för avgiftsbefriade besök, te x frikort, barn och ungdom under 18 år och så vidare. Observera att taxa 96 också används vid vårdkontakt som leder till att personen kommer upp i högkostnadsskyddsgränsen.

97
Kvotflykting, Hälsoundersökning
0, 1 01-69 Primärvård

Används endast av husläkarmottagningar med särskilt avtal.

Koden ska användas både före och efter folkbokföring. Reservnummer används före folkbokföring är klar medan personnummer ska används då personen är folkbokförd. Samma patientavgiftsregel gäller som för bosatta i Sverige.

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR att få flytta till ett annat land.

Övriga koder

Kan användas av alla vårdgivare för alla patientkategorier.

Taxekoder för övriga användningsområden.
 Kod  Besökstyp  Yrke  Vårdgren  Användningsområde

09
Avgift enl taxa för intyg, vaccination mm

3 eller 7  Alla All hälso- och sjukvård Registrering av momsbefriade intyg, vaccinationer, provtagningar, hälsokontroller som inte ingår i regionens ordinarie åtagande.
15
Övriga avgifter
3 eller 7  Alla All hälso- och sjukvård Kan vid behov användas för rapportering av försäljning av träningskort, böcker mm inkl. rapportering av momsbelagda intyg. 
20
Uteblivet besök
eller sent återbud
5 Alla All hälso- och sjukvård Används då patienten uteblir från ett bokat besök eller återbud inte lämnas senast 24 timmar före besöket.
27
Medicinska handlingar
3  Alla All hälso- och sjukvård Används för hantering av avgift för kopior på journalhandlingar med mer.

29
Anhörigmåltid

3 99 All hälso- och sjukvård Anhörigmåltid, Egenavgift
72
Käkkirurgi
0, 1 Alla Specialistvård Används bara av mottagningen för käkkirurgi på Södersjukhuset.

Rapporteringsanvisningar

För vårdgivare som har en specifik rapporteringsanvisning finns detaljerad information om vilka taxekoder som ska används inom sitt avtal.

Här hittar du anvisningar, per vårdområde, för hur vårdkontakter ska rapporteras för utbetalning av ersättning.

Relaterad information

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 1 januari 2024

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Tove Richter Lagerkranz, hälso- och sjukvårdsförvaltningen