Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen är bland annat gravida och nyförlösta, de som behöver rådgivning och insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa samt provtagning inom den organiserade screeningen för livmoderhalscancer.

Vårdvalet barnmorskemottagning omfattar:

  • graviditetsövervakning och eftervård
  • sexuell och reproduktiv hälsa
  • provtagning och rådgivning i enlighet med den organiserade screeningen för livmoderhalscancer.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstiden meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 mars 2024.

Beskrivning av uppdraget och dess omfattning. Gäller från 1 mars 2024.

Beskrivning av ersättningsmodellen inom vårdvalet barnmorskemottagning. Gäller från 1 mars 2024.

Valbart uppdrag

Vårdgivare som har tecknat avtal inom vårdval Stockholm barnmorskemottagning eller barnavårdscentral kan ansöka om valbart uppdrag familjecentral.

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha digital förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2023. Uppdaterad 13 november 2023.

Periodersättning för BMM

Ersättningen utbetalas per påbörjad graviditetsperiod under vilken den gravida gjort minst ett individuellt besök hos Leverantören. Ersättningen betalas ut till den leverantör som den gravida gjort sitt första individuella besök hos under respektive period.

I ersättningen ingår dels en del som är lika för varje mottagning men också en del som är kopplat till Care Need Index (CNI).

I nedanstående dokument så redovisas hur mycket varje mottagning får i periodersättning för varje inskriven gravid kvinna under period A, B och C.

CNI-ersättning för BMM

Care Need Index (CNI) beskriver den förväntade risken att utveckla ohälsa baserat på följande fem socioekonomiska faktorer: utlandsfödd (Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika), arbetslös eller i åtgärd 16–64 år, ensamstående förälder med barn 17 år eller yngre, person ett år eller äldre som flyttat in i området eller lågutbildad 25–64 år.

CNI fastställs årligen efter rapport från Statistiska centralbyrån per den 31 oktober året innan ersättningen ska utbetalas och publiceras därefter på Vårdgivarguiden.
Läs mer om CNI på Statistiska centralbyrons webbplats.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Instruktioner bland annat om hur intresserade leverantörer kan ansöka om att bli godkända inom vårdvalet. Gäller från 1 januari 2023.

Blankett för ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV. Gäller från 1 januari 2023.

Checklistan fylls i och skickas till avtalsansvarig i samband med ansökan om nytt avtal.

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

Caroline Thorsén|Avtalshandläggare

Kristina Laurell Laroussi|Avtalshandläggare

Ulrika Elg|Avtalshandläggare

Relaterad information

  • Uppdaterad: 8 april 2024

  • Faktagranskad: 20 oktober 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Ulrika Elg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen