Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Som läkare verksam enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) kan du ansöka om att sälja din verksamhet via ett upphandlingsförfarande i Region Stockholm.

Köparen övertar säljarens verksamhet och tecknar ett samverkansavtal med Region Stockholm.

Det är bara läkare som kan överlåta sin etablering, eftersom specialiserad fysioterapi är ett vårdvalsområde i Region Stockholm inklusive Norrtälje.

Du som vill överlåta din verksamhet anmäler detta till Region Stockholm digitalt i
ARV-portalen. Handläggningstiden är ungefär 9-12 månader.

Villkor för att överlåta etablering

Säljarens verksamhet ska

 • ha en specialitet som ligger utanför vårdvalsområdena
 • uppfylla heltidskravet enligt LOL.

Säljaren ska arbeta heltid, motsvarande 35 timmar per vecka. Region Stockholm gör i förekommande fall en rimlighetsbedömning om verksamheten kan anses som aktiv.

Köparen ska

 • ha relevant specialistkompetens
 • säga upp eventuell anställning i Region Stockholm före avtalstecknandet.

Köparen måste ha fullgjort sina betalningar av skatt och sociala avgifter, får inte vara föremål för konkurs, konkursansökan, tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller näringsförbud. Köparen får heller inte vara dömd för brott eller gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i sin yrkesutövning.

Så här går en överlåtelse till:

 1. För att göra en anmälan om ersättningsetablering se menyvalet "Ansökningar" i ARV-portalen.
 2. Region Stockholm handlägger anmälan och begär eventuellt in kompletterande uppgifter.
 3. Region Stockholm annonserar ut ansökningsinbjudan på Region Stockholms upphandlingar  - Visma Opic under åtta veckor (mer information finns under länken "Ansökningsinbjudan" här nedan).
  Under denna period kan säljaren få svara på detaljerade frågor från sökande. Säljaren kan även annonsera till egen kostnad i exempelvis i tidningar och tidskrifter.
 4. Ansökningarna omfattas av upphandlingssekretess. Under ansökningstiden kan sökande skriftligen ändra eller dra tillbaka sitt bud. Därefter är budet bindande så länge som det står i inbjudan.
 5. Region Stockholm utser den till köpare som uppfyller alla krav och lämnar högst pris.
 6. Säljare och köpare tecknar ett överlåtelseavtal. Säljaren säger upp etableringen genom att skicka in en anmälan om uppsägning via ARV-portalen.
 7. Region Stockholm godkänner uppsägningen och tecknar samverkansavtal med köparen.  

Här hittar du information om ansökningsinbjudningar för verksamheter som ska överlåtas.

Begränsningar

Det finns flera begränsningar gällande rätten att genomföra en ersättningsetablering.

För att få teckna samverkansavtal med Region Stockholm måste den övertagande läkaren uppfylla krav om till exempel relevant specialistkompetens. Läkaren måste också säga upp sin eventuella anställning i någon region.

Samverkansavtal får inte tecknas om läkaren har eller kan få ersättning inom ramen för ett valfrihetssystem.

En förutsättning för ersättningsetablering är att verksamheten uppfyller heltidskravet enligt LOL.

Läkare kan uteslutas från att teckna samverkansavtal om han eller hon är försatt i eller ansökt om konkurs. Detta gäller även tvångslikvidation och ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om läkaren inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning.

Läkare kan också uteslutas om han eller hon är dömd för brott inom sin yrkesutövning, eller om Region Stockholm kan visa att läkaren gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i sin yrkesutövning.

Uppsägning av rätten till ersättning

För att anmäla uppsägning av rätten till ersättning se menyvalet "Ansökningar" i ARV-portalen.

Anmälan om ersättningsetablering

För att göra en anmälan om ersättningsetablering se menyvalet "Ansökningar" i ARV-portalen.

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

Aktuella ersättningsetableringar i Region Stockholm

Kontakt för vårdgivare

Enheten för enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster

Box 30017, 104 25 Stockholm

Besöksadress: Lindhagensgatan 98

Ange kombikakod för snabbare hantering av ditt ärende.

 • Uppdaterad: 8 september 2023

 • Faktagranskad: 25 juli 2023

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Karin Bengtsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen