Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Höft- och knäprotesoperationer

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt Förfrågningsunderlag Vårdval Höft- och knäprotesoperationer. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter

Information om regelverk och definitioner kring rapportering av vårdkontakter finns bland annat i dokumentet ”Regelverk för rapportering av vårdkontakter”. Utöver detta skall vårdhändelserna DRG-grupperas och förses med tilläggskoder enigt anvisningarna för respektive vårdkontakt. Anvisningarna har utarbetats för att kunna skilja ut utförda vårduppdrag inom vårdvalsområdet höft- knäprotesoperation från andra uppdrag eller för att skilja ut vilken ersättning som ska utgå enligt avtalet.

Bedömningsbesök som inte leder till operation

Bedömningsbesök som leder till operation

Inskrivning/Vårdplaneringsbesök

Återbesök efter operation

Vårdtillfälle i sluten vård

Din filtrering gav inga träffar.