Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisningar

Psykiatrisk öppenvård, SLSO (ersättningsmodell 207)

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag enligt avtal för Psykiatrisk öppenvård, SLSO. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument. Avser modell 207.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök, enskilt eller team

Mottagningsbesök, enskilt, SLSO

Ersättningskod: 2VP50
 • Vårdkontakt på mottagning som innebär personligt möte mellan en patient och en hälso- och sjukvårdspersonal.

Teambesök på mottagning, SLSO

Ersättningskod: 2VP51
 • Vårdkontakt på mottagning eller via videolänk som innebär personligt möte mellan en patient och ett vårdteam.

 • Obligatoriskt att ange om patienten närvarar via videolänk:

Hembesök, enskilt eller team

Hembesök, enskilt eller team, SLSO

Ersättningskod: 2VP52
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte mellan en patient och en hälso- och sjukvårdspersonal eller ett vårdteam i patientens bostad eller motsvarande.

Besök på annan plats, enskilt eller team

Besök på annan plats, enskilt eller team, SLSO

Ersättningskod: 2VP53
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte mellan en patient och en hälso- och sjukvårdspersonal eller ett vårdteam på annan plats än mottagning eller patientens bostad eller motsvarande.

Gruppbesök, enskilt eller team

Gruppbesök och Gruppteambesök, SLSO

Ersättningskod: 2VP54
 • Vårdkontakt som innebär personligt möte i grupp mellan flera patienter och en hälso- och sjukvårdspersonal eller ett vårdteam.

Distanskontakt

Telefonkontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård

Ersättningskod: 2VP56
 • Distanskontakt per telefon som motsvarar ett fysiskt möte mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonal som gör t ex en bedömning och fattar beslut om utredning eller behandling eller genomför psykologisk behandling eller anamnestagning.

Videomöte

Ersättningskod: 2VP55
 • Distanskontakt via videolänk (ljud och bild i kombination) som motsvarar ett fysiskt möte mellan en patient och en hälso- och sjukvårdspersonal som gör exempelvis en bedömning och fattar beslut om utredning eller behandling eller genomför psykologisk behandling eller anamnestagning. Kontakten ska ske via säker uppkoppling.

Skriftlig digital distanskontakt avseende kvalificerad hälso- och sjukvård

Ersättningskod: 2VP57
 • Skriftlig digital distanskontakt där innehållet motsvarar ett fysiskt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvårdspersonal gör exempelvis en bedömning och fattar beslut om utredning eller behandling eller genomför psykologisk behandling eller anamnestagning. En skriftlig dialog som pågår under en tidsperiod och som motsvarar ett fysiskt besök rapporteras som en (1) skriftlig digital distanskontakt. Kontakten ska ske via säker, digital meddelandefunktion.

  Observera: skriftliga digitala distanskontakter som görs inom ramen för ett internetförmedlat modulbaserat program rapporteras på ett annat sätt (se ”Internetförmedlat stöd och behandling genom modulbaserade program”).

 • Rapportera båda på samma besök:

Internetförmedlat stöd och behandling genom modulbaserade program

Ersättningskod: 2VP58
 • Internetförmedlat stöd och behandling genom modulbaserat program rapporteras som en (1) vårdkontakt när den motsvarar en fysisk behandlingssession. Vårdkontakten kan antingen innefatta en modul (av flera) eller annan skriftlig digital kontakt (utöver en modul) om denna är av den omfattningen att den motsvarar ett fysiskt besök. Behandlaren följer upp patientens övningar, skattningar och eventuella meddelanden, gör bedömningar och ger feedback.

  Observera: vårdtjänsten ”Skriftlig digital distanskontakt” ska inte användas i denna situation.

 • Rapportera båda på samma besök:

 • eller

 • Minst en åtgärdskod som beskriver innehållet i programmet ska rapporteras utöver ZV044. För respektive program ska det vara i förväg överenskommet vilken åtgärdskod som ska användas för att beskriva innehållet.

  Inför implementering av internetförmedlade program vars innehåll inte kan beskrivas med de åtgärdskoder som redan används för något annat internetförmedlat program, ska kontakt tas med Psykiatrienheten för överenskommelse om val av koder. 

  Vid GB009 behöver även ICD-10-diagnos anges.

Konferens

Konferens med patient och/eller företrädare, SLSO

Ersättningskod: 2VP59
 • Vårdkontakt som innebär möte med angränsande vårdverksamheter, myndigheter eller andra aktörer och som rör enskild patients behandling/vårdplanering. Patient och/eller dennes företrädare deltar. Konferensen ska vara planerad och rapporteras av den som kallar till mötet. Mötet kan ske fysiskt eller via videolänk.

  Observera: det är kontakten med patienten som avgör vilken besökstyp som ska användas.

 • i kombination med en eller flera av nedan:

 • Obligatoriskt att ange om patienten närvarar via videolänk:

Konferens om patient, SLSO

Ersättningskod: 2VP60
 • Vårdkontakt som innebär möte med angränsande vårdverksamheter, myndigheter eller andra aktörer och som rör enskild patients behandling/vårdplanering. Varken patient eller dennes företrädare deltar, patientens/vårdnadshavarens tillstånd ska finnas. Konferensen ska leda till en dokumenterad vårdplanering. Konferensen ska vara planerad och rapporteras av den som kallar till mötet. Mötet kan ske antingen fysiskt, via telefon eller via videolänk.

 • i kombination med en eller flera av nedan:

Närståendeutbildning utan patient

Närståendeutbildning, SLSO

Ersättningskod: 2VP61
 • Närstående: person som den enskilde anser sig ha en nära relation till.

  Utbildning av närstående (enskilt eller i grupp) som sker utan att patienten är närvarande rapporteras när den utgör en del av vården av enskild patient. Syftet med utbildningen är att den närstående ska kunna ge patienten stöd i hanteringen av aktuell sjukdom.

  Vid närståendeutbildning i grupp ska rapportering och dokumentation ske i samtliga berörda patienters journaler. Gruppen bör inte vara större än att vårdkontakten möjliggör ett personligt bemötande med var och en, dvs. inte en ”aulaföreläsning”.

Din filtrering gav inga träffar.