Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Ungdomsmottagningar riktar sig till ungdomar 12-22 år och bedrivs i samverkan med kommunen där Region Stockholm svarar för barnmorske- och läkarinsatser och kommunen för kuratorsinsatser.

Överenskommelse mellan Region Stockholm, Storsthlm och kommuner i Stockholms län.

Vårdgivaren ska bedriva både mottagningsverksamhet och ett hälsofrämjande arbete.
Syftet med uppdraget är att främja en god fysisk och psykisk hälsa, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga.

Avtalsbilagor

I avtalet finns bilagor som beskriver uppdrag, uppföljning, ersättning, IT-krav och allmänna villkor.

Avtalsbilagor för ungdomsmottagningar i Region Stockholm, uppdragsbeskrivning, uppföljning, ersättning, IT-krav och allmänna villkor.

Vårdgivare med avtal

Se vilket aktuellt vårdutbud som finns för ungdomsmottagningarna i Stockholm.

Rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Rapporteringsanvisning som gäller från 1 januari 2022

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2022.

Rapporteringsanvisning som gäller från 1 januari 2021

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2021.

Fakturering

Ungdomsmottagningarna fakturerar Region Stockholm månadsvis via Vårdfaktura.

Hur du fakturerar för registrerad vård, personlistning och medicinsk service samt skickar elektronisk faktura i Vårdfaktura.

Doxycyklin som ungdomsmottagningar rekvirerar för klamydiabehandling faktureras till enheten för Smittskydd Stockholm.

Här hittar du information om vilka typer av kostnader Stockholms läns landsting står för inom smittskyddsområdet.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Klicka på länken "Uppföljning av vårdavtal" här nedan och gå till Leverantörsuppföljning (LUD). Välj fliken LUD och sedan Nyckeltalsresultat. Välj rullisten för uppdragstyp  välj 158 för ungdomsmottagningar. Nyckeltal i LUD baseras på inrapporterad data från varje mottagning i länet.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp hälso- och sjukvården på systemnivå, vårdområden, avtalsområden samt enskilda leverantörer.

Beställning av läkemedel på rekvisition

Inloggning och instruktioner. Här beställer du läkemedel på rekvisition, förutom cytostatika och individuellt anpassade TPN.

Information om preventivmedel inom subventionen

För ungdomar till och med 25 år folkbokförda i Stockholms län. Uppdaterad 30 juni 2022.

För helt uppdaterad information hänvisas till  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats och respektive apotek.

Kontakt för vårdgivare

Caroline Thorsén|Avtalshandläggare

Avdelningen för närsjukvård

Relaterad information

UMO är en ungdomsmottagning på nätet. Den är ett komplement till de fysiska ungdomsmottagningarna i Sverige och drivs av Inera. På webbplatsen visas information om de ungdomsmottagningar i Stockholms län som har avtal med Region Stockholm. Läs mer om UMO här:

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det innebär stöd till insatser inom området psykisk hälsa 2021-2022 och en del av satsningen riktar sig specifikt till ungdomsmottagningar. Läs mer om uppdraget här:

Läs mer om ungdomsmottagningarnas kommunala uppdrag hos Storsthlm:

Utbildning för personal

Sesamenheterna erbjuder regelbundet utbildningar för personal på ungdomsmottagningarna och har samlat information om sexuellt överförda infektioner, STI, smittspårning, preventivmedel och oönskade graviditeter i Sesampärmen.

Origo består av ett virtuellt resurscentrum på nätet och ett resurscentrum med lokaler i centrala Stockholm. Hit kan yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, myndigheter och frivilligorganisationer vända sig och få stöd och vägledning i mötet med unga som lever med hedersnormer.

Sweco har gjort en barnkonsekvensanalys som genomförts i syfte att identifiera positiva och negativa konsekvenser av omorganisationen av ungdomsmottagningarna, gett förslag på åtgärder samt presenterat hur unga ytterligare kan involveras i ungdomsmottagningens verksamhet och i pågående utvecklingsarbeten både regionalt och lokalt. Här presenteras resultatet av analysen:

  • Uppdaterad: 14 november 2022

  • Faktagranskad: 20 oktober 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Caroline Thorsén, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen