Till start

Vårdgivarguiden

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en evidensbaserad metod för att stödja personer till att öka sin fysiska aktivitet och kan användas både i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. FaR-metoden får förskrivas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som har kännedom om personens hälso- och sjukdomstillstånd och FaR-metoden. FaR kan förskrivas till barn från 6 års ålder, ungdomar och vuxna. Arbetsuppgiften att förskriva FaR kan delegeras till icke legitimerad personal av medicinskt ansvarig/verksamhetschef. Personen kan ordineras FaR förutsatt att hen kan utföra den fysiska aktiviteten utanför hälso- och sjukvården. FaR ska dokumenteras i journal och KVÅ-kodas.

Metoden FaR består av fem komponenter

Del 1, 3 och 5 utgör kärnan i behandlingen. Del 2 och 4 kompletterar övriga.

Del 1 – Rådgivande samtal

Ett personcentrerat samtal med kartläggning av personens förmåga, aktuell fysisk aktivitet och träning, tidigare erfarenheter, egen målsättning samt bedömning av motivationsgrad.

Del 2 – Evidens

Evidensen för fysisk aktivitet i prevention och behandling finns sammanställd i Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS. FYSS kan användas som ett metodstöd då det innehåller dels en allmän del om fysisk aktivitet och dels en systematisk, detaljerad och evidensgraderad rekommendation om fysisk aktivitet vid 35 olika sjukdomstillstånd. Genom FYSS får förskrivaren kunskap om vilken form och dos av fysisk aktivitet som har effekt. FYSS finns i bokform och digitalt som eFYSS.

Del 3 – Särskild receptblankett

Individanpassad skriftlig ordination, FaR-blankett: En skriftlig ordination med typ av aktivitet och dos (frekvens, duration, intensitet) utifrån personens förmåga och egna målsättning. När, var och hur ordinationen ska genomföras är även viktigt. FaR-blanketter finns i journalsystemet Take care och för nedladdning.

Del 4 – Samverkan med föreningar och friskvårdsaktörer

Den ordinerade aktiviteten kan genomföras på egen hand eller i grupp. Förskrivaren ska ha kännedom om de aktiviteter de själva ordinerar. Stockholms FaR-ledarnätverk är ett nätverk med certifierade aktivitetsarrangörer som erbjuder fysisk aktivitet och träning för personer som fått ett FaR. Via webbplatsen FaRledare.se kan hälso- och sjukvårdspersonal och personer i kontakt med hälso- och sjukvården söka aktiviteter. Alla certifierade aktivitetsarrangörer i Stockholms FaR-ledarnätverk erbjuder något extra till alla som fått ett FaR. Erbjudandet kan innebära till exempel en subvention av pris eller en gratis prova-på-period. Det är viktigt att informera personer som får ett FaR att de själva bekostar sina aktiviteter och att högkostnadskort inte gäller.

Del 5 – Uppföljning

Uppföljning har visat sig vara en framgångsfaktor för att öka personens fysiska aktivitetsnivå. Vid uppföljning ska både fysisk aktivitetsnivå och effekt på hälsa följas upp. Om ordinerad dos varit låg inledningsvis bör förskrivaren ta ställning till om dosen kan ökas för att på sikt uppnå måldos.

Filmer om FaR-metoden

Det finns två korta filmer om FaR-metoden. Den ena filmen riktar sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Den går igenom FaR-metodens olika delar och receptblanketterna. Den andra filmen beskriver FaR och vänder sig till patienter, invånare, aktivitetsarrangörer och andra som är intresserade av FaR-metoden.

Film om FaR-metoden. Du kan välja att se filmen med svensk eller engelsk text genom att klicka på ikonen som ser ut som ett tangentbord.

Film om FaR-metoden. Den här versionen är syntolkad.

Informationsmaterial

Informationsmaterial som vänder sig både till personal och till patienter.

Relaterat

  • Uppdaterad: 10 juni 2024

  • Faktagranskad: 10 juni 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Andrea Friedl, hälso- och sjukvårdsförvaltningen