Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget innebär att tillhandahålla tjänster inom klinisk fysiologi som ett diagnostiskt stöd till andra specialiteter. Tjänsterna utförs på medicinsk indikation efter remiss från öppen- och slutenvård utanför akutsjukhusens organisation. Undersökningarna, som utgår från funktions- och bildgivande metoder, är huvudsakligen inriktade på hjärta, blodkärl, lungor, mag-tarmkanal och njurar.

Förfrågningsunderlaget innehåller ett basuppdrag och flera tilläggsuppdrag. Basuppdraget är obligatoriskt, och därutöver kan vårdgivaren ansöka om ett eller flera tilläggsuppdrag.

Uppdraget om ultraljud vid bukaortascreening ingår i screeningprogrammet för bukaortaaneurysm.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 april 2022.

Ett förtydligande av genomförda förändringar i det nya förfrågningsunderlaget för vårdval klinisk fysiologi. Ändringarna gäller från 1 april 2022.

Verksamma vårdgivare

Verksamma vårdgivare inom klinisk fysiologi, i vårdvalet och på akutsjukhusen. Gäller från 1 december 2023.

Utbud av tjänster och prislistor inom klinisk fysiologi

Utbud av tjänster inom vårdval klinisk fysiologi. Gäller från och med 1 januari 2023.

Utbud av tjänster inom klinisk fysiologi på sjukhus. Gäller från och med 1 januari 2024.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras.

Fakturera

För medicinsk service tillämpas styckeprisersättning för utförda undersökningar, som bygger på rapportering av utförda tjänster i FUMS (FakturaUnderlag Medicinsk Service).

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med lRegion Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Ansökningsblankett för vårdval klinisk fysiologi. Godkännande sker enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Vårdhygieniska aspekter för mottagningsverksamhet inom vårdvalsområde klinisk fysiologi. Checklistan ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Ifyllningsbar ansökningsblankett för mottagning på annan adress.

Inför driftstart

När ansökan om vårdval har blivit godkänd, utförs ett driftstartsmöte i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i. Driftstartsmötet äger rum omkring två veckor före driftstart, enligt checklista.

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Ansök om ändring

Ifyllningsbar ansökningsblankett. Används vid ansökan om tilläggsuppdrag, byte av lokal eller andra ändringar i gällande avtal.

Används vid ansökan om att lägga till, ta bort eller ändra undersökningar i utbudet för klinisk fysiologi. Om den nya undersökningen bedöms vara tillförlitlig, beprövad och patientsäker, kommer den att erhålla en egen FUMS-kod, prissättas och tillföras utbudet vid nästa revidering av förfrågningsunderlaget.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Klinisk fysiologi på akutsjukhusen

Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset har ett likartat uppdrag inom klinisk fysiologi, som vårdvalet för klinisk fysiologi. Uppdraget innebär att tillhandahålla tjänster inom klinisk fysiologi som ett diagnostiskt stöd till andra specialiteter. Tjänsterna utförs på medicinsk indikation efter remiss från öppen- och slutenvård utanför akutsjukhusens organisation.

Kontakt för vårdgivare

Maria Lindhvall|Avdelningen för närsjukvård

Relaterad information

  • Uppdaterad: 19 januari 2024

  • Faktagranskad: 25 maj 2023

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Maria Lindhvall, hälso- och sjukvårdsförvaltningen