Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta vårdval är patienter i öppenvård.

Vårdgivaren ska i första hand tillgodose patientens behov av hemrehabilitering för patienter som vårdats vid akutsjukhus, geriatrisk klinik eller specialiserad sluten rehabiliteringsklinik.

Det finns inget krav på remiss.

Basuppdraget består av rehabinsatser från:

 • legitimerad fysioterapeut
 • legitimerad arbetsterapeut
 • legitimerad dietist.

Valbara tilläggsuppdrag inom Primärvårdsrehabilitering:

 • Neuroteam
 • Kiropraktik
 • Naprapati
 • Behandling av lymfödem
 • Behandling i bassäng
 • Mottagningsverksamhet på husläkarmottagning
 • Mottagningsverksamhet på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

Neuroteam

Uppdraget riktar sig till patienter med stroke och annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom.

Förfrågningsunderlag

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Förfrågningsunderlag – primärvårdsrehabilitering, del 1

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Innehåller avtal och bilagor. Gäller från 1 november 2022.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 februari 2024

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Innehåller anvisningar för inlämnande av ansökan. Gäller från 1 februari 2024.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 februari 2024.

Vårdgivare med avtal

Länken leder till vårdgivare med avtal inom avtalsområdet. Notera att fler filter kan användas för att specificera sökresultatet. Åtagande kan exempelvis användas för att filtrera fram tilläggstjänster.

Geografiskt område primärvårdsrehabilitering

Avtalat geografiskt områdesansvar för hemrehabilitering i kommuner och stadsdelar.

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 november 2022. Uppdaterad 30 november 2023.

Rapporteringsanvisning som gäller från 1 februari 2024

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 februari 2024.

Leverantören ansvarar för att kontrollera och makulera felaktigt rapporterade besök som inte följer avtalet.

Denna lathund är skapad för att underlätta för dietister att klassificera diagnoser och vårdåtgärder i samband med en vårdkontakt.

Mall för manuell fakturering och rapportering

Fakturaunderlaget ska bifogas i Excelformat till Vårdfaktura. Uppdaterad 31 oktober 2022. Gäller från 1 november 2022 och ska användas för besök till och med 31 januari 2024.

Fakturaunderlaget ska bifogas i Excelformat till Vårdfaktura. Gäller från 1 februari 2024.

Vad som gäller vid hembesök hos patient som är bosatt på öar utan vägförbindelse inom Stockholms län.

Fakturaunderlaget för besök av patienter med skyddad identitet ska bifogas i Vårdfaktura.

Beskrivningen ska föras på årsbasis för respektive mottagning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska kunna ta del av beskrivningen efter förfrågan.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om ansökningsprocessen.

Ansökningsblankett för ansökan om godkännande enligt LOV för vårdval primärvårdsrehabilitering.

Ifyllningsbar pdf. I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Inför driftstart

Uppföljning inför driftstart utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver det som framgår av länken ovan göras inför driftstarten.

Ansök om ändring

Ansökningsblankett om förändring av gällande avtal inom vårdval primärvårdshabilitering, enligt lag om valfrihetssystem.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Här finns information om hur avtal kan avslutas och ditt ansvar som vårdgivare om verksamheten upphör. Gäller alla former av vårdavtal.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

Vårdgivare som har ett avtal eller en ansökan under handläggning vänder sig direkt till utsedd avtalshandläggare.

Allmänna frågor om vårdvalet hänvisas till funktionsbrevlådan:

Enheten för Rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin och hjälpmedel

Funktionsbrevlåda för frågor.

Relaterad information

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Särskild rutin och insatser

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens förtydligande om uppdraget inom vårdval primärvårdsrehabilitering.

 • Uppdaterad: 2 februari 2024

 • Faktagranskad: 22 juni 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Jens Bengtner, hälso- och sjukvårdsförvaltningen