Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Vårdvalet gäller specialiserad allergologi i öppenvård. Målgruppen är vuxna personer över 18 år (i vissa fall 16 år) med allergiska besvär som i enlighet med kriterierna i viss.nu inte ska tas om hand i primärvården, och som inte behöver högspecialiserad vård eller vård som kräver akutsjukhusens resurser.

Detaljerad uppdragsbeskrivning och villkor för godkännande finns i förfrågningsunderlaget.

Vårdvalet allergologi omfattar:

  • utredning och behandling av allergi/överkänslighet i övre och nedre luftvägar, hud och mag-/tarmkanal
  • diagnostik och differentialdiagnostik av astma och luftrörsbesvär
  • behandling och uppföljning av medelsvår till svår astma
  • bedömning av indikation för och behandling med immunterapi, det vill säga ASIT och Omalizumab-behandling samt anti-IgE-behandling.

Lungmedicin ingår inte i uppdraget.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 september 2019.

Vårdgivare med avtal

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 september 2019. Uppdaterad 1 april 2022.

Dokumentet ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar, asylsökande, tillståndslösa samt kvotflyktingar som erhållit vård i Region Stockholm. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag. Uppdaterat 30 september 2022.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar. 

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Blankett för ansökan om godkännande enligt LOV för vårdval specialiserad allergologi.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Vårdhygieniska aspekter vid mottagningsverksamhet inför driftstart av vårdval specialiserad allergologi i öppenvård. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV:

Vårdgivaren ska bifoga denna checklista vid ansökan om godkännande enligt LOV. Den används för egenkontroll av det vårdhygieniska kvalitetsarbetet inför start av verksamhet.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Funktionsbrevlåda för vårdvalsfrågor

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

Annie Sandell

Relaterad information

  • Uppdaterad: 22 november 2022

  • Faktagranskad: 10 november 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Annie Sandell, hälso- och sjukvårdsförvaltningen