Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Uppdrag och målgrupp

Vårdval barnavårdscentral innebär bland annat att aktivt erbjuda barnhälsovård i enlighet med barnhälsovårdens basprogram och ge individuellt stöd och insatser utifrån barns och föräldrars olika behov. Verksamhetens övergripande mål är att medverka till att säkerställa barns hälsa, trygghet och utveckling med utgångspunkt från FN:s konvention om barnets rättigheter.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 mars 2024.

Beskrivning av uppdraget och dess omfattning. Gäller från 1 mars 2024.

Förteckning över obligatoriskt uppdrag, valbara uppdrag och lokaler som vid var tid omfattas av avtalet (bilaga 2). Gäller från 1 mars 2024.

Tilläggsuppdrag

Inom vårdområdet finns tre tilläggsuppdrag som beskrivs i förfrågningsunderlaget.

 • 5.4.2  Utökat hembesöksprogram
 • 5.4.3  Amningsmottagning, utökad amningsvård till föräldrar
 • 5.4.4  Familjecentral

Vårdgivare som har tecknat avtal inom vårdval Stockholm barnavårdscentral kan ansöka om valbart uppdrag utökat hembesöksprogram.

Vårdgivare som har tecknat avtal inom vårdval Stockholm barnavårdscentral kan ansöka om tilläggsuppdraget amningsmottagning.

Vårdgivare som har tecknat avtal inom vårdval Stockholm barnmorskemottagning eller barnavårdscentral kan ansöka om valbart uppdrag familjecentral.

Medicinskt ledningsansvarig läkare, MAL

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef. Verksamhetschefen representerar och arbetar på uppdrag av vårdgivaren. Det är verksamhetschefen som har det yttersta ansvaret för verksamheten. I de fall verksamheten saknar tillräcklig medicinsk kompetens uppdrar verksamhetschefen åt annan med tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra de enskilda medicinska ledningsuppgifterna (HSF 2017:30 4 kap 5 paragrafen).

Medicinskt ledningsansvarig läkare (MAL) är en enskild ledningsuppgift. I uppdraget som MAL ingår ett övergripande ansvar för frågor kopplade till enhetens medicinska verksamhet. Personalens eget yrkesansvar förminskas inte. I uppdraget som MAL ingår övergripande ansvar för medicinska rutiner, medicinsk säkerhet och avvikelsehantering.

Barnhälsovårdens rekommendationer om medicinskt ledningsansvar på BVC

Den medicinskt ansvarige läkaren ska:

 • vara specialist i allmänmedicin alternativt pediatrik samt helst vara kliniskt verksam på barnavårdscentralen
 • ha kunskap kring BHV-enhetens riktlinjer publicerade på vårdgivarguiden.se och inneha kunskap om medicinska riktlinjer och råd för barnhälsovård publicerade på Rikshandboken, Vårdgivarguiden, viss.nu och janusinfo
 • bistå mottagningen i medicinsk rådgivning i samband med avvikelserapportering och anmälningsfall
 • om möjligt delta i områdesträffar anordnade av Barnhälsovården i Region Stockholm
 • ansvara för att läkemedelsordination genom generella direktiv fungerar, till exempel akutväska, lokalbedövning, licenspreparat med mera
 • ha rutiner kring remisshantering enligt de riktlinjer som finns på Vårdgivarguiden och viss.nu
 • vara tillgänglig för medicinsk konsultation/rådgivning till barnsjuksköterskor/distriktssköterskor- samt specialister i allmänmedicin på BVC

Vårdgivare med avtal

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha digital förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2024.

Ersättning

Beskrivning av ersättningsmodellen inom vårdvalet barnavårdscentral. Gäller från 1 mars 2024.

Gäller från 1 mars 2024.

CNI beskriver den förväntade risken att utveckla ohälsa baserat på fem socioekonomiska faktorer. Vid beräkningen av mottagningens ersättning används relativt CNI. Gäller från 1 mars 2024.

Gäller från 1 mars 2024.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Patientinformation

Vårdvalsblankett till patient.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Ansökningsinbjudan för vårdval barnavårdscentral. Gäller från 1 mars 2024.

Blankett för ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Gäller från 1 mars 2024.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV. Gäller från 1 mars 2024.

Checklistan fylls i och skickas till avtalsansvarig i samband med ansökan om nytt avtal. Gäller från 1 mars 2024.

Gällande gräns för relativt CNI avseende Tilläggsuppdrag 1 – Utökat hembesöksprogram är 1,3.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som redan har avtal med Region Stockholm kontaktar:

Ylva Wendle Sundbom|Avtalsansvarig

Avdelningen för närsjukvård

Relaterad information

 • Uppdaterad: 11 juni 2024

 • Faktagranskad: 1 mars 2024

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Ylva Wendle Sundbom , hälso- och sjukvårdsförvaltningen