Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Familjecentral

Familjecentral är en verksamhet som riktar sig till såväl blivande föräldrar som föräldrar med förskolebarn. På familjecentralen arbetar personal från flera olika verksamhetsområden tillsammans kring barnfamiljen. Familjecentralen ska bestå av barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och förebyggande socialtjänst med syfte att tidigt uppmärksamma barn och föräldrar med behov av utökat stöd.

Uppdrag och målgrupp

Målgrupp för tilläggsuppdrag familjecentral är blivande föräldrar samt föräldrar med barn 0 - 5 år. Tillsammans med öppen förskola och förebyggande socialtjänst ska BMM och BVC utveckla arbetssätt och genomföra insatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos blivande föräldrar och små barn och deras föräldrar.

Verksamhet kan bedrivas helt eller delvis samlokaliserat, alternativt ska de fyra verksamheterna erbjuda insatser på samma plats på ett familjecentrerat sätt.

Aktörerna inom familjecentralen ska löpande analysera målgruppens behov och anpassa verksamheterna och samverkan utifrån dessa behov.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

Tilläggsuppdraget familjecentral ersätts beroende på nivå av samlokalisering.

Ansök om avtal

Under respektive vårdval finns information om de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet, samt ansökningsblankett.

Omfattar graviditetsövervakning och eftervård, sexuell och reproduktiv hälsa, provtagning och rådgivning i enlighet med den organiserade screeningen för livmoderhalscancer. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapportering och kontaktuppgifter.

Omfattar barnhälsovård för barn 0-5 år i enlighet med barnhälsovårdens basprogram, och individuellt stöd och insatser utifrån barns och föräldrars olika behov. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

Avsiktsförklaring

Barnmorskemottagning respektive barnavårdscentral som ansöker om tilläggsuppdraget familjecentral ska bifoga en avsiktsförklaring med ansökan.

Samverkansöverenskommelse

För att kunna ansöka om tilläggsuppdraget familjecentral ska BMM och BVC dessutom teckna en samverkansöverenskommelse med berörd kommun/stadsdel, samt tillse att en samordnare för uppdraget utses.

Samverkansavtalet ska skickas in till hälso- och sjukvårdsförvaltningen efter att ansökan har godkänts, tillsammans med namn på utsedd samordnare.

Kontakt för vårdgivare

Ulrika Elg|Avtalshandläggare

Relaterad information

Vägledningen är en sammanfattning av olika stödjande dokument som finns kring arbetet med familjecentral och dess föräldraskapsstödsuppdrag.

  • Uppdaterad: 9 januari 2024

  • Faktagranskad: 22 juni 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Ulrika Elg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen